Informaţie cu privire la respectarea de către operatorii de transport şi distribuţie a energiei electrice a cerinţelor Normelor de exploatare a reţelelor electrice în perioada anilor 2011-2013

Afla mai multe : Noutăți

În cadrul exercitării funcţiilor de supraveghere energetică de stat şi urmare a examinării instalaţiilor electrice de transport şi dsitribuţie din localităţile republicii efectuate în 2011-2013 (primele 6 luni), Inspectoratul Energetic de Stat este nevoit să constate o abatere gravă de la cerinţele Normelor în vigoare privind modul de întreţinere, deservire şi exploatare  a instalaţiilor electrice de distribuţie din posesie.

În conformitate cu aceste Norme, deţinătorii şi gestionarii de reţele electrice de transport şi distribuţie sînt obligaţi (p.5.7.5) să execute lucrări de profilaxie, măsurări şi testări, înlăturarea defectelor şi neajunsurilor, care ar reduce perioada de uzare înainte de termen a elementelor reţelelor electrice, cheltuielile pentru care sînt incluse în tariful la distribuţia energiei electrice.

Drept exemplu, la ultima aprobare a tarifului de distribuţie în anul 2012 pentru energia electrică din zona de activitate a RED Union Fenosa au fost incluse în tarif peste 170 mln lei, destinate executării lucrărilor de profilaxie, măsurări şi testări, examinarea şi ocolirea instalaţiilor electrice, înlăturarea defectelor şi neajunsurilor depistate, lucrări, care în realitate nu se execută.

Cît priveşte instalaţiile electrice a operatorului de transport, starea tehnică şi modul de întreţinere şi deservire pot fi considerate satisfăcătoare, inclusiv şi pregătirea IE către funcţionare în sezonul vigelios.

Cu regret, această concluzie, nici pe departe (mai ales instalaţiile din posesia RED Union fenosa), nu poate fi atribuită instalaţiilor electrice de distribuţie.

Practica verificării în teritoriu a acestor cerinţe ne demonstrează, că examinarea şi ocolirea instalaţiilor electrice (pp.5.7.16-5.7.17 al Normelor de exploatare a reţelelor electrice) se face mai mult formal, fişele de ocolire se întocmesc neregulamentar (în majoritatea sectorelor ele lipsesc, deoarece nu se prezină inspectorilor la examinarea instalaţiilor electrice),  cu rezultatele lor nu se familiarizează persoanele responsabile (pe fişele de ocolire (unde ele s-au prezentat) lipsesc vizele persoanelor responsabile de la sector sau întreprindere), nu se întreprind măsuri de înlăturare a neajunsurilor şi, ca rezultat, starea tehnică a instalaţiilor electrice este deplorabilă.

Verificări de profilaxie, măsurări şi testări periodice (p.5.7.18 al Normelor de exploatare a reţelelor eectrice) în instalaţiile electrice de distribuţie,  se efectuează doar după executarea reparaţiilor capitale (în ÎCS RED Union Fenosa,  măsurări şi încercări periodice, cum prevăd Normele de exploatare, nu au loc de cîţiva ani).

De menţionat că, anume aceste neajunsuri şi încălcări a cerinţelor Normelor generează deconectări avariate masive (numai în 2012, în reţelele de distribuţie 10 kV ale întreprinderii RED Union Fenosa au avut loc peste 2400 deconectări avariate (deconectări  înregistrate numai de ÎS „Moldelectrica”)),  incendii, deteriorări a utilajului, care direct sau indirect afectează fiabilitatea alimentării cu energie a consumatorilor finali.

Drept exemplu poate servi deconectarea avariată pe 31.01.2012 a fid. 7 (din cauza deteriorării transformatorului nr.2, PDC 26), în rezultatul căreia 3 blocuri locative de pe str.Grenoble, 128, m.Cişhinău, peste 1000 apartamente, în toiul iernii (-190C), au rămas fără curent electric pe o perioadă de 14 ore, deoarece fiderul de rezervă era deconectat din cauza deteriorării transformatorului nr.1, încă din luna noiembrie 2011 şi nerestabilit pînă la momentul avariei (aproape 3 luni), asfel neasigurînd categoria de alimentare stabilită în contract, care prevede schimbarea utilajului defectat (în cazul dat a transformatorului) în timp maximum de 2-3 zile.

Un alt exemplu, (vezi nota din Anexa 1) în care se descrie situaţia cînd de ziua Hramului oraşului Căuşeni, localitatea a rămas fără curent electric timp de peste 5 ore. Nenumăratele adresări a şefului IET Căuşeni şi adjunctului (pe data de 28.06.12,  03.07.12, 11.07.12) către persoanele responsabile de la ÎCS RED Union Fenosa (A.Glavcev, A.Popov) au rămas în afara atenţiei, pînă nu s-a produs deconectările avariate în ziua Hramului oraşului.

Cât priveşte starea tehnică şi modul de întreţinere şi deservire a instalaţiilor electrice din posesia RED, face de menţionat o neglijenţă de neînţeles a cerinţei Normelor de exploatare (mai ales din partea ÎCS RED Union Fenosa). Cu părere de rău, aşa situaţii, se repetă din an în an şi nu diferă mult una de la alta la toate capitolele: acces liber, conectări directe, scurgeri de ulei, curăţirea traseelor, executarea măsurărilor şi încercărilor etc, iar în comparaţie cu perioada similară (6 luni) a anului trecut, în 2013 accesul liber, conectările directe  a fiderilor 0.4-10 kV şi scurgerile de ulei, au crescut esenţial (pe unele poziţii s-au dublat, vezi Anexa 3).

În multe cazuri PT sînt în stare deplorabilă (lipseşte protecţia la PT, persistă scurgeri de ulei din transformatoarele de putere, etc.) şi în orice moment pot provoca avarii, incendii sau pun în pericol viaţa omului. Ca urmare, în perioada de referinţă de către inspectorii din IET au fost depistate 153 astfel de  PT și anume în următoarele primării (unități): Risipeni (10), r-l Fălești; Săliște (13) r-l Orhei; Boldureșți (10) r-l Nisporeni; Bîrlădeni (11) r-l Ocnița; Răscăieți (11) r-l Ștefan Vodă; Crasnoarmeiscoie  (10 ) r-l Hîncești; etc.

Există cazuri cînd operatorul rețelelor de distribuție nu execută calitativ controlul vizual al PT şi LEA prevăzut de Regulamentul de exploatare tehnică a centralelor și rețelelor electrice (punctele: 5.7.16; 5.3.26), prin care RED ar putea depista și soluționa problemele apărute.

Un exemplu concludent servesc următoarele încălcări depistate de către inspectorii IET în cadrul examinării complexe a IE din posesia SA RED aflate pe teritoriul primăriilor examinate în 2013:

831 cazuri privind necurăţirea traseelor în  zona de protecţie a LEA:

 depistate în primăriile: Copciac, r-nul Ciadîr Lunga –10 cazuri; Marcăuți, r-nul Dubăsari – 8 cazuri; Ttemeleuți, r-nul Călărași – 26 cazuri; Horodiște, r-nul Călărași – 33 cazuri; Hîrjauca, r-nul Călărași – 29 cazuri; Săseni, r-nul Călărași – 12 cazuri; Onișcani, r-nul Călărași – 51 cazuri; Ghidighici, mun Chișinău, – 14 cazuri; Rădenii Vechi, r-nul Strășeni, etc.

– 513 construcţii neautorizate în zona de protecţie a liniilor electrice aeriene (LEA), din care 298 sunt în zona deservită de către ÎCS ”RED Union Fenosa”, 101 în zona SA „RED Nord” şi 114 în SA „RED Nord-Vest”, depistate  pe teritoriul al așa primării ca: Drochia – 23 cazuri; Zaim, r-nul Căușeni – 7 cazuri; Racovăț, r-nul Soroca – 14 cazuri; Corjeuți, r-nul Briceni – 10 cazuri; Scumpia, r-nul Fălești – 14 cazuri; or. Codru, mun Chișinău – 22 cazuri; Sîngera, mun Chișinău – 10 cazuri;Budești, mun. Chișinău – 9 cazuri etc.

În cadrul examinărilor, o atenţie deosebită se acodă asigurării fiabilităţii furnizării  energiei electrice în localităţi.

Astfel, în primele 6 luni a anului 2013 din 435 localităţi examinate, 99 sau 22,7 % sunt alimentate pe un singur fider (ÎCS „RED Union Fenosa” SA – 48 localităţi, SA „RED Nord” – 10 localităţi şi SA „RED Nord-Vest” –  41 localităţi), anterior avînd alimentare de la 2 surse.

În majoritatea cazurilor starea tehnică a LEA şi PT 10/0,4 kV din localităţile menţionate se caracterizează ca nesatisfăcătoare. Prin urmare, RED-urile nu asigură alimentarea fiabilă şi calitativă cu energie electrică a consumatorilor aşa cum prevăd cerinţele Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, şi anume:

Primăria  Căpriana, r-nul Strășeni   prescripţia nr.44   din 11.04.13.

Au fost depistate următoarele încălcări  a cerinţelor Normelor în vigoare:

1. La PT-180 persistă scurgeri de ulei, nivelul uleiului în rezervorul de expansiune este mai jos de   normă.

2. Lipsesc  lacăte  la uşile ÎD- 10kV PT-93, ruptă  balamaua la ÎD-0,4kV și ușile sînt  încovoiate  la PT-180.

3. Nu sînt  instalate lacăte  la mecanismul  de  acționare la separatorul de  post  la  PT -304,37,35,180.

4. La  PT-249  lipseşte   grila  de  ventilare, este acces în încăperea transformatorului  de  forţă.

5. Lipsește  mantaua  de  protecție la PT-304.

6. Lipsesc  semnele  de  avertizate ÎD-10kV la PT- 249,93,304,  precum  și  la  pilonii  LEA- 10kV din localitate; nu  se  cunosc  numerele  de  dispecerat  la PT-38,304.

7. Nu sînt  întinşi  conductorii  LEA-0,4kV  F-1  PT-37;  F-2  PT-75.

8. Este  ruptă  legătura  repetată  a firului PEN cu  priza de pământ la pilonii LEA-0,4 kV, fid,1 şi2   PT-37.

9. La consumatorul casnic Malii Vasile NLC 1315693, aparatul de  protecţie  contra  scurtcircuitului şi suprasarcinii este instalat separat  în  firul  L şi PEN, ce contravine cerinţelor NAIE.

10. Branșamente  amenajate  neregulamentar  pe  plăcile de lemn a casei de locuit  la cet. Vartic Iacob   NLC 1315677, Scutari Boris, Livădari Constantin , Ciocan Angela NLC 7025072.

11. Intersecții  neregulamentare  a LEA-0,4 kV cu  conductori  de  telecomunicații la o distanță  inadmisibilă  între  ei și anume: prima deschidere la fid.6, PT-93; fid.1, PT-37.

Situaţie similară se atestă şi în localităţile primăriilor: Gălești r-nul Strășeni, Cașunca, r-nul Florești, Marcăuți, r-ul Briceni, Chircăești, r-nul Căușeni, Răspopeni, r-nul Șoldănești, Troițcoe, r-nul Cimișlia, etc.

Chiar dacă alimentarea localităţilor se efectuează de la 2 surse, sînt cazuri, că starea tehnică a LEA şi PT 10/0,4 kV este nesatisfăcătoare. Prin urmare, RED-urile nu sunt în stare să asigure fiabilitatea şi calitatea energiei electrice a consumatorilor  în conformitate cu cerinţele Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, cum ar fi:

Primăria Hagimus, r-nul Căușeni. Au fost depistate următoarele încălcări  a cerinţelor Normelor în vigoare:

1.  La LEA-10 kV fid.15 SE Hagimus pil.2 de la PT-159,  PT-167 LEA-0,4kV fid.1 pil.15/1-15/5, 26, 27 şi ultimul pilon lângă cet. Adeseiea S. (NLC 1174927), PT-241 LEA-0,4kV fid.1 pil.2, sunt cu grad sporit de putrefacţie.

2. Au fost depistate 2 cazuri de încălcare a Regulamentului cu privire la protecţia LEA-10 kV fid.15 SE Hagimus traversează construcțiile auxiliare a cet. Ursu E., Arion V., Nafranița A., la  PT-172 LEA-0,22kV fid.1 pil.23-23/1 traversează magazinul ÎI „Iepure Ana”.

3.  A fost depistate 7 cazuri de necurăţire a copacilor din zona de protecţie a LEA la  PT-163 LEA-0,4kV fid.2 pil.4/3-4/4, 27-27/1,  PT-161 LEA-0,4kV fid.1 pil.4/2-4/5, 4/12-4/18 şi fid.2 pil.3-4, PT-159 LEA-0,4kV fid.1 pil. 2/2-2/3, 4-6, 8-9, PT-167 LEA-0,4kV fid.1 pil.5-7, 9-12, 21-21/2, PT-172 LEA-0,4kV fid.2 pil.13-14, 20-22, 24-26, PT-241 LEA-0,4kV fid.1 pil.4-7;

Nu se execută lucrări de verificare a săgeții LEA (fire electrice slab întinse) la PT-167 LEA-0,4kV   fid.1 pil.26-27;

Pe teritoriul primăriei sunt amplasate 14 PT aflate la balanţa furnizorului, în urma examinării stării tehnice au fost depistate neajunsuri la 5 PT şi anume:

– lipsa dispozitivelor de încuiere a uşilor de la ID-10 şi 0,4kV a PT-171, 241, 162, 163;

– lipsa uleiului în conservatoarele transformatoarelor de forță la PT-172, 241;

În cadrul examinării primăriilor au fost depistate şi alte neajunsuri ale DNT în IE ale furnizorilor:

–  scurgeri de ulei din transformatoarele de putere la 316 PT:

În primăriile: Sarata Veche, r-nul Fălești – PT 558, 174, 72, 552; Baccialia, r-nul Căușeni PT-265, 269, 270, 271, 275; Hîrbovăț, r-nul Anenii Noi PT-162, 570, 329, 158, 645; Crasnoarmeiscoe, r-nul Hîncești PT- 47, 53, 114, 122, 160, 213, 273, 236. etc;

– aparatele de protecţie nu corespund cerinţelor Normelor de exploatare la 405 PT (se utilizează  siguranţe şuntate cu sîrmă şi  necalibrate, în primăriile: Lipnic, r-nul Ocnița ID-10 kV , PT 10/0,4 kV nr.35,41,40,45,47,48,218,44; Bogdăneși, r-nul Briceni ID 10 kV PT 410,409,413; Donici, r-nul Orhei ID 0,4 kV nu sunt dimensionate corect aparatele de protecție F1,2,3 PT-42; F1,2,3 PT-576; Pervomaisc, r-nul Căușeni ID-10 kV la PT-430, 437, 439, 438, PT-438 ID- 0,4kV fid.1 etc.

O altă dovadă a nerespectării cerinţelor Normelor de exploatare a instalaţiilor de distribuţie, poate servi pregătirea reţelelor electrice către sezonul vigelios 2013 (p.5.11.3 al Normelor de exploatarea a centralelor şi reţelelor electrice), care prevede, că anual înaintea începerii sezonului, este necesar de a verifica starea instalaţiilor de protecţie contra supratensiunilor atmosferice a LEA şi instalaţiilor de distribuţie, pentru a se asigura pregătirea lor către funcţionare în acest sezon, în scopul neadmiterii defectării şi deconectării avariate a utilajului de bază.

În acest context vom expune rezultatele pregătirii către sezonul vigelios 2013, atît a reţelelor electrice de transport, cît şi celor de distribuţie, pe fiecare întreprindere aparte cu concluziile respective.

1. Operatorul de transport –  ÎS „Moldelectrica”

În baza ordinului nr.36 din 04.02.2013,  ÎS Moldelectrica  a elaborat  măsurile de pregătire a instalaţiilor  electrice din posesie către lucrul în condiţiile sezonului vijelios, stabilind termenii  de îndeplinire  a măsurilor planificate  de către filialele sale. În mare măsură, lucrările preconizate pentru acest scop, corespund cerinţelor Normelor de exploatare, precum şi prevederilor Normelor de măsurări şi încercări a utilajului şi echipamentelor.

Î.S. Moldelectrica a prezentat actele de confirmare a îndeplinirii măsurilor de pregătire a instalaţiilor pentru funcţionare fiabilă în perioada intensificării supratensiunilor atmosferice şi anume: filiala Nord Vest – actul din 29.03.2013, filiala Nord – actul din 10.04.2013, filiala Centru – actul din 28.03.2013 şi filiala Sud – actul din 09.04.2013. Conform actelor menţionate, lucrările de pregătire a instalaţiilor electrice pentru lucrul în perioada intensificării supratensiunilor atmosferice au fost practic îndeplinite cu excepţia unor lucrări ce nu influenţează fiabilitatea funcţionării reţelelor de transport şi care vor fi executate pe parcursul anului 2013.

Acest lucru a fost confirmat şi la controlul executării acestor măsuri în teritoriu, atît în 2013, cît şi în anii precedenţi (2011-2012).

Concluzie: Gradul de pregătire a instalaţiilor Î.S. Moldelectrica pentru funcţionare în perioada  intensificării supratensiunilor atmosferice poate fi considerat satisfăcător, starea tehnică şi modul de întreţinere corespunde cerinţelor Normelor de exploatare.

2. Operatorii de distribuţie  – SA RED Nord

De către S.A.RED Nord a fost emis Ordinul nr. 51 din 21.02.2013 referitor la pregătirea instalaţiilor  electrice ale Societăţii pentru funcţionare în perioada de intensificare a furtunilor şi descărcărilor atmosferice şi necesitatea prezentării unui raport de către filialele sale privind rezultatele pregătirii instalaţiilor din posesie către data de 15.04.2013.

Inspectoratul Energetic de Stat a decis să examineze în mod aleatoriu instalaţiile de la filiala raionului Rîşcani.

Respectiv, pe data de 24.04.2013 au fost verificate posturile de transformare amplasate în localităţile Vasileuţi; Ştiubieni; Mihăilenii Noi şi Ciubara. Din 18 posturi de transformare examinate s-a constatat, că toate instalaţiile date erau pregătite pentru a face faţă condiţiilor  de lucru în sezonul intensificării supratensiunilor atmosferice, fiind echipate atît pe partea 10 kV, cît şi pe partea  0,4 kV cu eclatoare. Starea tehnică a acestor PT, la moment, corespundea cerinţelor documentelor – normativ tehnice.

Responsabilii FRED Rîşcani au prezentat documentaţia tehnică, prin care se confirmă că  personalul de deservire a efectuat măsurătorile necesare a prizelor de pămînt, a posturilor de transformare, a prizelor de pămînt a pilonilor a LEA 10 kV de la ieşirile de la SE 110/35/10 kV, a prizelor de pămînt  repetate în LEA 0,4 kV  cu introducerea datelor în paşapoartele acestor instalaţii. Î.S. Moldelectrica şi RED Nord  au coordonat  documentaţia referitor la starea gabaritelor intersecţiilor LEA cu introducerea datelor într-un program special pentru monitorizarea lor.

Operatorul reţelelor de distribuţie RED Nord a raportat despre îndeplinirea măsurilor  de bază preconizate referitor la pregătirea instalaţiilor electrice către sezonul vijelios în volum de 90 %. Sînt protejate toate ieşirile fiderelor 10 kV  de la SE 35-330 kV în număr de 301;

Din numărul total de 316 PT 10/0,4 kV necesită protecţie împotriva supratensiunilor atmosferice 2948.

– completate cu eclatoare la partea de 10 kV –  2948;

– completate cu eclatoare pe partea 0,4 kV – 1977, necesită să fie dotate cu descărcătoare de 0,4 kV   conform planului de investiţii pentru anul 2013 vor fi completate 323 PT, completarea celorlalte este preconizată pe viitor .

Referitor la curăţirea traseelor: din 1260,7 km LEA 10 kV preconizate pentru a fi curăţite au mai rămas circa 420,2 km; din 3051,3 km LEA 0,4 kV preconizate pentru a fi curăţite rămîn să fie curăţite  circa 548,1 km.

Din 871 de intersecţii a LEA 10 kV între ele sau cu alte comunicaţii verificate nu corespund cerinţelor 68 unităţi.

Concluzie: Se observă o responsabilitate atît în întocmirea măsurilor de pregătire a IE către funcţionare  în perioada intensificărilor supratensiunilor atmosferice, cât şi aplicarea  acestor în practică.

Necesită soluţionare problema referitoare la măsurătorile necesare conform documentelor normativ tehnice în vigoare pentru eclatoarele instalate la PT 10/0,4 kV şi la ieşirile fiderelor LEA 10kV de la SE  110/35/10 kV. Nu se duce evidenţa intersecţiilor LEA 0,4 kV între ele sau cu alte comunicaţii. Motivând  faptul volumului imens de lucrări ţi timpului redus pentru pregătire, o parte de lucrări au rămas ne terminate, aceste lucrări vor fi îndeplinite pe parcursul anului concomitent cu executarea lucrărilor de reconstrucţie, reparaţii capitale şi curente a instalaţiilor electrice.

 Acest lucru s-a atestat la controlul executării acestor măsuri în teritoriu, atît în 2013, cît şi în anii precedenţi (2010-2012).

 3. SA RED Nord-Vest

De către conducerea S.A. RED  Nord Vest a fost emis Ordinul  nr. 13 din ianuarie 2013  cu privire la pregătirea IE de distribuţie pentru sezonul intensificării supratensiunilor atmosferice, asigurând executarea măsurilor elaborate privitoare la sezonul de furtună pentru anul 2013 şi să finalizeze lucrările până la data de 01.04.2013.

S-a decis de a examina instalaţiile electrice din posesia filialei Ocniţa.

În FRED Ocniţa pe data de 25.04.2013 au fost examinate 12 posturi de transformare amplasate în or. Ocniţa şi satul Ocniţa. Starea tehnică a posturilor de transformare examinate  corespundeau cerinţelor documentelor – normativ tehnice. Nu s-au depistat scurgeri de ulei din transformatoarele de forţă. Face de menţionat faptul, că din 12 PT, două nu erau dotate cu eclatoare la partea 0,4 kV.  Responsabilii FRED Ocniţa au raportat despre îndeplinirea măsurilor de pregătire a instalaţiilor pentru lucrul în  perioada sezonului vijelios cu excepţia:

– completării a 3 (trei) din 265 de PT 10/0,4 kV  cu descărcătoare pe partea de 10 kV şi anume:

(PT 196;PT 265; PT 68).

–  din 265 de unităţi doar  50  PT 10/0,4 kV  sunt completate  cu eclatoare pe partea 0,4 kV.

La momentul întocmirii raportului, responsabilii FRED Ocniţa au raportat despre completarea cu descărcătoare pe partea de 10 kV a celor PT nepregătite la acest capitol.

Au fost prezentate procesele verbale a măsurătorilor efectuate la prizele de pământ a pilonilor LEA 10 kV de la ieşirile din SE 110/35/10 kV. Se efectuează şi măsurătorile necesare pentru prizele de pământ ale PT 10/0,4 kV. Au fost prezentate listele intersecţiilor LEA între ele şi cu alte comunicaţii.

Operatorul reţelelor de distribuţie RED Nord Vest a raportat despre îndeplinirea măsurilor  de bază preconizate referitor la pregătirea instalaţiilor electrice către sezonul vijelios cu următoarele rezultate:

Sînt protejare toate ieşirile fiderelor 10 kV  de la SE 110/35/10 kV în număr de 179;

Din numărul total 1947 de PT 10/0,4 kV:

– completate cu eclatoare la partea de 10 kV – 1886 ;

– completate cu eclatoare pe partea 0,4 kV – 128.

Referitor la curăţarea traseelor: din 3349,5 km LEA 10 kV rămân  să fie curăţate circa 145,2 km;                                                  din 5826,3 km LEA 0,4 kV rămân să fie curăţate circa 217,9 km.

Din 3445 de intersecţii a LEA între ele sau cu alte comunicaţii verificate nu corespund cerinţelor 234 unităţi.

Acest lucru s-a atestat la controlul executării acestor măsuri în teren, atît în 2013, cît şi în anii precedenţi (2010-2012).

Pe parcursul anului se mai îndeplineau lucrări de profilaxie şi curente a instalaţiilor electrice din posesie, ce  contribuie la sporirea gradului de fiabilitate în funcţionarea instalaţiilor date pe perioada sezonului cu intensificări a supratensiunilor atmosferice.

Concluzie: În comparaţie cu perioada respectivă a anilor precedenţi se atestă o îmbunătăţire în lucrul de pregătire a IE către funcţionare în perioada intensificărilor supratensiunilor atmosferice. În legătură cu majorarea investiţiilor, s-a pus accentul pe completarea IE cu aparate de protecţie contra supratensiunilor atmosferice. Nu seaplică în practică cerinţa Normelor de exploatarea în vederea efectuării măsurătorilor necesare pentru eclatoarele instalate la PT 10/0,4 kV şi la ieşirile fiderelor LEA 10kV de la SE  110/35/10 kV.

 5. ÎCS RED Union Fenosa S.A.

A fost emis ordinul 03/14 din 28.02.2013 cu privire la pregătirea către sezonul vijelios de primăvară – toamnă a anului 2013 ((de facto a fost luat ordinul din anul precedent 2012 (neschimbat, cu acelaş text), au schimbat în preambulă în 2013 şi l-au prezentat, ca fiind pentru 2013, fapt ce ne demonstrează p.4 în care au uitat să schimbe 2012 în 2013).  Operatorul a planificat lucrările de pregătire a instalaţiilor din posesie conform planului de măsuri astfel, încât actele finale de îndeplinire a lucrărilor să fie prezentate  către sfîrşitul lunii mai (pe cînd sezonul vigelios începe la 1 aprilie).

Dacă S.A.RED Nord şi S.A. RED  Nord Vest au planificat de comun acord cu  ÎS  Moldelectrica-  finalizarea lucrărilor comune de pregătire a instalaţiilor electrice la finele lunii martie 2013, atunci ÎCS RED Union Fenosa S.A si-a planificat  doar către finele lunii mai.

Mai mult ca atît, s-a constatat, că nu corespund cerinţelor Normelor de exploatare nici planurile de lucru elaborate de managerii sectoarelor gestiunea reţelelor de distribuţie de tensiune medie, fapt ce denotă nerespectarea înţelegerii convenită la şedinţa de lucru din 30.05.2012 cu participarea IES, ÎS  Moldelectrica  şi  ÎCS RED Union Fenosa S.A, unde s-au verificat planurile de lucrul şi îndeplinirea acestora (efectuarea măsurărilor şi încercărilor eclatoarelor, verificarea respectării cerinţelor documentelor normativ – tehnice  pentru intersecţiile LEA cu alte comunicaţii, verificarea corespunderii parametrilor instalaţiilor de paratrăsnet, măsurările prizelor de pământ a instalaţiilor electrice, aducerea în concordanţă cu cerinţele Normelor a ieşirilor fiderelor 10 kV de la SE  35 – 110 kV şi altele).

Îngrijorat este şi faptul, că majoritatea lucrărilor erau planificate pentru executare în luna aprilie-mai 2013, iar aceasta prezenta dubii în ce priveşte asigurarea îndeplinirii în termen a lucrărilor planificate  cu personalul întreprinderii antrenat în aceste lucrări. Examinarea în teritoriu a mersului executării planului de măsuri la 01.04.2013  a demonstrat faptul, că în unele sectoare lucrările la acel moment nici nu începuseră.

Inspectoratul a început examinarea instalaţiilor pe data de 04.06.2013 în sectorul Comrat. Au fost examinate instalaţiile amplasate în localităţile: Comrat, Bugeac,Congazcic, r-nul Comrat şi Cania, Pleşeni, r-nul Cantemir (anexa 4).

În or. Comrat în rezultatul examinării posturilor de transformare 10/0,4 kV s-a depistat următoarele:

 1.  La PT 161 ce alimentează instalaţiile oficiului sectorului Comrat al ÎCS RED Union Fenosa S.A lipseau eclatoarele atât pe partea 10 kV, cât şi la 0,4 kV, la ID 0.4 kV nu se execută lucrările de deservire, fapt ce se denotă prin starea necalitativă  a contactelor conductoarelor la bornele aparatelor de comutare;
 2. La  PT 282  în partea 10 kV lipsea descărcătorul  fazei B (deteriorat), la ID 0,4 kV nu sunt instalate eclatoare;
 3. La PT 103 lipseau eclatoarele atât pe partea 10 kV, cât şi la 0,4 kV;
 4. La PT 173 se risipeşte fundaţia a fost schimbat transformatorul de forţă de la 250 kVA la 100 kVA fără a dimensiona aparatele de protecţie pentru a asigura protecţia instalaţiilor în cazul curenţilor de  scurtcircuit în capătul fiderelor.

În localitatea Bugeac, r-nul Comrat s-au examinat 5 posturi de transformare 10/0,4 kV depistând următoarele încălcări a le cerinţelor documentelor normativ – tehnice:

 1. PT 130 sunt în lucru eclatoarele atât la partea 10 kV, cât şi la 0,4 kV;
 2. PT175 sunt deconectate descărcătoarele în partea 10 kV, scurgeri de ulei din rezervorul transformatorului de forţă;
 3. PT 585  la schimbarea transformatorului nu se asigură dimensionarea corectă a aparatelor de protecţie;
 4. PT 131 nu se sigură protecţia cablului de supratensiunile atmosferice la trecerea  din LEA 10 kV;
 5. 5.    PT 152 uşile fără lacăt, deservirea PT nu se efectuează, pilonul ancoră are un grad avansat de putrefacţie, eclatoare la ID 0,4 kV lipsesc, instalaţia dată este într-o stare deplorabilă ( despre care responsabilii de la sector a fost raportat că toate încălcările depistate încă în anul 2009 au fost înlăturate, rămânând doar de vopsit carcasa, fapt ce nu s-a adeverit). Actele prescripţii emise  spre executare:  nr. 09 din 22.04.2009; nr. 02 din  27.01.2011;  nr. 02 din 23.01.2012;  nr. 05 din 28.01.2013.

 Pînă în prezent de către operatorul reţelelor de distribuţie nu s-au întreprins măsuri de înlăturare a încălcărilor depistate.

Studiind procesele-verbale cu rezultatele măsurătorilor efectuate au fost depistate cazuri în care rezultatele măsurătorilor prezentau dubii, astfel a fost solicitată efectuarea repetată a măsurătorilor date în prezenţa reprezentantului IES.

Pentru studiu a fost prezentat procesul verbal nr.1 din 28.02.2013 efectuarea măsurătorilor prizelor de pământ a LEA 10 kV fid. 21 al SE Comrat 110/35/10 kV şi LEA 10 kV fid. 11 al SE „Откормочник”  110/10 kV.

În rezultatul investigărilor s-a depistat:

– Pentru executarea măsurătorilor date nu au fost efectuate deconectări prevăzute de Regulamentul în vigoare cu introducerea în registru a lucrărilor operative, suplimentar s-a depistat, că conductorul de protecţie ce leagă  la  priza de pământ  elementul protejat este întrerupt;

– Efectuînd măsurători repetate în prezenţa reprezentantului IET Comrat, la pilonul n. 10, fid. 21 al  SE Comrat 110/35/10 kV au fost obţinute rezultate contrarii în comparaţie cu datele indicate în procesul verbal menţionat, deci măsurările  date  sunt efectuate cu eroare, deoarece personalul nu este capabil să execute astfel de lucrări.

În localitatea Congazcic, r-nul Comrat s-au examinat 6 posturi de transformare 10/0,4 kV cu următoarele rezultate:

PT 7 s-a depistat scurgere de ulei din rezervorul transformatorului de forţă, iar la atingerea conductorului de protecţie, în locul contactului acestui cu carcasa suportului transformatorului provoca schintei, fapt ce denotă că circuitul dat se afla sub tensiune şi prezenta pericol de electrocutare.

PT 8 în ID 0,4 kV nu se execută lucrările de deservire, fapt ce se atestă prin starea necalitativă a contactelor conductoarelor la bornele aparatelor de comutare, lipsă eclatoarelor în partea 0,4 kV;

PT 27, PT 285  şi PT 286, – lipsă eclatoarelor în partea 0,4 kV;

PT 289 – lipsă eclatoarelor în partea 0,4 kV, scurgeri de ulei din rezervorul transformatorului, pilonul ancoră are un grad avansat de putrefacţie.

În localitatea Cania, r-nul Cantemir  la PT 18, pilonul nr.1, Fid.1 a LEA 0,4 kV lipsea priza de pământ;

În localitatea Pleşen, r-nul Cantemir  PT 557,  un Fid.  LEA 220V  alimentează  15 case de locuit, iar gabaritele nu corespund cerinţelor documentelor normativ – tehnice.

Din datele prezentate, în mod centralizat, de către responsabilii operatorului la 29.05.2013, rezultă că  gradul de pregătire a instalaţiilor electrice pentru lucru în sezonul cu intensificări a supratensiunilor atmosferice este caracterizat prin următoarele:

Sînt protejare toate ieşirile fiderelor 10 kV  de la SE 110/35/10 kV în număr de 763;

Din numărul total de PT 10/0,4 kV – 7275 unit:

neprotejate  cu eclatoare la partea de 10 kV – 93 unit ;

neprotejate cu eclatoare pe partea 0,4 kV – 1908 unit;

Face de menţionat, că conform datelor colectate de către reprezentanţii Inspectoratului din teritoriu, din numărul total de PT 10/0,4 kV nu sunt  protejate cu eclatoare pe partea 0,4 kV –  2847 unităţi.

Referitor la curăţarea traseelor LEA:

Sectorul Orhei din 3095,66 km LEA 10 kV au rămas să fie curăţate circa 427 km;  din 4174,84 km LEA 0,4 kV au rămas  să fie curăţate circa 1290 km.

Sectorul Anenii Noi  din 206,5  km LEA 10 kV planificat, nu s-a curăţit 205,6 km; din 285,4 km LEA 0,4 kV planificat, nu s-a curăţit  545,1 km; o neclaritate în datele prezentate de sectorul menţionat.

Sectorul Chişinău  din 467 km LEA 10 kV necesită să fie curăţate circa 57 km;   din 856 km LEA 0,4 kV necesită să fie curăţate circa 126 km;

Sectorul Comrat  din 3872 km LEA 10 kV necesită să fie curăţate circa 905 km;  din 4834 km LEA 0,4 kV necesită să fie curăţate circa 1498 km;

Din 2293 de intersecţii a  LEA între ele sau cu alte comunicaţii verificate nu corespund cerinţelor 173 unităţi.

S-a constatat, că nu  se efectuează măsurătorile necesare conform documentelor normativ tehnice în vigoare pentru eclatoarele instalate la PT 10/0,4 kV şi la ieşirile fiderelor LEA 10 kV de la SE  110/35/10 kV.

Concluzie: 1. În rezultatul verificărilor s-a constatat, că atât măsurile specificate în Ordinul operatorului reţelelor de distribuţie cu privire la pregătirea instalaţiilor electrice către sezonul vijelios de primăvară – toamnă a anului 2013, cât şi realizarea lucrărilor de pregătire a instalaţiilor electrice, nu corespund cerinţelor Normelor de exploatare. Măsurătorile şi testele de încercare se execută formal,, iar pentru descărcătoare (eclatoare) nici nu se efectuează, fapt ce denotă iresponsabilitatea persoanelor antrenate în procesul dat.

 Aceasta confirmă faptul despre gradul scăzut de pregătire a instalaţiilor electrice către funcţionare în perioada sezonului vijelios şi pune la îndoială fiabilitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor.

2. La moment pe întreprindere sunt peste 500 PT la care este acces liber, 143 fidere 10 kV şi 66 fidere 0.4 kV conectate direct (fără aparat de protecţie), scurgeri de ulei la  475 transformatoare.

3. Executarea prescripţiilor emise în adresa ÎCS RED Union Fenosa la moment nu depăşeşte în mediu 28% (în unele sectoare procentul este şi mai mic, Orhei- 20%, Comrat-22% etc).

Face de menţionat, că în scopul înlăturării neajunsurilor depistate de către IES, în primele 6 luni 2013 operatorilor reţelelor de distribuţie,  le-au fost emise 6657 prescripţii (inclusiv trecătoare din 2012), din care peste 4000 aparţin ÎCS RED Union Fenosa, circa 1900 RED Nord şi 1180 RED Nord-Vest (anexa 2).

Gradul de îndeplinire a prescripţiilor se prezintă după cum urmează: ÎCS RED Union Fenosa-în mediu 28% (în unele sectoare şi mai mic, Comrat-20%, Orehei-22% etc), RED Nord-44% şi RED Nord-Vest-52%, indici care caracterizează gradul de responsabilitate a RED-lor în ce priveşte întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice din posesie.

Situaţii similare s-au atestat şi în anii 2010, 2011 şi 2012, respectiv:

– emise total prescripţii în 2010 –8317, din care au fost executate peste 4000, gradul de executare constituind în mediu 53 %. Un nivel destul de scăzut la acest capitol s-a obţinut de către IET Chişinău – 24 %, Orhei – 32 % , şi  Comrat  – 35 %, Căuşeni – 45 %.

Cele mai frecvente  prescripţii, care nu s-au executat ori s-au  executat parţial şi cu mari întîrzieri pot fi clasificate  după cum urmează:

–  exploatarea PT – 10/04 kV fără aparate de protecţie sau cu ele şuntate (atît la 0.4 kV, cît şi la 10 kV);

– acces liber la părţile aflate sub tensiune, lipsa dispozitivelor de închidere;

–  scurgeri de ulei sau lipsa nivelului necesar în transformatoarele de putere;

– necurăţirea traseelor pe deplin de  crengile arborilor sădiţi în zona de protecţie a  liniilor electrice aeriene;

– nerestabilirea legăturilor repetate a conductorului nul cu priza de pămînt;

–  nerestabilirea intersecţiilor linilor electrice aeriene cu alte comunicaţii, amenajate neregulamentar;

– neefectuarea măsurărilor şi încercărilor a echipamentului, utilajului şi a liniilor în  cablu.

Aşa prevederi ale Regulamentului de exploatare a reţelelor ca controlul şi reglarea gabaritelor LEA 0,4-10kV, măsurarea rezistenţei prizelor de pămînt a PT şi legăturilor repetate a  conductorului nul, a rezistenţei buclei “fază-nul”, nu se efectuează în majoritatea filialelor mai mulţi ani.

Cel mai scăzut nivel de îndeplinire a prescripţiilor emise se atestă la ÎCS RED Union Fenosa, din cele 4574 puncte-prescripţii emise sunt îndeplinite numai 2332 (597 puncte prescripţii cu termen neexpirat) ce constituie 51 %. De o atitudine mai responsabilă dau dovadă filialele S.A.RED “NORD-VEST” la care nivelul de îndeplinire a prescripţiilor emise se ridică la 73,0 la sută. Puţin peste media pe republică la acest indicator se află S.A.RED „ NORD” cu 55 procente.

–  în 2011 total prescrieri – 6115 din care executate 1883 sau 31% (inclusiv RED Union Fenosa – 29%, RED Nord-34% şi RED Nord-Vest-38%);

–  în 2012 emise total precrieri – 6235, executate 1912, neexpirate termenul- 1461 (inclusiv RED Union Fenosa-32%, RED Nord-48%, RED Nord-Vest-50%).

Faptul emiterii unui număr impunător de prescripţii se datorează neîndeplinirii de către personalul RED a cerinţelor Documentelor normativ-tehnice în vigoare şi stării tehnice nesatisfăcătoare a reţelelor electrice din posesie (vezi anexa 3, foto a instalaţiilor electrice), care pot provoca incendii, avarii sau electrocutări, prezentând pericol pentru populaţie, precum şi deteriora utilajul şi echipamnetele de bază a instalaţiilor electrice de distribuţie.

Concluzii generale

Inspectoratul Energetic de Stat, în măsura drepturilor sale prevăzute de legislaţia în vigoare îşi onorează obligaţiunile, însă cu regret, nu poate sancţiona furnizorii pentru neexercitarea cerinţelor Normelor de exploatare a instalaţiilor electrice, şi deci considerăm oportun că acest lucru îl poate face ANRE.

Reeşind din cele menţionate, în opinia Inspectoratului, dacă RED-le nu execută pe deplin cerinţele Normelor de exploatare (examinări şi ocoliri, măsurări şi testări, lucrări periodice de profilaxie, pregătiri către sezonul vigelios etc) ani la rînd, Inspectoratul vine cu propunerea de a nu include în tariful la energia electrică cheltuielile legate de întreţinerea şi deservirea reţelelor de distribuţie (sau de inclus proporţional îndeplinirii cerinţelor Normelor de exploatare, iar acest indice poate fi gradul de   executare a prescripţiilor, sau altul la decizia ANRE), astfel asigurîndu-se balanţa între drepturile părţilor: una care nu este preocupată de îndeplinirea cerinţelor Normelor de exploatare şi cealaltă care are de suferit (din pricina pauzelor în alimentare cu energie) de pe urma neonorării de către furnizor a obligaţiunilor contractuale şi nu v-a plăti cheltuielile totale pentru exploatare incluse în tarif (doar numai pentru lucrările executate), ba mai mult, cheltuielile de exploatare incluse în tarif în anii 2011-2013 (de lăsat acele cheltuieli, care vor fi confirmate documental) de exclus în acelaş mod, astfel asigurînd micşorarea tarifului pe viitor.

 Inspectoratul Energetic de Stat


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor