Revista electronică № 3(23) 2013

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

0 HIDECO
1 ELECTROENERGETICĂ
2 ANALIZA VARIANTELOR DEZVOLTĂRII PUTERILOR DE GENERARE PE TERITORIULUI MOLDOVEI
Autori: Zaiţev D., Golub I., Kalinin L, Tîrşu M.. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Articolul este dedicat examinării scenariului de integrare a Malului Drept al sistemului electroenergetic al Moldovei la ENTSO-E. În lucrare sunt propuse şi analizate diferite variante de dezvoltarea a puterilor de generare de pe teritoriul parţii drepte a republicii cu luarea în considerare a dispoziţiilor Strategiei energetice a Moldovei până în a.2030. Pentru fiecare variantă de dezvoltare a generării propusă este efectuată analiza regimurilor normale în vederea pierderilor de putere activă cât a sistemei energetice în întregime, atât pentru elemetele ei separate cu diferenţierea după clasa de tensiune. Au fost efectuate calcule şi evaluarea coeficienţilor de siguranţă a stabilităţii staticepentru puterea activă şi tensiune, a fost estimat importul/exportul de energie electrică, s-a analizat un şir de indicatori ai regimului. În rezultatul analizei comparative au fost selectate variantele cele mai eficiente tehnic din punctul de vedere al autorilor.
Cuvinte-cheie: Rezervă de stabilitate a sistemului energetic, ENTSO-E, sistem energetic unificat, regim stabilizat, pierderi de putere activă, puteri generatoare.
3 STUDIUL AL INFLUENŢEI A FACTORILOR DIFERIŢI ASUPRA PRECIZIA DETERMINĂRII A PARAMETRILOR ŞI A PĂRŢII DE DAUNE A IZOLAŢIEI ÎN REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE 6…35 kV
Autori: Naraeva R.R. , Husainov S.N. Universitatea Ural-SUD, Celiabinsk, Federaţia Rusă
Rezumat: S-a studiat o metodă pentru determinarea parametrilor şi daunele de izolare a fazei în reţelele de 6 … 35 kV izolat neutru prin măsurarea parametrilor de modul de reţea. In circuitul trifazat studiat cu o sursă simetrică de EMF şi sarcină simetrică defecte de izolaţie au avut loc într-una din fazele. Calculele sunt efectuate pentru un circuit echivalent cu linie cu derivaţie prin metodă potenţialelor nodale. Investigaţie a influenţei valorilor de conductivitate de izolare în diferite locuri de daune ale reţelei la precizia determinării conductivităţii în locul deterioarării de izolărea se efectuează cu ajutorul modeleleor numerice. Studiul metodei date se efectueaze cu propunerea de ipoteze despre locul avariat şi cu influenţa a clasei de precizie de instrumentelor de măsurat.
Cuvinte-cheie: Modelul numeric, ipoteză de deterioare, conductivitate de izolare, conduxctivitatea activă.
4 UNELE PARTICULARITĂŢI ALE TRANSMISIEI PRIN LINIILE LUNGI DE CURENT ALTERNATIV A PUTERII ACTIVE
Autori: Paţiuc V., Berzan V., Anisimov V., Cabac S., Postoronca S. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: În lucrare se examinează problema transferului maxim de putere sarcinei prin linia lungă. Sarcina liniei se modifică de la regimul de mers în gol (MG) până la regimul de scurtcircuit (SC). Lungimea liniei se variază de la zero până la lungimea egală cu lungimea fizică a undei electromagnetice. Ca metodă de cercetare s-a utilizat metoda amplitudinilor complexe (MAC). În calitate de variabile independente s-au examinat lungimea liniei şi sarcina ei, care în sistemul de unităţi relative s-a modificat în banda de la minus unitate până la plus unitate. S-a detrminat că, pentru sarcina cu caracter activ puterea activă intrare şi puterea ieşire din linie, precum şi funcţiile ce caracterizează evoluţiile randamentului, factorului de putere coeficienţelor o maxima sarcină rezistivă observat funcţii de putere a linieш (intrare) şi a sarcinii au valori extreme pentru diferite valori a parametrului z (sarcinii). Pentru aceste puncte s-a introdus noţiunea de valoare critică a sarcinii. S-a depistat efectul de „recesiune” a valorilor rezistenţei critice pentru puterea activă intrare şi puterea ieşire din linie, ceea ce nu este depistat pentru celelalte funcţii examinate – randament şi factor de putere. Compensarea puterii reactive a sarcinii poate contribui la creşterea puterii transmise doar pentru liniile cu lungimea mai mici ca lungimea de ¼ a undei electromagnitice. În linii non-distorsionare astfel de efect nu se observă. În lucrarea sunt prezintate informaţii generalizate privind transmisia puterii active maximale prin liniile de diferită lungime la varierea sarcinii în banda de la regimul de MG până la regimul de SC al liniei. Aceste date pot fi utilizate pentru analiza preliminară a eficienţei liniilor electrice la sarcină variabilă.
Cuvinte-cheie: Linie electrică, putere transmisă, randament, factor de putere, metoda amplitudinilor complexe.
5 INVESTIGAREA MODURILOR ASIMETRICE A TRANSFORMATOARELOR TRIFAZATI CU MIEZ DIN TREI TIJE CU SCHEMA CONECTARII A BOBINELOR IN ZIGZAG
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: In baza modelului propus anterior au fost efectuate calculele şi au fost investigate particularitaţile a modurilor permanente asimetrice a transformatorului trifazat cu miez din trei tije si cu schema de conexiune a bobinelor in zigzag, ţinând cont de cuplarea electromagnetica dintre înfăşurările situate pe diferite tije. Calcule si analiza respectiva a fost efectuata in transformatorului de distribuţie 10/0, 4 kV contine cele mai caracteristici moduri permanente asimetrice, care apar la scurt-circuite, inclusiv, asociate cu apariţia fluxului magnetic de secventa homopolara. Pentru regimurile luate în consideratie sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi pentru valorile relative ale fluxului magnetic, care oferă o imagine grăitoare despre caracteristicile acestor regime.
Cuvinte-cheie: Investigatiile in baza modelui, moduri asimetrice, miez din trei tije, schema de conexiune a bobinelor in zigzag, fluxul magnetic de-secvenţă homopolara.
6 CARACTERISTICILE ALE LINIILOR DIRIJATE ŞI DE AUTOCOMPENSARE EXTREM DE COMPACTE DE TENSIUNE ÎNLTĂ 330-350 kV
Autori: Postolatii V.М., Suslov V.М., Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Este determinată configuraţia optimă a fazelor liniilor electrice dirijate compacte cu circuit dublu, autocompensate, de tensiune înaltă 330-500 kV ( KUSVL), cu condiţia atinjerii valoarii maxime admisibile a tensiunii câmpului electric pe suprafaţa fazelor divizate pentru designul lor definit. Sunt calculaţi parametrii ale acestor linii pentru valorile extreme ale decalajulii de faza (θ) între sistemele vectoriale ale tensiunelor circuitelor. Este arătat, că valoarea impedanţei caracteristice a KUSVL fara folosirea dispozitivelor speciale de rotaţie a fazei (adica la θ = 0 ˚) este minimală, şi constitue (pentru fiecare fază) pentru opţiunea liniei cu tensiunea 330 kV şi fire 3AS-300/39 -196 ohmi, iar pentru linia 500 kV cu conductoarele de fază 6AS-240/39 – 162 ohmi. Valoarea puterii characteristice a liniilor considerate (pentru ambele circuite) la tensiunea nominală este cea maximă şi constituie 1118 MW (pentru linia 330 kV ) şi 3080 MW (pentru linia 500 kV). La trecerea liniei la unghiul θ = 180˚ (cu ajutorul aparatelor speciale de decalaj de fază) impedanţa characteristică este maximală, iar capacitatea de transmisie – minimă. Relaţia intre valoarea maximală a capacităţii de transmisie şi valoarea minimală (coeficientul de reglare) atinge valori de până la 1,5.
Cuvinte-cheie: Compact, controllability, self-compensation, power transmission line, surge-impedance power, design optimization, the electric field strength.
7 REPARTIŢIE TRIDIMENSIONALĂ A CÂMPULUI ELECTRIC ÎN VECINĂTATEA PILONULUI ELECTRIC
Autori: Paţiuc V. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: În lucrare se examinează o nouă abordare a utilizării metodei volumelor finite pentru a calcula câmpul electric în mediul tridimensional neomogen spaţial. S-a formulat problema Dirichlet cu construirea reţelei de divizare denumită trianghiularea Delaunay şi celulele Voronoi. S-a propus algoritmul de calcul numeric a potenţialului şi intensităţii câmpului electric în spaţiul în vecinătatea pilonului electric. A fost elaborat algoritmul şi programa de calcul în mediul aplicaţiei Matlab. Sunt prezentate rezultatele calculelor repartiţiei potenţialului şi a intensităţii câmpului electric în spaţiu.
Cuvinte-cheie: Câmp electric, mediu neomogen, potenţial, intensitatea câmpului electric, metodă numerică.
8 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
9 AERAREA LACURILOR ÎNGHEŢATI, FOLOSÂND AERATOARE DE TIP UNDĂ
Autori: Solomin E.E., Sirotkin E.A., Solomin E.V. Universitatea de Stat Ural – Sud
Rezumat: În articol sunt descrise avangtajele tehnice și beneficiile economice ale utilizării dispozitivelor de aerare pe bazinele de furaj înghețate, care obțin alimentarea cu energie electrică de la sursele de energie regenerabile. A fost efectuată evaluarea comparativă a metodei de aerare a transformatorului fluxului de tip unda și altor metode de aerare a bazinelor. Sunt prezentate indicile si caracteristicile ale transformatorului fluxului de tip unda pentru aerarea bazinelor înghețate pe teritoriul Rusiei. Sunt prezentate calculele ale câștigului economic final al aplicării dispozitivelor de aereare cu utilizarea echipamentului pe baza surselor de energie regenerabile. În condițiile climei variabile și diversității bazinelor de furaj în diferite regiuni ale lumii proiectul poate fi extins pentru tările CSI, ale Europei, SUA si Canada.
Cuvinte-cheie: Aerarea, energetică eoliană, complex agro-industrial.
10 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
11 AUDITUL ENERGETIC CA INSTRUMENT DE REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE
Autori: Tîrşu M., Zaiţev D., Golub I. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Lucrarea dată prezintă rezultatele obţinute în urma realizării auditului energetic la şapte organizaţii publice în 2013 de către colaboratorii Institutului de energetică al AŞM, care sunt autorizaţi în domeniul electroenergetic şi termoenergetic. Patru audituri energetice au ţinut de eficientizarea consumului de energie în clădiri, două de eficientizarea sistemului de iluminare publică şi unul de eficientizarea sistemului de iluminare pe teritoriul organizaţiei. Pentru fiecare organizaţie au fost scoase în evidenţă problemele majore care conduc la un consum mărit de energie şi au fost propuse mai multe măsuri, ce contribuie la diminuarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de CO2. Totodată, se descrie metodele utilizate pentru efectuarea măsurătorilor, precum şi echipamentul utilizat. Se prezintă problemele caracteristice tipizate după categoria obiectului şi modul de depăşire a acestora. Sunt determinate consumurile de energie după scenariul de bază şi consumul de energie în urma implementării măsurilor propuse. De asemenea, sunt prezentate sursele necesare de investit, rezultatele obţinute în urma investiţiei şi perioadele de recuperare a investiţiilor pentru fiecare obiect în parte, precum şi per ansamblu.
Cuvinte-cheie: Audit energetic, măsuri de eficientizare, consum de energie, emisii CO2.
12 INSTALAŢIE PENTRU SUDARE CU INFLUENŢĂ REDUSĂ ASUPRA REŢELEI
Autori: Tîrşu Mihai, Zaiţev Dmitrii, Uzun Mihail Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: . În lucrarea dată se propune o nouă soluţie tehnică de realizare a aparatelor de sudat cu arc electric. Aparatele de sudat cu arc electric existente în prezent au o influenţă semnificativă asupra consumatorilor aflaţi în zona punctului de conectare a acestuia. Această influenţă este cu atât mai mare, cu cât lungime fiderului creşte. Dacă aparatul de sudat este conectat la capătul fiderului, atunci consumatorii aflaţi în zonă sunt afectaţi grav şi deseori are loc ieşirea din funcţiune a aparatelor de uz casnic. Soluţia tehnică propusă se bazează pe ideea utilizării unui acumulator în calitate de tampon. Acest acumulator se calculează în aşa mod ca capacitatea lui să poată acoperi fluctuaţiile de curent, ce apar în timpul funcţionării aparatului. Totodată, în soluţia tehnică propusă se mai utilizează un element inovativ – sursa impulsulară de curent. Inovaţia acestui element constă în regimul special de funcţionare, care permite consumul energiei din reţea în mod controlat şi fără variaţii bruşte.
Cuvinte-cheie: Welding, electric arc, installation, pulse current source.
13 TERMOENERGETICĂ
14 ALIMENTARE CU ENERGIE A SEREI INDUSTRIALE CU UTILIZARE A POMPEI DE CĂLDURĂ CU ACŢIONARUL DE GAZ , partea II
Autori: Şit M.L., Ioișer A.A., Andronati N.R., Burciu V.I., Şit B.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: În articol este propusă schema legăturii schimbătorului de căldură pentru utilizarea căldurii gazelor eșapate cu evaporator. În schema propusă se asigură valoarea minimă a puterii ventilatorului pentru transmiterea aerului pe evaporator al pompei de căldură și compensarea pulsațiilor temperaturii gazelor eșapate și presiunii ventilatorului. Este demonstrat cum se poate de optimizat parametrii schimbătorului de căldurî din condiția minimului disipării energiei cu utilizarea valorii ce se numește entransia. Este elaborată schema sistemului coordonat de dirijare a transmisiilor hidraulice, ce transmit puterea pe compresor al pompei de căldură și pe generatorul electric.
Cuvinte-cheie: Sistemul de dirijare, dioxid de carbon, pompa de căldură, recuperator de căldură, entransie.
15 CALCULUL REZISTENTEI TERMICE INTERNE A CORPULUI DE LUCRU AL ACUMULATOARELOR DE CĂLDURĂ SENSIBILĂ ŞI LATENTĂ
Autori: Ermuratschii V.V., Griţai M.A. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: . În lucrare se examenează problema determinării valorilor rezistentei interne termice a corpurilor de lucru ale acumulatoarelor de căldură sensibilă și latentă. Este propusă metodica de calcul al acestei rezistențe pentru corpurile din material solid, lichid, și substanțe cu tranziţie de fază. Pe baza teoriei regimului termic regulat, s-au obținut formule de calcul al rezistenței termice interne a solidelor în formă de sferă, cilindru și paralelipiped. Pentru corpurile cu substanță lichidă această rezistență se determină ţînînd cont de pereţii vaselor și rezistența stratului de hotar și convecţia naturală a lichidului. În cazul substanțelor cu tranziţie de fază se propune determinarea aparte de rezistențelor termice a zonelor cu diferite stări de agregare. Modelul electro-termic conține patru rezistenţe de căldură, capacitatea de căldură și o singură sursă de tensiune. La rezistența termică internă a corpurilor se referă rezistenta a peretilor containerului și rezistență de zone în care a fost este, și va fi tranziţie de fază . Rezistență termică internă a solidelor poate fi considerată ca un parametru constant. În corpuri cu lichide rezistență termică internă de material depinde de starea lor termice. Prin urmare, aceste valori ar trebui să fie stabilite în procesele de calcul de încălzire sau de răcire lor.
Cuvinte-cheie: Model de electrotermică, rezistența termică internă, acumulatoare de căldură sensibelă şi latentă, substanțe cu tranziţie de fază.

Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor