Author Archives: IES

  • 0

Inspectorii IES în vizită de studiu la Nodul Hidroenergetic Costești

Category : Noutăți

La începutul lunii octombrie, un grup de inspectori ai Direcției Politici, Tehnologii și Reglementări la Supravegherea Energetică, Inspecției Energetice Teritoriale Chișinău în frunte cu inginerul-șef IES s-au aflat în vizită la Nodul Hidroenergetic Costești.

Timp de o zi, în cadrul unui seminar de studiu teoretico-practic, administratorul acestui obiectiv energetic Victor Istrati cît și personalul de serviciu au fost gazdele colaboratorilor IES, informîndu-i cu datele istorice și tehnice a barajului de acumulare, a construcțiilor inginerești, partea electrică de producere – generatorul, stația electrică de ridicare pentru conexiunea cu sistemul energetic al RM și toate sistemele auxiliare de menținere a funcționalității centralei strict necesare pentru activitate.

Nodul Hidrotehnic și lacul de acumulare Costești-Stânca a fost construit în anii 1973-1978 pe fluviul Prut, în dreptul localităților  Costești (r-l Ungheni)  Republica Moldova și Stânca (județul Botoșani, România). În 1951, partea română și URSS au pus problema deselor inundații la care era supusă lunca Prutului. Era necesară o regularizare a debitelor printr-un baraj care a și fost construit, avînd o înălțime de 43 de metri și o lungime a coronamentului de 300 de metri. Barajul are și două centrale hidroelectrice. Au fost instalate cîte o turbină din partea moldovenească și din partea română, cu puterea de 16 MW fiecare. Producerea energiei electrice anuale este stabilita în volum de circa 65 mln. kWh. Conexiunea cu sistemul electroenergetic al Republicii Moldova și injectarea energiei electrice produse se efectuează prin intermediul stației 10/110 kV, prin care se efectuează și legătura cu SEE al României, cu o capacitate de 70 MWh. Total în ultimii 10 ani au fost generate 553 mln. kWh de energie electrică, cu o medie anuală de 55,3 mln. kWh.

Lacul de acumulare a fost proiectat pentru a îndeplini nu doar funcțiile de combatere a inundațiilor și de producere a energiei electrice, ci și pentru irigații, piscicultură sau pentru alimentarea cu apă potabilă a zonei. Construcția este și pod peste fluviul Prut, între Republica Moldova și România.

Pe parcursul vizitei, colaboratorii IES au vizitat centrala hidroelectrică, au luat cunoștință de  echipamentul de producere, generatorul, turbina, sistemul de excitare, sistemele principale de dirijare și comandă, sistemele de răcire, lubrifiere, pompare. La Secția dispecerat, gazdele au demonstrat celor prezenți cum are loc procesul de dirijare și menținere în timp real a conexiunii cu Sistemul Electroenergetic (SEE) al Republicii Moldova, precum și cu stația electrică 10/110 kV de ridicare și interconexiune. Funcționarea întreprinderii este asigurată de cei 21 de specialiștii autorizați, profesioniști cu o experiență bogata în domeniu iar unii angajați activează din anul 1978, cînd a fost pusă în  funcțiune hidrocentrala.

În opinia participanților seminarul a fost interesant, cu informații și discuții utile.


  • 0

Comisia pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI s-a întrunit la cea de-a XI-a ședință

Category : Noutăți

La finele lunii august, în orașul Astana, capitala Republicii Kazahstan, a avut loc cea de-a XI-a ședință a Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI. La eveniment au participat responsabili ai structurilor de conducere în domeniul electroenergeticii din Republica Kazahstan, precum și reprezentanți ai autorităților de supraveghere energetică de stat din Azerbaidjan, Belarusi, Kîrgîzstan, Moldova și Federația Rusă.

Agenda de lucru a inclus patru subiecte propuse spre discuție: – propuneri privind elaborarea proiectului documentului “Norme de amenajare a instalațiilor electrice” în cadrul Consiliului Electroenergetic CSI; – eficientizarea activității sistemului de supraveghere energetică de stat a țărilor-membre CSI privind conectarea consumatorilor de energie electrică la rețelele de distribuție a energiei electrice; – informație privind aplicarea în practică a Regulilor de securitate tehnică la exploatarea instalațiilor electrice; – informație privind realizarea Planului de lucru al Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI pentru anii 2016-2018.

În urma dezbaterilor problemelor abordate la ședința de lucru s-a întocmit un proces-verbal, care ulterior a fost expediat țărilor-participante la acest for pentru a fi studiat și a veni cu propuneri și sugestii pe marginea subiectelor discutate.

Din partea Republicii Moldova la lucrările Comisiei nominalizate a participat T. Cibotari, șeful Direcției tehnice IES.

Participanții la forul internațional de la Astana (Kazahstan)

Participanții la forul internațional de la Astana (Kazahstan)

În timpul lucrărilor ședinței XI-a a Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI

În timpul lucrărilor ședinței XI-a a Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI


  • 0

Documente normativ-tehnice ajustate la standarde europene

Category : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat, ca instituție responsabilă de elaborarea  documentelor normative-tehnice în energetică, a instituit un Grup de lucru format din reprezentanți ai mai multor instituții (de stat și private), care va lucra la revizuirea și operarea unor modificări în Regulamentul de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor.

Documentul nu a fost actualizat din anul 1992, redacția veche fiind în limba rusă. Membrii Grupului de lucru urmează să lucreze asupra documentului, care va fi tradus în limba de stat și armonizat cu standardele europene.

Odată definitivat, Regulamentul în redacție nouă va intra în dezbatere publică și propus spre avizare autorității ierarhic superioare cu competențe în supravegherea energetică.

Iacob Timciuc, șeful IES la-ședința Grupului de lucru

Iacob Timciuc, șeful IES la-ședința Grupului de lucru

Participanți la ședința Grupului de lucru

Participanți la ședința Grupului de lucru


  • 0

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul III anul 2017

Category : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat aduce la cunoştinţă informaţia privind Graficul controalelor planificate în trimestrul III – 2017 (Vezi ” GRAFICUL CONTROALELOR PLANIFICATE pentru trimestrul III anul 2017” )


  • 0

Masă rotundă cu genericul – „Protecția rețelelor electrice”

Category : Noutăți

O masă rotundă cu tema „Protecția rețelelor electrice” din sistemul energetic național  a avut loc la finele lunii martie a.c. la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Energetic de Stat sub patronatul Ministerului Economiei.

La eveniment au participat manageri și specialiști ai operatorului sistemului de transport ÎS “Moldelectrica”, cît și operatori de distribuție a energiei electrice ÎCS RED Union Fenosa, RED Nord, RED Nord Vest, responsabili ai Ministerului  Economiei, Cancelariei de Stat, primăriei mun. Chișinău, Inspectoratului Ecologic de Stat, Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, ÎS “Cadastru”, Inspectiei de Stat în Construcții.

Această întrunire a avut loc ca urmare a faptului că, în ultimii ani, pe segmentul – “nerespectarea legislației privind  zonele de protecţie a reţelelor electrice” s-a creat  o situație îngrijorătoare.

În luarea sa de cuvînt Iacob Timciuc, șeful Inspectoratului Energetic de Stat și moderatorul evenimentului a menționat că, obiectivele energetice au un grad sporit de pericol, iar pentru exploatarea lor în siguranţă se stabilesc zone de protecţie, incompatibile cu plantarea arborilor, construcţia caselor sau obiectivelor de menire socială. Orice încălcare a normelor de securitate electrică are consecinţe grave, pe de o parte accidente prin electrocutare, uneori fatale, iar pe de altă parte, deteriorarea LEA, asociată cu întreruperi în alimentarea cu energie electrica şi disconfortul a sute de consumatori.

În continuare, inginerul-șef IES V. Coțofana a menționat în raportul său că, la situația din 01.03.2017, Inspectoratul Energetic de Stat a înregistrat peste 4000 cazuri de încălcări a prevederilor Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice. Cele mai frecvente încălcări referindu-se  la  construcții capitale (case de locuit, garaje, magazine, baruri, cafenele) – 1489 cazuri; plantarea arborilor – 2185 cazuri; ocoale de păsări și animale, stații auto, parcări, sere – 203 cazuri; terenuri sportive, stadioane, piețe, gunoiști  – 38 cazuri; depozitarea sub LEA a materialelor, nutrețurilor, paielor, tehnicii agricole – 91 cazuri; stații PECO – 2 cazuri. Aceste  obiective au fost amenajate în zonele de protecţie a reţelelor electrice fără a fi coordonate cu deţinătorii reţelelor electrice.

Una din cauze, a specificat V.Coțofana, o constituie lipsa de conștientizare a pericolului și urmărilor acțiunii curentului electric dar și influența negativă  a  cîmpului electromagnetic a LEA de tensiune înaltă asupră sănătății persoanelor supuse în acest cîmp (cei mai expuși fiind copiii). O altă cauză este vina persoanelor cu funcții de răspundere din organele administrației publice locale, care eliberează  terenuri pentru construcții și autorizații de construcție în zonele de protecție, precum și a construcțiilor arbitrare și abuzive fără autorizație de construcție, ignorînd express cerințele actelor legislative.

În opinia mai multor vorbitori la masa rotundă, problema dată  poate fi sioluționată doar în strînsă conlucrare cu factorii de decizie, atît la nivel central (Ministerul Economiei,Cancelaria de Stat) cît și regional (administrația publică locală), agenți economici, consumatorii de energie elecrtrică casnici. Astfel, s-a decis elaborarea unui Plan de acțiuni concrete, propuneri de modificare a unor acte normative și legislative pentru soluționarea problemei date.

Participanții la masa rotundă urmează să discute la locul de muncă aceste decizii pentru a veni ulterior cu propuneri și viziuni vis-a-vis de elaborarea Planului de acțiuni.

 

 


  • 0

O rază de bucurie pentru o familie nevoiașă din Chioselia, raionul Cantemir

Category : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat a întreprins o acțiune caritabilă la o familie nevoiașă din satul Chioselia, raionul Cantemir.

Inga Merla, mamă a patru copii, la numai 31 de ani a suportat deja cinci operații complicate la ficat. Din cauza multiplelor intervenții chirurgicale a fost afectată și inima.

Venitul familiei Merla îl constituie o alocație socială de 200 de lei. Uneori mai sar în ajutor și sătenii – fie cu bani, fie cu produse alimentare. Tot greul  familiei este pe seama soțului – Gheorghe Merla: pregătirea bucatelor, spălatul rufelor, duce și aduce copii de la grădiniță.

La inițiativa șefului Inspectoratului Energetic de Stat dl Iacob Timciuc, colectivul IES a decis să aducă o rază de bucurie în această familie, procurînd o mașină de spălat automat  BOSCH și colete cu produse alimentare, care au și fost  recent  transportate  la Chioselia familiei Merla.

Sperăm că acest gest de binefacere a colectivului IES va ușura într-o anumită măsura viața familiei Merla.

O mașină de spălat inteligentă pentru o gospodină modernă...

O mașină de spălat inteligentă pentru o gospodină modernă…

Cadoul IES a ajuns la Chioselia

Cadoul IES a ajuns la Chioselia

Inga Merla cu noua achiziție BOSCH

Inga Merla cu noua achiziție BOSCH

 

 


  • 0

COMUNICAT DE PRESĂ. Masa rotundă – “Protecția rețeleleor electrice”

Category : Noutăți

 

    Masa rotundă – “Protecția rețeleleor electrice”,
     organizator Inspectoratul Energetic de Stat
         et. II, Sala de ședințe ÎS “Moldelectrica”
          or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78

 

Inspectoratul Energetic de Stat este nevoit să constate că, în ultimii ani  s-a creat o situație alarmantă la capitolul “nerespectarea legislației privind  zonele de protecţie a reţelelor electrice”. Cu regret, gradul de încălcare a zonelor de protecție a  liniilor electrice aeriene (LEA) este în creștere.

Obiectivele energetice au un grad sporit de pericol, iar pentru exploatarea lor în siguranţă se stabilesc zone de protecţie, incompatibile cu plantarea arborilor, construcţia caselor sau obiectivelor de menire socială.

Miră  faptul că unele din aceste obiective (case de locuit, magazine, pavilioane, garaje şi construcţii auxiliare) au fost construite cu acordul administraţiei publice locale, care eliberează autorizații de construcție și înregistrarea acestora de către organul cadastral. La fel, în unele localităţi, mai des rurale, au fost înregistrate în zona de protecţie gunoişti formate spontan, stocări de paie, tehnică agricolă, nutreţuri, materiale de construcţie, plantaţii de arbori, livezi și viță de vie amplasate toate sub rețelele electrice.

Orice încălcare a normelor de securitate electrică are consecinţe grave, pe de o parte accidente prin electrocutare, uneori fatale, iar pe de altă parte, deteriorarea LEA, asociată cu întreruperi în alimentarea cu energie electrica şi disconfortul a sute de consumatori.

Deseori arborii din zonele de protecţie a LEA, sub acţiunea vîntului şi a greutății zăpezii, se înclină peste conductoare deteriorîndu-le. Totodată,  au avut loc  cazuri de electrocutări scontate cu decesul accidentaților, mai ales cu copiii la culegerea fructelor, nucilor în zona de protecție a rețelelor electrice.

Pentru a evita pe viitor astfel de încălcări și a asigura respectarea necondiționată a prevederilor legislației în vigoare Inspectoratul Energetic de Stat sub patronatul Ministerului Economiei  organizează pe data de 28 martie a.c., ora 10.00  în sala de ședințe a ÎS “Moldelectrica”  –  Masa rotundă cu genericul “Protecția rețelelor electrice”.

La întrunire  va participa viceministrul Economiei dl Valeriu Triboi. De asemenea, au fost invitați responsabili din cadrul Cancelariei de Stat, Procuraturii Generale, Inspectoratului de Stat în Construcții, responsabili  ai ÎS “Moldelectrica”, Gas Natural Fenosa, SA RED Nord,  RED Nord Vest, alți reprezentanți din domeniul energetic.

Pentru informații suplimentare relații la tel.:
022 222-382; 078818158 – Visarion Coțofana;
022 210-263; 078828204 – Tudor Cibotari.
Adresa: or. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78,
et.II., sala de ședințe ÎS “Moldelectrica”.


  • 0

Inspectorii superiori  IES s-au întrunit la prima şedinţă din acest an

Category : Noutăți

V.Coţofana, inginer-şef IES

V.Coţofana, inginer-şef IES

Participanţi la Ziua inspectorului superior

Participanţi la Ziua inspectorului superior

 

Recent, la sediul central al Inspectoratului Energetic de Stat a avut loc prima şedinţă din acest an  a şefilor  inspecţiilor energetice teritoriale (IET). La întrunire au participat şi şefii de direcţii, specialişti ai oficiului central.  Pe agenda de lucru au fost mai multe subiecte propuse spre discuţie. Astfel, în baza rapoartelor şi datelor statistice ale IET s-a făcut o analiză a activităţii de bază IES pentru luna decembrie 2016. Iar specialiştii Direcţiei tehnice au venit cu informaţii privind executarea prescripţiilor emise în rezultatul controalelor precedente la consumatori şi operatorii reţelelor electrice; calitatea controalelor la instalaţiile termice şi utilizarea eficientă a energiilor.

La fel, participanţii au discutat subiectele ce ţin de unele acte normative interne cum sînt: Indicaţiile metodice privind amenajarea, întreţinerea şi deservirea instalaţiilor electrice în iluminatul stradal, Instrucţiunea privind admiterea în exploatare a instalaţiilor electrice de utilizare  noi sau reconstruite cît şi Regulamentul privind funcţionarea laboratoarelor electrotehnice.

Pe parcursul şedinţei inspectorii au abordat şi probleme de ordin administrativ din activitatea zilnică, la unele din care au primit un răspuns exhaustiv. Şedinţa următoare a inspectorilor superiori va avea loc în luna februarie a.c.

 


  • 0

Armonizarea cadrului normativ-tehnic în domeniul energeticii la standarde europene

Category : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat a prezentat Ministerului Economiei lista documentelor normativ-tehnice (DNT) în vigoare din sectorul electroenergetic ce urmează, în mod prioritar, a fi modificate și armonizate la standardele europene la capitolul amenajarea, exploatarea și securitatea electrică a instalațiilor energetice.
În acest context, la finele lunii noiembrie, în sediul central al IES a avut loc ședința entităților din complexul energetic privind crearea Grupului de lucru  pentru elaborarea documentelor normativ-tehnice în domeniul energeticii.
Mai jos publicăm textul Procesului-verbal nr.1 al ședinței de lucru din 21 noiembrie 2016.

proces-verbal-nr1

proces-verbal-nr2

proces-verbal-nr3


  • 0

Săptămîna Moldova Eco Energetică la Chișinău

Category : Noutăți

timsssLa Centrul Expozițional „Moldexpo” din Chișinău a fost dat startul Săptămînii „Moldova Eco Enegetică” . Evenimentul este organizat de  Agenţia pentru Eficienţă Energetică sub egida Ministerului Economiei şi realizat la iniţiativa Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de UE şi implementat de PNUD Moldova.

La lucrările forumului au fost invitați conducerea țării, reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, organizațiilor internaționale, mediului de afaceri.

Timp de cinci zile (28-02 decembrie) vor ave loc mai multe evenimente, avînd drept obiectiv promovarea eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabilă în Republica Moldova.

Participanții vor avea posibilitatea să cunoască experienţa  statelor europene în utilizarea tehnologiilor de producere a biogazului, oportunitatea producerii şi utilizării gazului de sinteză în ţara noastră.

În cadrul Galei Moldova Eco Energetică, din data de 02 decembrie forumul va culmina cu ceremonia de premiere a celor mai notabile proiecte din acest sector.

Agendele zilnice ale evenimetelor programate în cadrul „Săptămânii Moldova Eco Energetică”, le găsiţi pe site-ul: www.mee.md.