Author Archives: journal.ie.asm.md

Revista electronică № 2(16) 2011

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 PRINCIPIILE DE BAZĂ A ORGANIZĂRII REPARATIILOR DE O NOUĂ GENERAŢIE A LINIILOR ELECTRICE DE 220 kV ŞI MAI SUS
Autori: PRINCIPII DE BAZĂ DE REPARATII LA DE O NOUĂ GENERAŢIE DE LINII ELECTRICE 220 kV ŞI DE MAI SUSV.M. POSTOLATI, E.V. BÎCOVA, V.M. SUSLOVInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a MoldoveiUI.G. ŞACAREAN, L.V. TIMAŞOVA, S.N. CAREVACentrul tehnico-ştiinţific de energie electrică, Moscova, Rusia
Rezumat: Articolul descrie cerinţele pentru lucrările de reparaţii pe LEA de generaţie nouă (compactă cu un circuit şi cu două circuite, cu două circuite dirijată de autocompensare). Aceste linii diferă de linii aeriene tradiţionale prin untilizarea modelelor compacte de suporturi, apropierea fazelor de convergenţă, circuite si conexiuni la staţii, moduri de regulament. Datorită acestor diferențe linii de noua generaţie au capacitate de trafic ridicată și calități tehnico-economice îmbunătățite. Particularităţile constructive si schematice ale liniilor aeriene noi necesită o serie de abordări pentru organizarea lucrărilor de reparaţie, ce se examineaza în articol.
Cuvinte-cheie: linie electrică de transport de generaţie nouă: compactă cu un circuit şi cu două circuite, cu două circuite dirijată cu autocompensare.
2 UTILIZAREA SIMULINK(MATLAB) PENTRU ANALIZA CARACTERISTICILOR ENERGETICE ALE INSTALAŢIEI CLASICE DE REGLARE A DECALAJULUI DE FAZĂ
Autori: L.Calinin, D. Zaiţev, M.TîrşuInstitutul de Energetică al AŞM, or. Chişinău, Republica Moldova
Rezumat: Lucrarea este dedicată elaborării modelului de simulare a instalaţiei de reglare a decalajului de fază în mediul de programare Simulink, realizat după schema clasică „Marcerau Connection”, testarea regimurilor de mers în gol, scurtcircuit şi sarcina instalaţiei în baza acestui model de simulare, precum şi determinarea caracteristicilor energetice ale acestei instalaţii.
Cuvinte-cheie: simulare, „Marcerau Connection”, IRDF.
3 SISTEMUL FOTOVOLTAIC CU TRANSFORMATORUL PE BAZĂ DE INVERTOARE CASCADE CU MODULAREA SINCRONĂ DISCONTINUĂ
Autori: V. Olesciuk, A. SizovInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Lucrarea prezintă rezultatele analizei de funcţionare a sistemului fotovoltaic pe baza invertoarelor duble cu modulare sincronă discontinuă. Două scheme de bază ale modulării discontinui sincrone, destinate pentru controlul sistemelor cu dublu-invertor în condiţii diferite de exploatare, au fost analizate şi comparate.
Cuvinte-cheie: invertor de tensiune, sistem fotovoltaic, strategie de modulare, sincronizare de tensiune.
4 MODELUL INVERTORULUI DE TIP CASCAD CU MULTE NIVELURILE PENTRU COMPENSAREA PUTERII REACTIVE A DISTORSIUNILOR ÎN REŢELELE CU SARCINĂ CU CARACTER DE REDRESOR
Autori: Loscutov А.B., Altunin B.Iu, Carnavschii I.А.Universitatea Tehnică de Stat din Nijni NovgorodR.E. Alecseev, Nijnii Novgorod
Rezumat: În articol sunt prezentate tendinţele dezvoltării şi cercetării în domeniul majorării calităţii energiei electrice şi compatibilităţii electromagnetice a sarcinei de putere medie şi mare cu caracter redresor. Este elaborat modelul imitaţional a compensatorului. Sunt prezentate rezultatele modelării a compensatorului puterii neactive pe bază invertorului tip cascad cu multe nivele.
Cuvinte-cheie: corector coeficientului de putere, STATCOM, modulaţie prin impulsuri cu durată variabilă cu multe zone, puterea reactivă, putere de distorsiuni, filtru activ.
5 IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR DE ACOPERIRE A CERERII DE ENERGIE DIN SURSELE REGENERABILE
Autori: Ion Comendant, Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în condiţiile cadrului legal existent al ţării poate provoca creşteri însemnate a tarifului la energia electrică, insuportabile capacităţii de plată a consumatorilor. Acest fapt urmează a fi luat în consideraţie la stabilirea obiectivelor de antrenare a surselor regenerabile în balanţa energetică. În baza modelelor de calcul elaborate, în articol este determinat nivelul maxim al energiei provenită din sursele eoliene şi pe biomasă admis a fi antrenat anual la acoperirea sarcinii electrice a ţării.
Cuvinte-cheie: surse regenerabile, eoliană, surse pe biomasă, putere limită anuală, capacitatea de plată.
6 SINTEZA SISTEMULUI DE DIRIJARE A PROCESULUI DE LIVRARE A CĂLDURII LA ÎNCĂLZIRE A BLOCULUI
Autori: Institutl Politehnic din Dzerjinsc, (filială a Univesităţii Tehnice din Nijnii Novgorod , R.E. Alexeev)
Rezumat: Este sintezat un sistem combinat de dirijare cu prognozare a încălzirii blocului. Sunt prezentaţi algoritm de prognozare de durată foarete scurtă al temperaturii şi algoritm de dirijare cu prognozare a livrării căldurii pentru încălzirea blocului ţinând cont de efectele diferite ale influenţei climei din exterior la faţadele blocului.
Cuvinte-cheie: dirijare cu prognozare, algoritm, pronosticare, încălzire, sinteza, bloc, căldură.
7 MODELAREA CONTURULUI REGLABIL AL AGENTULUI TERMIC INTERMEDIAR AL INSTALAŢIEI CU POMPA DE CĂLDURĂ . PARTEA II
Autori: Şit M.L., Andronati N.R., Şit B.M.Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Este cercetat modelul conturului intermediar al instalaţiei cu pompa de căldură. Sunt demonstrate procesele tranzitorii la pertrurbaţiei de tip salt în cămaşa rezervorului pentru fermentarrea vinului. Sunt comparate indicile de calitate a unor sistemele de dirijare.
Cuvinte-cheie: pompa de căldură, modelarea, sistemul de dirijare.
8 ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CELULELOR FOTOVOLTAICE PE PIAŢA INTERNAŢIONALĂ ŞI NAŢIONALĂ
Autori: M.Tîrşu, M.UzunInstitutul de Energetică al AŞM, or. Chişinău, Republica Moldova
Rezumat: În lucrare se analizează structurile existente de celulele fotovoltaice, parametrii acestora, ţinând cont de durata de viaţă, randament şi cost. S-a stabilit, că randamentul acestora variază de la unităţi de procent până la câteva zeci de procent. Cele cu randament înalt peste (20%) au un cost de 5-10 ori mai mare ca cele cu randament de până la 15%. Pe piaţa Republicii Moldova se comercializează numai panouri cu celule fotovoltaice de randament până la 15%. Durata de viaţă este cuprinsă între 20 şi 30 de ani, iar după 15 ani de viaţă randamentul celulelor solare se reduce cu 10%. În plus, acesta mai depinde şi de temperatura mediului şi se reduce cu aproximativ 0,3% la fiecare grad, parametrii tehnici fiind daţi pentru temperatura de 25oC. Totodată, se menţionează că în timpul apropiat se va pune accentul pe celulele solare organice care în prezent au un randament la nivel de 5-7%. Pentru a crea o nouă generaţie de celule solare cea mai promiţătoare este considerată construcţia, în care stratul de siliciu nanocristalin este încorporat între straturi subţiri de siliciu amorf. Aceasta oferă o eficienţă foarte mare a bateriei, în plus, ea elimină necesitatea de substraturi masive din monocristale de siliciu, consumul acestui material scump se reduce.
Cuvinte-cheie: celule, module, traductoare, baterii fotovoltaice, conversia luminii solare în energie electrică.

Revista electronică № 1(15) 2011

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 PERFECŢIONAREA PROCESELOR ELECTROCHIMICE ÎN ENERGETICĂ DE HIDTOGEN
Autori: O.V.Covaliova, V.V.Covaliov, Gh.G.Duca, M.V.IvanovCentrul de Cercetări Ştiinţifice în Chimie Aplicată şi Ecologică al Universităţii de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova nstitutul de Chimie Fizică şi Electrochimie „A.Frumkin”
Rezumat: A fost examinată posibilitatea utilizării electrozilor tridimensionale voluminoase-poroase scurgătoare pe baza materialelor fibroase carbonice şi a metalelor spumoase cu suprafaţa activă modificată cu aliajul Ni-Re, ce asigură supratensiune redusă a degajării hidrogenului. Sunt elaborate şi descrise design-urile reactoarelor electrochimice compacte şi portabile pentri energetica de hidrogen, precum şi metoda magnetohidrodinamică de separare a amestecurilor oxigen-hidrogen în procese de electroliză a apei.
Cuvinte-cheie: electroliza apei, electrozii tridimesionale, metale spumoase, supratensiune a degajării hidrogenului, reactoare electrochimice.
2 MODELAREA VARIANTELOR DEZVOLTĂRII SISTEMULUI ELECTROENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA ŢINÂND CONT DE FUNCŢIONAREA ÎN PARALEL CU SISTEMELE ELECTROENERGETICE A ŢĂRILOR VECINE
Autori: Postolati V.M, Golub I.V., Bykova E.V., Şevcenco N.K, Suslov V.M., Gore N.S.Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Au fost elaborate modelele de calcul a variantelor de dezvotare a sistemului electroenergetic a Moldovei ţinând cont de construire a noilor linii electrice tensiune înaltă 220, 330, 400 kV. Liniile menţionate sunt preconizate pentru fortificarea legăturilor sistemului electroenergetic al Moldovei cu sistemele energetice ale Ucrainei şi României. Au fost calculate rejimurile sistemelor energetice ale Moldovei, Ucrainei şi parţial a României în cazul funcţionări sinhrone. Sunt determinate mărimele fluxurilor de putere în liniile electrice de interconexiune cu sistemele energetice ale Ucrainei şi României. Sunt determinate principile de bază privind organizarea funcţionări în comum a sistemelor energetice ale Moldovei, Ucrainei şi României.
Cuvinte-cheie: sistem electroenergetic, modele de calcul, fluxuri de putere, echipament de reglare.
3 METODA VOLUMELOR FINITE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR DE REPARTIŢIE TRIDIMENSIONALĂ A CÂMPULUI ELECTRIC
Autori: Patsiuk V., Ribacova G., Berzan V.
Rezumat: În lucrare se examinează o nouă abordare a utilizării metodei volumelor finite pentru a calcula câmpul electric în mediul tridimensional neomogen spaţial. S-a formulat problema Dirihle cu construirea plasei de divizare denumită trianghiularea Delone şi celulele Voronoi. S-a propus algoritmul de calcul numeric a potenţialului şi intensităţii câmpului electric în spaţiul format de către un cilindru amplasat în aer. Softul s-a testat reieşind din faptul că suprafeţei interioare a cilindrului i s-a atribuit potenţialul ne egală cu zero, iar suprafeţei de sprijin şi exterioare i s-a atribuit potenţialele egale cu zero. Sunt prezentate rezultatele calculelor repartiţiei potenţialului şi a intensităţii câmpului electric în spaţiu.
Cuvinte-cheie: câmp electric, mediu neomogen,potenţial, intensitatea câmpului electric, metodă numerică.
4 PROBLEMA OPTIMIZĂRII FIABILITĂŢII SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE
Autori: Erhan F., Popescu V (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)
Rezumat: Relaţiile dintre indicatorii de fiabilitate şi eficienţa sistemelor electrice de alimentare cu energie electrică indică că, în mod general problema argumentării nivelului optim de fiabilitate a sistemelor de transport, distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor, precum şi problemele fiabilităţii reţelelor de diferite niveluri de tensiuni este o problemă multifactorială şi multicriterială şi trebuie să se bazeze pe cercetarea eficienţei sistemelor electroenergetice în comun cu ajutorul metodelor de optimizare.
Cuvinte-cheie: fiabilitatea sistemelor de distribuţie; optimizarea fiabilităţii; principiile de optimizare în baza metodei Lagrange; nivelulul de fiabilitate optim.
5 ANALIZA INFLUENŢEI PARAMETRILOR DE REGLARE A GRUPURILOR ENERGETICI DE TERMIFICARE ASUPRA DEBITUL DE COMBUSTIBIL
Autori: Şcinnicov P. А., Dvorţevoi А. I.
Rezumat: În articol este prezentată analiza influenţei parametrilor de stare a procesului de reglare asupra consum excesiv de combustibil al grupurilor energetici. Sunt prezentate rezultatele calculelor consumurilor excesivi de combustibil în procesul de devieire a temperaturii şi presiunii a aburului de lucru de la valori nominale. Rezultatele de calcul sunt comparate cu datele experimentale.
Cuvinte-cheie: grup energetic de termificare, dirijare, debit de combustibil.
6 SISTEME AUTOMATIZATE ELECTRICE DE ÎNCĂLZIRE INFRAROŞIE
Autori: Ahramovici A.P., Dmitriev G.M., Kolos V.P.
Rezumat: Este prezentat sistemul automatizat de asigurare lucitoare a condiţii tehnologice, elaborată de către specialistii ai Academiei Naţionale de ştiinţe a Belorusie. Acest sistem este cel mai eficient pentru încălzire directe a încăperilor. Sistemul permite: micşorarea consumului resurselor de combustibil pentru încălzire, micşorarea mobilitatea aerului, asigurarea preciziei menţinerii condiţiilor termice, intensificarea proceselor tehnologice.
Cuvinte-cheie: încălzire, infraroşie, sistem automat.
7 STRUCTURI TRANSPARENTE CU CARACTERISTICILE TERMICE REGLABILE
Autori: Nizovţev M.I. , Terehov V.I.Institutul de Termofizică al Departamentiul Siberian al Academiei de Ştiinţe a Rusiei S.S. Cutateladze
Rezumat: Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale şi teoretice a noilor structuri transparente cu caracteristicile termice reglabile. Sunt studiate dependenţe ale caracteristicilor termice ale ferestrilor cu degajarea căldurii şi aerisirii a straturilor intermediare între jamuri cu utilizarea ecranelor şi jaluzelor cu protecţii care reflectă căldură, în dependenţă de parametri de regim şi de construcţie. Sunt prezentate limitile dirijării cu transfer de căldură pentru cerecetarea construcţiilor jamurilor.
Cuvinte-cheie: stuctură, transparenţă, caracterisiticile termice reglabile.
8 DIVIZOARE REZISTIVE DE TENSIUNE ÎNALTĂ DE CURENT ALTERNATIV DIN MICROCONDUCTOARE CU GABARIT REDUS
Autori: Berzan V.P., Şit M. L.(IE AŞM), Colpacovici Iu.,I., Cojocaru D.I., KleimenovV.G., „ELIRI” S.A.
Rezumat: Se examinează realizarea constructivă, parametrii şi caracteristicile unui nou produs, divizoare resistive din microconductoare petru măsurarea tensiunii de current alternative de tensiune înaltă pentru energetică şi transportul electrificat. Divizoarele se caractetrizează de o masă redusă şi precizie ridicată de măsurare a tensiunii şi corespund clasei de precizie 0,2.
Cuvinte-cheie: divizor rezistiv, tensiune înaltă, microconductoare.
9 EVALUARE DE RATING A COMPLEXULUI ECONOMIC ȘI ENERGETIC A REGIUNII
Autori: Rozen V.P., Inșecov Е.N., (Universitatea Națională Tehnică a Ucrainei «Institutul Politehnic din Kiev»), Mâlinicenco S.М.( Universitatea tehnologică de Stat din Cercasî)
Rezumat: Este expusă metodologie de calcul a evaluării de rating a complexului economic și energetic cu ajutorul regulei de Bord.
Cuvinte-cheie: metodolodia de calcul, rating, regula de Bord.
10 ASPECTE PRIVIND PROBLEMA DE STIMULARE A IMPLEMENTĂRII POMPELOR DE CĂLDURĂ
Autori: Berzan V., Robu S., Şit M.(Institutul de Energetică al AŞM)
Rezumat: Au fost identificate motivele stimulării utilizării pompelor de căldură în ţările industrial dezvoltate. Este examinată schemă obţinerii de beneficii de către stat în urma stimulării implementării pompelor de căldură.
Cuvinte-cheie: pompa de căldură, stimularea implementării.

Revista electronică № 3(14) 2010

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 SISTEMUL DE CALCUL ŞI MODELAREA PERICOLELOR DE SECURITATE ENERGETICĂ A MOLDOVEI ÎN CAZUL DEBRANŞĂRII CONEXIUNILOR INTERSISTEMICE
Autori: Bîcova E.V.
Rezumat: În lucrare este efectuată modelarea uniu grup de scenarii de punere în aplicare a pericolelor securităţii energetice ale Republicii Moldova, care apar la debranşarea (sau limitarea fluxurilor energiei electrice) liniilor aeriene 330 kV Bălţi-Nistru CHH. Pentru implementarea analizei este utilizat complexul de calcul pentru monitorizarea securităţii energetice elaborat în AŞM.
Cuvinte-cheie: securitatea energetică, scenariu, modelare, pericol de debranşare.
2 INTERCONEXIUNE DIRIJATĂ A SISTEMELOR ENERGETICE
Autori: D.ZAIŢEV, M.TÎRŞU, I.GOLUB, N.GORE
Rezumat: În lucrare sunt descrise rezultatele cercetărilor legate de utilizarea noilor instalaţii de dirijare cu regimurile de transport a energiei electrice şi distribuirea ei în bază de IPC (Interphase Power Controller), ţinând cont de dezvoltarea interconexiunilor externe ale sistemului energetic al Moldovei. A fost examinată varianta utilizării unei IPC clasice pe LEA Bălţi-Suceava. A fost propusă şi cercetată metoda de dirijare cu fluxurile de putere pentru această secţiune cu utilizarea transformatorului de reglare a decalajului de fază (TDF), racordat în paralel IPC şi s-a dovedit eficienţa lui tehnică.
Cuvinte-cheie: linie de transport a energiei electrice, transformator de reglare a decalajului de fază, IPC, putere transmisă, schemă echivalentă de substituire.
3 Modelarea regimului asimetric al retelei aeriene electrice satesti 0,38/0,22 KV
Autori: U. Svergun, A. Miroşnik
Rezumat: Este propusă metoda compunerii schemelor reţelelor petnru calculul regimurilor asimetrice ale reţeleor electrice aeriene ,38/0,22 kV si modelarea lor cu ajutorului produsului software Electronic Workbench.
Cuvinte-cheie: calitatea energiei electrice, regimul asimetric, consumatori monofazate pierderi de energie electrica.
4 UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE CA MECANIZM PENTRU DEPĂŞIREA DIVERGENŢELOR MACROECONOMICE
Autori: L.Y. HMELNIȚCHII
Rezumat: În articol sunt desrise principalele grupe de risc, care sunt caracteristice la etapa actuală pentru economia mondială. Sunt prezentate problemele principale ale dezvoltării economiei mondiale şi opinia privitor la sursele regenerabile de energie (SRE) ca mechanism pentru rezolvarea problemelor in economie mondială. Sunt formulate cerinţele fată de măsurile de suport al statului pentru dezvoltarea utilizării SRE.
Cuvinte-cheie: sursele regenerabile de energie, scheme de suport guvernamental ale SRE, certificate verzi.
5 TEHNOLOGIE ŞI ECHIPAMENTUL PENTRU FABRICAREA DE BIODIESEL DIN ULEUIL DIN RAPIŢĂ
Autori: Sliusarenco V.V.
Rezumat: Lucrare oferă o scurtă prezentare de tehnologii şi echipamente pentru producerea de biocombustibil din ulei de rapiţă – biodiesel. Este prezentată descrierea proceselor atât ciclice (periodice) cât şi procese de producţie continuă. Este justificată aplicarea unui sau altui proces în funcţie de volumul producţiei.
Cuvinte-cheie: biodiesel, ulei de rapiţă, motor diesel, eter metilic, proces de transeterificare de ulei de rapiţă, methoxid.
6 SISTEMELE SOLARE MULTIFUCŢIONALE DE APROVIZIONARE CU CĂLDURĂ ŞI FRIG
Autori: Doroşenko A.V., Silici S.S.
Rezumat: Sunt elaborate schemele principiale ale sistemelor multifuncţionale solare ale uscării aerului, aprovizionării cu căldură (aprovizionării cu apă caldă şi încălzirii), aprozivionării cu frig şi condiţionării aerului cu regenerarea directă (nemijlocită) a absorbentuilui. Sunt elaborate soluţiile principiale pentru noua generaţie a colectoarelor solare lichid-gaz. Aparatele de schimb de căldură şi masă, ce intră în sistemul de răcire evaporativă se bazează pe interacţiunea peliculară a fluxurilor de gaz şi lichid şi în ele pentru crearea racordării se folosesc structurile multicanale din materialele polimerice sau cheramica veziculară. Este efectată analiza prealabilă a posibilităţilor sistemelor multifuncţionale.
Cuvinte-cheie: sisteme multifuncţionale, energie solară, colectoarele solare, regenerare, răcire evaporativă, materiale polimerice, ceramica poroasă.
7 SISTEME DE RĂCIRE CU UTILIZARE SISTEMELOR DE CĂLDURĂ ABSORBANTE USCĂTOR–EVAPORATIVE CU UTILIZAREA SURSELOR ALTERNATIVE DE ENERGIE
Autori: Doroşenco A.V., Hasan Sadi Ibrahim
Rezumat: În articol se examinează răcitoarele evaporative directe şi indirecte cu racordare pe baza structurilor polimerice multistratificate şi multicanale. Aceste răcitoare pot fi folosite în varianta cât autonomă atât şi combinată şi de asemenea în componenţa sistemelor de uschare şi de evaporare. Căldura necesară pentru regenerarea absorbentului se asigură de energia solară de la colectoarele solare plate din materiale polimerice.
Cuvinte-cheie: răcitorul evaporativ, răcitorul uscător-evaporativ, energia solară
9 CALCULUL EJECTORULUI BIFAZIC AL POMPEI DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON
Autori: Şit B.
Rezumat: Este prezentat calculul ejectorului bifazic pentru pompa de căldură pe dioxid de carbon. Metoda se bazează pe metoda, elaborată de S. Kandil, W. Lear, S. Sherif, modificată luând în consideraţie valoarea prescrisă a coefiţientului de ejecţie.
Cuvinte-cheie: ejector bifazic, dioxid de carbon, pompa de căldură.
10 EFICIENŢA UTILIZĂRII REGLAJULUI DE FAZĂ CU REGIMURILE LINIILOR DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE CU CAPACITATE DE TRAFIC SPORITĂ
Autori: V.M. Postolati,
Rezumat: A fost efectuată modelarea variantelor sistemelor energetice cu linii de transport a energiei electrice cu capacitate de trafic sporită. Au fost efectuate calculele regimurilor liniilor electrice şi a fuxurilor de putere ce trec la reglare (dirijare) de fază. În baza exemplelor concrete a sistemelor energetice s-au studiat dependenţele valorilor fluxurilor de putere prin liniile elctrice de tensiunea 220, 400, 500 kV în raport de modificarea decalajului unghiului vectorilor tensiunilor, indus prin utilizarea instalaţiilor de reglare a decalajului de fază.
Cuvinte-cheie: sistem energetic, linii electrice dirijate compacte cu autocompensare, fluxuri de putere, reglare de fază, instalaţii de reglare a decalajului de fază.

Revista electronică № 2(13) 2010

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 ABORDĂRILE METODICE LA SELECTAREA VARIANTELOR LINIILOR ELECTRICE DE TRANSPORT NOUĂ GENERAŢIE, ÎN EXEMPLU, LEA-220 KV
Autori: V.M. POSTOLATI, E.V. BÎCOVA, V.M. SUSLOVInstitutul de Energetica al Academiei de Ştiinţe a MoldoveiUI.G. ŞACAREAN, L.V. TIMAŞOVA, S.N. CAREVACentrul de energie electrică tehnico-ştiinţifice, Moscova, Rusia
Rezumat: . În articol este descrisă LEA de generaţie nouă (compactă cu un circuit şi cu două circuite, cu două circuite dirijată cu autocompensare). Sunt descrise principiile de formare, elementele de construcţie şi caracteristicile comparative ale LEA de generaţie nouă, indicate priorităţile lor în comparaţie cu LEA generaţie tradiţională. Sunt formulate abordările metodice la selectarea LEA generaţie nouă şi mijloacele de reglementare de tip FACTS. Pentru clasa de tensiune 220 kV sunt indicate abordările metodice la argumentarea şi selectarea variantelor LEA generaţie nouă şi mijloacele necesare pentru ele de reglementare.
Cuvinte-cheie: linie electrică de transport generaţie nouă: LEA cu autocompensare, compacte, dirijate, mijloace de reglementare de tip FACTS.
2 Compensarea puterii reactive a reţelei de tracţiune a transportului feroviar electrificat
Autori: Berzan V.P., Patsyuk V.I., Rimschi V.X., Tirşu M.S., Andros I.V.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.E-mail:berzan@ie.asm.mdŞeliaghin V.D., Nikulin A.T., Bernackiy A.V.Institutul de sudare electrică “E.O.Paton” al Academiei Naţionale de Ştiinţe a UkraineiE-mail: laser-77@online.ua
Rezumat: S-a propus metoda de analiză parametrică privind compensaţia a puterii reactive a reţelei electrice de tracţiune în funcţie de punctul de conectare a sarcinii plasată intre două staţii de tracţiune. S-au obţinut soluţiile în formă evidentă a problemei la alimentarea sarcinii de la o singură sursă şi de la două surse de curent alternativ cu puterea nelimitată. S-a efectuat analiza parametrică privind influenţa sarcinii active asupra parametrilor şi caracteristicilor instalaţiilor de compensare a puterii reactive montate la barele de joasă tensiune a staţiei de tracţiune, precum şi a influenţei valorii acestei sarcini. S-a demonstrat, că în dependenţă de punctul de conectare a sarcinii la reţeaua de tracţiune, a valorii sarcinii instalaţia de compensaţie trebuie să genereze atât putere activă cu caracter capacitiv, cât şi putere cu caracter inductiv pentru a asigura valoarea factorului de putere la barele staţiilor de tracţiune
Cuvinte-cheie: compensarea, puterea.
3 ALGORITMELE PERFECŢIONATE DE CALCUL AL PIERDERILOR ENERGIEI ELECTRICE ÎN REŢELELE 0,38 KV ÎN TIMP REAL
Autori: Miroşnic A. Kharkov National Technical University of Agriculture Petr Vasylenko (KNTUA)
Rezumat: Este propusă o abordare pentru precizare a valorii pierderilor energiei electrice în liniile aeriene din contul luării în considraţie a influenţei temperaturii mediului înconjurător şi valorii curentului ce circulă pe rezistenţa firului. Sunt elaborate dispozitivele multifuncţionale microprocesoare pentru calculul pierderlor energiei electrice.
Cuvinte-cheie: pierderile energiei electrice, temperatura mediului înconjurător, dispozitivul multifuncţional, microprocesor.
4 PRINCIPIILE DE DETERMINARE A INTENSITĂŢII ENERGETICE ALE PRODUSELOR AGRICOLE
Autori: F. Erhan, V. Rotari (Universitatea Agrară de Stat din Moldova, catedra Electrificarea şi automatizarea mediului rural)Anastasia Mocanu (Universitatea de Stat din Cahul)
Rezumat: în procesal de producere şi prelucrare primară al oricărui produs agricol se cheltuie un volum de resurse energetice. Sub noţiunea de intensitate energetică al produselor agricole se subînţelege cantitatea de energie minimal necesară pentru producerea unei unităţi de produs agricol.
Cuvinte-cheie: intensitate energetică, produs agricol, volum de energie
5 INSTALAŢIE CU POMPA DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON CU EVAPORATOARE CE FUNCŢIONEAZĂ ÎN REGIMURILE DE TEMPERATURĂ DIFERITE ŞI LA SARCINA TERMICĂ VARIABILĂ
Autori: Şit M.L., Balanuţa A., Şit B.M.,
Rezumat: Este elaborată schema structurală a pompei industriale de căldură pe dioxid de carbon, ce lucrează în ciclul transcritic cu două evaporatoare conectate paralel, ce funcţionează la diferite nivele de temperatură (în prealabil pentru uzinele de vinificare). Pompa de căldură este destinată pentru elaborarea simultană a căldurii şi a frigului şi funcţionează la sarcina termică variabilă. Se demonstrează cum conectarea ejectoarelor în schema pompei de căldură asigură ridicarea efecienței lui termice. Modul de construire a schemei hidraulice şi sistemului de dirijare asigură controlul deplin al pompei de căldură.
Cuvinte-cheie: pompa de căldură, dioxid de carbon, evaporator, ejector reglabil.
6 ANALIZA UNOR IPOTEZE ALE EQUAŢIEI NAVIER-STOKES
Autori: V.Budarin, Unversitatea Natională Politehnică din Odesa
Rezumat: Articolul este consacrat analizei unor etape ale deducerii sistemului de ecuaţii Navier-Stokes. Scopul analizei este elucidarea dificultăţilor multianuale ale închiderii sistemului, cauzelor de divergenţe ale soluţiilor precise la numerele mici ale Reinolds şi apariţia soluţiilor instabile oferite de programele specializate de calcul.
Cuvinte-cheie: ecuaţie Navier-Stokes, ecuaţie de orientare, blocarea ecuaţiei, carecţia statutului.
7 Set de echipamente pentru producerea biocombustibilului solid (pelete din floarea-soarelui)
Autori: Sliusarenko V., „Alimentarmaş”S.A., Chişinău
Rezumat: În articol este descrisă o problemă, care are loc în procesul producerii uleiului prin metoda presării “fierbinte”, şi anume problema deşeurilor – coji de seminte ale răsăritei. Sunt prezentate exemple de utilizare a deșeurilor în calitate de biocombustibil solid. Sunt descrise avantajele peletelor din floarea soarelui faţa de tipuri tradiţionale ale combustibilui solid. Este prezentată schema tehnologică a echipamentului pentru producerea peletelor de combustibil produse din floarea soarelui. Sunt prezentate caracteristicile peletelor produse din coajă.
Cuvinte-cheie: coji de floarea soarelui, pelete din lemn, pelete, extrudare, set echipamente, granulare, biocombustibil solid.
8 UTILIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCŢIE A BIOCOMBUSTIBILULUI SOLID DE ULEIURI VEGETALE
Autori: V. Sliusarenco, SA „Alimentarmaş”, mun. Chişinău
Rezumat: Această lucrare analizează problemele de creare la SA “Alimentarmaş”în ultimii 20 de ani a echipamentelor tehnologice pentru producerea de uleiuri vegetale din seminţe oleaginoase: din presa pentru spin final de ulei de la minifabricile de producer a uleiurilor vegetale, folosind ca sursă de energie pentru încălzirea lichidului de răcire (Thermo „arian”) a biocombustibilului solid – coji de seminte de floarea soarelui.
Cuvinte-cheie: presa, presare, unt, coji de floarea soarelui, ulei termic, minifabrici, lichid de răcire, biocombustibili, precum şi o tipsie.
9 PROPRIETĂŢILE ŞI PARTICULARITĂŢILE METODEI MODULĂRII SINCRONE VECTORIALE PENTRU CONVERTOARE ELECTRONICE DE PUTERE
Autori: V. Olesciuk
Rezumat: Această lucrare prezintă o scurtă descriere a unei noi metode de modulare sincronizate pentru convertoare electronice de putere. Este efectuată comparaţia multilaterală cu metodicele standarde ale modulaţiei a impulsurilor în durată. Sunt descrise aspectele de bază de utilitate practică a noii metodei de modulare.
Cuvinte-cheie: strategie de modulare, invertor de tensiune, actionări electrice.
10 UTILIZAREA PROGRAMULUI MARKAL PENTRU ANALIZA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA ŞI IMPLEMENTAREA SURSELOR RENOVABILE DE ENERGIE
Autori: Sergiu Robu, sergiu.robu@asm.md, Elena Bikova elena-bicova@rambler.ruInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,Philip Siakkis, fsiakkis@cres.grCRES – Centrul Pentru Surse Renovabile de Energie, GreciaDr. George Giannakidis, ggian@cres.gr CRES – Centrul Pentru Surse Renovabile de Energie, Grecia
Rezumat: Articolul prezintă rezultatele cercetării privind implementarea măsurilor de eficienţă energetică şi a surselor renovabile de energie în Republica Moldova, cu ajutorul modelului MARKAL. Sunt prezentate rezultatele analizei a patru scenarii: Scenariul de referinţă, Eficienţa Energetică, Surse renovabile de energie, Eficienţa Energetică şi Surse renovabile de energie. Sunt identificate costurile şi economiile de energie în urma implementării surselor renovabile de energie şi a măsurilor de eficientă energetică
Cuvinte-cheie: eficienţa energetică, surse renovabile de energie, evaluarea scenariilor.
12 ENERGETICA ESTE SAU NU O PROBLEMĂ MONDIALĂ?
Autori:

Revista electronică № 1(12) 2010

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 Aspecte teoretice de selectare ale parametrilor optime de proiectare a liniilor de transmisiune a curentului alternativ de noua generaţie
Autori: Postolati V.M., Suslov V.M.
Rezumat: În articol sunt examinate problemele de compactizare şi selectare a parametrilor optime ale liniilor electrice de transport a curentului alternativ. Este efectuată analiza detaliată a unui şir de characteristici constructive pentru trei variante ale liniilor de nouă generaţie (cu un circuit, două circuite şi cu autocompensare dirijată), cu scopul optimizării lor, utilizând criteriul de compactizare maximă.
Cuvinte-cheie: linie electrică de transport de generaţie nouă, optimizare, compact.
2 OBŢINEREA SOLUŢIILOR ECUAŢIILOR TELEGRAFIŞTILOR CU METODA DIFERENŢELOR FINITE ÎN DOMENIUL DE TIMP (metoda FDT)
Autori: Paţiuk V., Rîbacova G.
Rezumat: S-au analizat şi comparat precizia schemelor de calcul Finite Difference Time Domain (metoda FDTD) şi a schemei numerice de calcul propusă de către Godunov (metoda Godunov) la obţinerea soluţiilor numerice pa ecuaţiilor telegrafiştilor. S-a demonstrat, că în soluţia numerică obţinută în baza metodei FDTT privind procesele dinamice în liniile electrice cu parametri distribuiţi apar oscilaţii puternice, ce nu au provenienţă de origine fizică. Schema modificată de calcul numeric propusă de autori (metoda Godunov) este lipsită de acest dezavantaj şi asigură o precizie mai ridicată la analiza regimurilor de mers în gol şi de scurtcircuit în liniile electrice, care au un caracter aleatoriu de apariţie.
Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, metoda FDTD, schema Godunov.
3 INFLUENŢA REGIMURILOR NESIMETRICE ASUPRA FIABILITĂŢII ECHIPAMENTELOR ELECTRICE
Autori: F. Erhan, V. Popescu, Irina Lupuşor, Anastasia Mocanu
Rezumat: Variaţia grafului de structură a reţelelor de distribuţie şi sporirea puterilor în nodurile de generare aduc la apariţia regimurilor nesimetrice care pot fi însoţite de fenomene suplimentare inclusiv şi scurt circuite de diverse forme (mono ori trifazate). Ca rezultat final al fenomenelor respective se poate de constatat, că se va schimba şi fiabilitatea de funcţionare a echipamentelor electrice respective. Articolul dat este consacrat analizei influenţei regimurilor nesimetrice asupra fiabilităţii de funcţionare a echipamentelor electrice.
Cuvinte-cheie: regimuri nesimetrice, scurt circuit, fiabilitate de funcţionare a echipamentelor electrice, echipamente electrice
4 TREI ETAPE DE REGLARE SINCRONĂ INVERTORUL CU CINCI FAZE ĬN ZONĂ DE SUPRAMODULARE
Autori: V. Olesciuk, G. Griva, R. Prudeak, A. Sizov
Rezumat: Este elaborat şi cercetat un algoritm original de reglare sincronă prin trei etape a invertorului cu cinci faze în zonă de supramodulare, ce asigură trecerea lentă de la zonă modulării lineare la tensiunea fazale de ieşire cu zece trepte a frecvenţei maximale de ieşire a invertorului. Sunt enumărate rezultatele modelarii regimurilor de bază ale funcţionării sistemelor de conversie cincifazate în zonă frecvenţelor majorate de ieşire.
Cuvinte-cheie: invertor de tensiune cincifazat, modulaţia impulsurilor în durata sincronă, frecvenţe majorate de ieşire, reglare liniară a tensiunii de ieşire.
5 MAŞINĂ ASINCRONĂ CU ROTOR MASIV FEROMAGNETIC ŞI EXCITAŢIE CAPACITIVĂ
Autori: Bârladean A.S.
Rezumat: În articol se examinează maşina asincronă cu rotor masiv feromagnetic realizat în diferite construcţii, care permit îmbunătăţirea indicilor energetici ai ei. Sunt prezentate rezultatele elaborării şi încercărilor experimentale a maşinii asincrone care funcţionează în regim de generator cu turaţii reduse a rotоrului masiv feromagnetic. Se explică (argumentează) posibilitatea şi condiţiile de realizare a generatorului asincron cu excitaţie capacitivă în baza maşinii asincrone cu rotor masiv.
Cuvinte-cheie: maşină asincronă, rotor masiv, regim de generator, generator asincron, condensator de excitaţie.
6 Gradul de reducere a gazelor cu efect de seră în scenariile de dezvoltare a surselor de energie electrică ale Republicii Moldova
Autori: Ion Comendant, Sergiu Robu,
Rezumat: Pentru noile condiţii a pieţei energiei electrice sunt calculate şi evaluate variantele de acoperire a cererii de energie electrică pentru R. Moldova până în anul 2033, iar pentru şase scenarii alese se analizează şi se determină gradul de reducere a GES.
Cuvinte-cheie: surse de electricitate, acoperirea cererii de energie electrică, emisiile de GES.
7 ACUMULATOR CU FRIG NATURAL ŞI INSTALAŢIE CU VID PENTRU RĂCIREA LAPTELUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Autori: Creţu Victor
Rezumat: Pe baza cercetărilor teoretice şi experimentale a procesului de răcire a laptelui, a fost elaborat modelul matematic al acumulatoarelor cu frig natural şi instalaţiilor cu vid ce permit de a determina dependenţa regimurilor de funcţionare ai instalaţiilor nominalizate de parametrii mediului ambiant.
Cuvinte-cheie: utilizare de energie, sistem ecologic cu frig natural şi vid.
8 PRIVIND CHESTIUNEA MAJORĂRII ŞI A OMOGENITĂŢII ANUALE A CONSUMULUI DE CĂLDURA A CENTRALELOR TERMICE ALE MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
Autori: Maximuk Е.P.
Rezumat: Au fost propuse măsuri de majorare a eficienţei consumului de combustibil în cadrul centralelor termice (CET) urbane. A fost demonstrat că aplicarea chilerilor de absorbţie în scopul asigurării obiectelor de diverse destinaţii cu frig, permite utilizarea căldurii în exces, înregistrată în cadrul CET-urilor, în perioada caldă a anului. Ca urmare, creşte atât uniformitatea consumului de energie termică şi eficienţa utilizării combustibilului, cît şi nivelul indicatorilor economici ai CET-urilor. Au fost studiate toate schemele tehnologice şi tipurile de echipament posibile.
Cuvinte-cheie: CET, chilerilor de absorbţie, trigenerarea.
9 POMPA DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON ÎN REGIM TRANSCRITIC DE LUCRU CU CICLUL DETANTOR-EJECTOR
Autori: Şit Boris, Timcenco Dumitru, Şit Mihail
Rezumat: Este demonstrat, că la utilizarea detantorului în componenţa pompei de căldură pe dioxid de carbon COP se majorează ca urmare a alegerii corecte a coordonatei punctului de lucru la întrare gazului în detantor. Totodată este inadmisibil de a diminua eficienţa exergetică a instalaţiei cu pompa de căldură condiţionată de creşterea pierderilor de presiune în schimbătorul intermediar de căldură. Alegerea caracteristicilor de debit prin supapelor de reglare a pompei de căldură se face ţinând cont de funcţionarea racordată a acestor supape.
Cuvinte-cheie: pompa de căldură, sistem de dirijare.
10 CARACTERUL TERMODINAMIC AL INFORMAŢIEI
Autori: T.M.Popova
Rezumat: Articolul include informaţii referitor utilizare a metodei termodinamice pentru analiza a eficienţei a proceselor informaţionale. Comparare a proceselor informaţionale şi termodinamice a dus la concluzie principală despre esenţa energetică a informaţiei.
Cuvinte-cheie: eficienţa, anergia, randamentul exergetic, piederi de exergie.

Revista electronică № 3(11) 2009

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 ZONELE DE EXCITAŢIE CAPACITIVĂ STABILĂ A MAŞINILOR ASINCRONE TIPICE ÎN REGIM DE GENERARE
Autori: Postoronсa Sv., Bârladeanu A., Berzan V., Tîrşu V., Ermurachi Iu
Rezumat: În lucrare sunt examinate unele particularităţi ale regimurilor de excitaţie capacitivă a motoarelor electrice asincrone industriale şi a generatoarelor executate în baza lor, care pot fi utilizate în instalaţii eoliene de putere mică. S-au determinat hotarele zonelor stabile de excitaţie capacitivă a motoarelor electrice asincrone cu puterea de 0,25-22 kW şi a generatoarelor executate în baza lor, precum şi caracterul influenţei pierderilor proprii de energie în maşină şi a puterii active a sarcinii raportate la parametrii schemei echivalente a ei. S-au formulat unele recomandări privind asigurarea excitaţiei capacitive stabile a maşinilor asincrone la utilizarea lor pentru generarea energiei electrice.
Cuvinte-cheie: maşina asincronă, excitaţie capacitivă, generator.
2 PARTICULARITĂŢILE FLUXURILOR PELICULARE ÎN COLECTOARE-REGENERATOARE GAZ-LICHID ALE SISTEMELOR SOLARE DE ABSORBŢIE
Autori: Doroşenco A.V., Chirilov V.H.
Rezumat: Articolul este consacrat creării generaţiei noi ale colectoarelor de tip gaz-lichid, destinate petnru utilizare în sistemele alternative frigorifere şi de condiţionare de tip uscare-evaporare cu regenerare solară directă a abosrbentului. Atenţie particulară este acordată studierii particularităţilor fluxurilor peliculare pe suparfeţele înclunate, incluzând problemele de stabilitate ale acestor fluxuri.
Cuvinte-cheie: sisteme cu absorbţie, captator solar, curgere peliculară, stabilitatea.
3 ACUMULATOR CU APĂ A ENERGIEI SOLARE
Autori: A.Capralov
Rezumat: Este prezentatâ construcţia încâlzitorului solar simplu de apă utilizat în scopuri sanitaro-menajere pentru consumatorii rurari şi din suburbii în perioada primâvară-vară şi rezultatele testerilor în natura a acestui încălzitor.
Cuvinte-cheie: iradierea solară, izolarea termică transparentă.
4 DETERMINAREA COEFICIENTULUI DE PIERDERI DE CĂLDURĂ AL COLECTORULUI DE ENERGIE SOLARĂ CU ABSORBITORUL DIN ŢEVI POLIMERICE
Autori: Ermuratschii V.
Rezumat: În lucrare se examinează determinarea coeficientului total de pierderi de căldură Uz al colectorului de energie solară, absorbitorul căruia reprezintă un registru din ţevi polimerice, conform rezultatelor experimentale în regimuri termice nestaţionare la un debit de apă de zero şi radiaţia solară minimă.
Cuvinte-cheie: captatorul energie solare, absorbitorul din ţevi polimerice, coeficientului total de pierderi de căldură, incerare in regim nestationar.
5 ELABORAREA ŞI TESTAREA SOFTULUI PENTRU PRELUCRARE A SEMNALELOR ALE DIVIZORULUI REZISTIV DE TENSIUNE ÎNALTĂ DE FRECVENŢA INDUSTRIALĂ
Autori: Şit M.L., Juravliov A.A., Timcenco D.V., Şit B.M.
Rezumat: Este elaborată asigurarea matematică şi softul pentru introdcerea în calculator a semnalelor divizorului rezisitiv de tensiune înaltă frecvenţa industrială ce asigură precizia înaltă a armonicilor de bază şi armonicilor multiple faţă de armonica de bază.
Cuvinte-cheie: divizor rezistiv de tensiune, amplitudine, faza, frecvenţă, măsurare.
6 ÎNCĂRCARE ENERGETICĂ A PROCESULUI INFORMAŢIONAL
Autori: Popova T.M.
Rezumat: Legile principale ale termodinamicii tehnice sunt universale şi pot fi aplicate şi în alte procese, diferite de cele termodinamice. În articolul sunt prezentate rezultatele comparării particularităţilor proceselor informaţionale şi termodinamice ireversibile şi se introduce un termen nou „infopie”. Se dă o definiţie mai precisă a „infopiei” ca sarcinii energetice.
Cuvinte-cheie: informaţie, infopie, entropie, energie, termodinamică.
7 MAJORAREA EFICIENŢEI ENERGETICE A PROCESELOR TEHNOLOGICE DE PRODUCERE A VINULUI PRIN UTILIZAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ ŞI TUBURILOR DE CĂLDURĂ
Autori: Balanuţă A.,(Universitatea Tehnică a Moldovei), Şit M., Juravliov A., Şit B.,Timcenco D. (Institutul de Energetică al AŞM), Burdo O., Bezbah I. (Academia Naţională a Tehnologiilor Alimentare din Odesa)
Rezumat: Sunt propuse soluţiile tehnologice pentru utilizarea instalaţiilor cu pompele de căldură şi a tuburilor de căldură în vinificaţie şi este prezentat calculul eficienţei economice obţinute datorită utilizării lor.
Cuvinte-cheie: pompe de căldură, tuburile de căldură, fermentare, prelucrare a vinurilor cu frig, eficienţa energetică.
8 BAZELE METODICE DE DETERMINARE A CAPACITĂŢII DE TRECERE-ABSORBŢIE A CAPTATORULUI SOLAR CU ABSORBITOR TUBULAR POLIMERIC PE BAZA REZULTATELOR EXPERIMENTALE
Autori: Ermuratschii V.
Rezumat: În lucrare se propune o metodă de determinare a capacităţii de trecere-absorbţie a colectorului, absorbitorul căruia reprezintă un registru din ţevi polimerice, pe baza rezultatelor experimentale, obţinute la un debit de apă de zero şi diferenţa de temperatură minimă a absorbitorului şi mediului ambiant.
Cuvinte-cheie: captatorul solar, absorbitor tubular polimeric, trecere-absorbţie insusire, incerare in regim nestationar
9 MOLDOVA VIZAVI DE EXPERIENŢA POLONIEI ÎN UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
Autori: M.Tîrşu
Rezumat: În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele delegaţiei în Polonia a şef laborator M.Tîrşu privind experienţa de utilizare a surselor regenerabile de energie (SRE) în voievodatul Pomerania, precum şi recomandări utile pentru Republica Moldova în vederea utilizării experienţei Poloniei în acest domeniu.
Cuvinte-cheie: surse regenerabile de energie.

Revista electronică № 2(10) 2009

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 DEZVOLTAREA BIOENERGETICII ÎN MOLDOVA
Autori: I. TIMOFTE, Natalia TIMOFTE, V. BREGA,
Rezumat: Este generalizată practica Republicii Moldova privind dezvoltarea bioenergiei, domeniului utilizării biomasei în scopuri energetice. Este dată informaţia despre elaborările, organizarea şi dezvoltarea noilor tehnologii şi proiecte realizate în domeniul bioenergiei.
Cuvinte-cheie: Republica Moldova, bioenergie, biomasă, surse regenerabile de energie, tehnologii, proiecte.
2 Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional
Autori: I. Comendant
Rezumat: Sunt determinate impacturile economice asupra distribuitorilor de energie electrice şi consumatorului concret în urma punerii în aplicare a tarifelor zonale pe piaţa energiei electrice din R. Moldova. Sunt identificate măsurile spre stimularea pronunţată a curbii sarcinii de consum.
Cuvinte-cheie: tarife zonale, impactul economic, tarif la consumatori, aplatizarea curbei.
3 Transportul energiei electrice prin liniile lungi
Autori: Berzan V.P., Rimschi V.X., Paţiuc V.I., Uzun M.N.
Rezumat: Se examinează particularităţile transportului energiei electrice prin liniile lungi şi sunt prezentate caracteristicile evoluţiilor puterii la intrarea şi la ieşire liniei, a factorului de putere şi a randamentului, precum şi curenţilor în funcţie de lungimea liniei şi parametrii liniei şi a sarcinii. S-a cercetat în regimurile de mers în gol şi de scurtcircuit influenţa pierderilor de energie în liniile lungi asupra dinamicii evoluţiei valorilor instantanee ale tensiunilor şi curenţilor. Au fost depistate efecte de neliniaritate în linia lungă alimentată de la o sursă de tensiune sinusoidală. S-a constatat, că metoda amplitudinilor complexe nu întotdeauna se poate utiliza pentru calcularea regimului liniei lungi.
Cuvinte-cheie: linie electrică, putere electrică, putere tranzitată, curent, soluţie, factorul de putere, randament.
4 COGENERAREA IN REPUBLICA MOLDOVA
Autori: Maximuk Е.P.
Rezumat: Au fost studiate perspectivele de dezvoltare a sectorului energetic al Republicii Moldova, în particular, a construcţiei staţii termice de cogenerare, numite mini CET-uri. Au fost evaluaţi indicatorii tehnico-economici ai acestor staţii, aplicabili în condiţiile situaţiei actuale. A fost demonstrat că construcţia pe teritoriul Republicii Moldova a unei reţele cu numeroase mini CET-uri, puterea cărora este de la 3 pînă la 10 MWt alături de modernizarea marilor staţiilor deja existente în municipiile Chişinău şi Bălţi, sunt absolut motivate şi pot avea drept consecinţă crearea unui sistem energetic modern, optimal, cu o înaltă eficacitate ce ar putea asigura un nivel destul de înalt de securitate energetică şi ar putea pe viitor să se modernizeze organic datorită aprovizionării acestuia cu cele mai noi echipamente şi tehnologii.
Cuvinte-cheie: cogenerarea, mini-CET.
5 ANALIZA POSIBILITĂŢILOR DE RĂCIRE EVAPORATIVE ÎN SISTEMELE AUTONOME ŞI COMBINATE
Autori: A.V. Doroşenco, M.A. Glauberman
Rezumat: În lucrare sunt prezentate posibilităţile de utilizare a răcirii evaporative, efectuate, cât în variantă autonomă, atât şi în sistemele combinate, de exemplu în componenţa răcitoarelor de tip evaporativ – uscare, unde uscare prealabilă a aerului asigură eficienţa înaltă a răcirii evaporative următoare şi adâncime a răcirii.
Cuvinte-cheie: răcirea evaporativă, răcitor.
6 MODELAREA CONTURULUI REGLABIL AL AGENTULUI TERMIC INTERMEDIAR AL INSTALAŢIEI CU POMPĂ DE CĂLDURĂ (Partea I)
Autori: Şit B.M.
Rezumat: În lucrare sunt examinate ecuaţiile de dinamică şi statică ale conturului reglabil intermediar al instalaţiei cu pompă de căldură pe dioxid de carbon. Instalaţia cu pompa de căldură este o parte a unui sistem de termoficare combinat. În contur are loc reglarea puterii termice transferate de la sursa de căldură cu potenţialul redus datorită modificării vitezei circulaţiei lichidului în contur şi modificării ariei suprafeţii de transmisie a căldurii cât în evaporator, atât şi în termoschimbătorul intermediar în dependenţă de parametru de control, de exemplu, temperatura aerului exterior şi viteza vântului.
Cuvinte-cheie: instalaţie cu pompa de căldură, reglarea regimului de funcţionare, contrur intermediar.
7 Perspective de utilizare a încălzitoarelor solare de apa menajeră in Republica Moldova
Autori: Ermuratschii V.V., V. M. Postolati, Coptiuc E.
Rezumat: In articol sunt examinaţi indicii tehnico-economici ai încălzitoarelor solare de apa menajeră in cazurile diferitor niveluri ai costurilor in corelaţie cu productivitatea lor. Sunt arătate limitele combinaţiilor indicilor de cost si productivitate al încălzitoarelor solare, conform cărora consumatorul poate lua decizia de a selecta modelul concret de încălzitor solar optimal pentru condiţiile climaterice in locul instalării.
Cuvinte-cheie: încălzitoare solare, apă menajeră, indicii tehnico-economici.
8 ELABORAREA MODELULUI MATEMATIC AL SISTEMULUI DE ÎNCĂLZIRE A CASEI CU MULTE ETAJE
Autori: Postolati V.M., Suslov V.M., Grodeţki M.V.
Rezumat: Este elaborat modelul matematic al sistemului de încălzire a casei a multe etaje, ce permite soluţionarea problemei distribuirii pe apartamente a căldurii asigurate centralizat. Se ia în consideraţie căldura proprie generată autonom, care se determina cu ajutorul contoarelor individuale de gaz şi energie electrică. Particularitate principală a modelului este posibilitatea evidenţei mutuale a schimbului de căldură între apartamente.
Cuvinte-cheie: încălzire centralizată, casă cu multe etage, model matematic, apartament, distribuirea căldurii.
9 ETAPELE DE EFECTUARE A MONITORINGULUI ENERGETIC AL GOSPODĂRIILOR COMUNALE ŞI OBIECTELOR DE ENERGOCONSUMATORII
Autori: Bodrug N.S., Hramţsova N.N.
Rezumat: În articol sunt examinate problemele de realizare a monitoringului energetic al gospodăriilor communal-locative şi a întreprinderilor mici. Se discută specificul fiecărei etape a auditului. Se prezintă metodologia a auditului energetic pe baza exemplului unei intreprinderi mici. Se argumentează priorităţile la formarea etapelor de efectuare a controlului obiectelor energoconsumatorii. Sunt prezentate rezultatele şi recomandările ale acţiunelor energoconumatorii ale cercetrării energetic a obiectului examinat.
Cuvinte-cheie: inspectări energetice, monitoring, conservarea energiei, conservarea resurselor.
10 ANALIZA EVACUĂRII SUBSTANŢELOR POLUANTE ÎN ATMOSFERA ŞI ORGANIZAREA CONTROLULUI ASUPRA LOR (pe exemplul regiunii Amur )
Autori: Khramtsova N.N, Bodrug N.S.
Rezumat: În articol sunt prezentate datele statistce despre poluarea aerului atmosferic în regiunea Amur. De asemenea sunt prezentate infoemaţii despre organizarea controlului poluantelor nocive.
Cuvinte-cheie: aer atmosferic, poluante, inventariere.

Revista electronică № 1(9) 2009

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 STRATEGIA ENERGETICĂ DE DEZVOLTARE A COMPLEXULUI AGRO-INDUSTRIAL ÎN CONDIŢIILE DE CRIZĂ
Autori: Burdo O.G., Buiwol S. М., Bandura V.N.
Rezumat: În articol sunt cercetate chestiunile de dezvoltare ale problemelor energetice în lume. Se dezbate specifica asigurării energetice a complexului agroindustrial şi sunt formulate bazele politicii şi strategiei energetice în condiţiile de criză. Se prezintă metodologia monitoringului energetic şi bazele economiei managementului energetic. Sunt argumentate priorităţile la procesul de formare a etapelor de implementare a proiectelor. Este prezentată metodologia compunerii programelor de eficienţă energică cu atragerea autofinanţării parţiale a proiectelor
Cuvinte-cheie: Strategia energetică, eficienţa energetică, monitoringul energiei.
2 ACTUALITATEA PERFECŢIONĂRII POLITICII TARIFARE ÎN ENERGETICĂ ŞI ÎN SECTOARELE ECONOMICE ADIACENTE
Autori: Postolati V. M.
Rezumat: Sunt examinate legăturile reciproce între energetică şi sectoarele economice ale Republicii Moldova. Sunt depistate dezacordurile politicii tarifare dintre întreprinderile energetice – furnizoare de energie şi consumatori – sectoarele economice şi populaţia. S-a propus un model şi recomandări privind coordonarea tarifelor pentru resursele energetice atît în interesele consumatorilor, cît şi ale întreprinderilor energetice, care contribuie la creşterea economiei în ansamblu.
Cuvinte-cheie: tarif, narma de profit, resurse energetice, complexul energetic şi de combustibiil, întreprinderi furnizoare de energie, consumatori de combustibil şi energie.
3 DIMINUAREA PIERDERILOR ÎN LINIILE DE TRANSPORT ALE ENERGIEI ELECTRICE DE CURENT ALTERNATIV LA MERS ÎN GOL ÎN PROCESUL DE TRANSMITERE A PUTERII NATURALE CU AJUTORUL REACTORILOR SHUNT ŞI A SURSELOR DE PUTERE REACTIVĂ
Autori: Paţiuc V.I.
Rezumat: Sunt prezentate formule analitice închise pentru determinarea valorilor tensiunilor staţionare, a intensităţilor şi a puterii active şi reactive într-un circuit de transmisie cu constante distribuite şi concentrate. Se studiază influenţa reactorilor shunt şi a surselor de putere reactivă de forma bateriilor condensatoare asupra pierderilor de mers în gol cu lungimi de undă distincte. Pentru circuite cu lungimea de semiundă sunt determinaţi parametrii reactorilor shunt ce permit să se ridice randamentul în procesul de transmitere a puterii naturale.
Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, linie (circuite) cu lungimea de o doime şi o pătrime de undă, pierderile puterii active, reactori shunt şi surse de putere reactivă
4 Cercetarea regimurilor Sectorului de Sud al reţelelor electrice 110 kV la deconectarea LEA-400 kV CTE – Moldovenească – Vulcăneşti
Autori: V. M. Postolati, E. V. Bicova
Rezumat: Au fost cercetate regimurile de funcţionare al sistemului energetic a Moldovei pentru cazul funcţionării în regim independent al LEA – 400 kV „ CTE – Moldovenească – Vulcăneşti ” pentru asigurarea exportului de energie electrică de o parte din blocurile CTE Moldovenească spre sistemul energetic al României.
Cuvinte-cheie: sistemul energetic, autotransformator, surse de generare, nivel de tensiune.
5 GENERATOR ASINCRON BIFAZAT CU EXCITARE CAPACITIVĂ
Autori: Berzan V., Tîrşu М., Bîrladean А.
Rezumat: În articol se examinează generatorul asincron cu două înfăşurări realizat bifazat cu excitaţie capacitivă, îndeplinit pe baza motorului asincron cu rotor în scurtcircuit. Cercetările generatorului elaborat s-au înfăptuit cu diferite scheme de conexiuni a înfăşurărilor statorice. Prin alegerea numărului de spire a fazelor infăşurărilor statorice îndeplinite la diferite tensiuni cu cuplarea la faza de tensiune inalta a condensatorilor de excitatiţe a permite micsorarea valorii capacităţii de excitaţie, îmbunătăţirea indicelor şi caracteristicelor generatorului.
Cuvinte-cheie: generator asincron, condensator, fază, înfăşurare, schemă, tensiune, capacitate.
6 FUNCŢIONARE ECHILIBRATĂ A ACŢIONĂRILOR ELECTRICE CU MOTOR CU ÎNFĂŞURĂRILE ÎN GOL ŞI DOUĂ SURSE IZOLATE DE CURENT CONTINUU
Autori: V. Olesciuk, G. Griva, R. Prudeak, A. Sizov
Rezumat: Noua metodă a modulării în durate a impulsurilor (PWM) sincronizate a fost aplicată pentru controlul echilibrat de acţionar electric pe bază de motorul asincron cu înfăşurările în gol, acesta fiind alimentat de două surse izolate de curent continuu (CC). Sunt prezentate rezultatele simulărilor sistemului cu varianta continuă si discontinuă a PWM sincronizate.
Cuvinte-cheie: invertoare de tensiune in serie, motor asincron cu înfăşurări în gol, modularea în durate a impulsurilor sincronizate, surse de tensiune continuă, echilibrarea puterilor.
7 ANALIZA REGIMURILOR REGULATOARELOR DE TENSIUNE DE IMPULS ÎN BAZA PROPRIETĂŢILOR INVARIANTE ALE CARACTERISTICILOR DE REGLARE
Autori: A.A. Penin
Rezumat: Se determină valorile parametrilor regimurilor relativ valorilor inerente ale caracteristicii de reglare a regulatorului cu impuls.. Variaţia regimului şi concordanţa între diferiţi parametri ai regimului este precăutată ca o convertizare geometrică ( proiectiva). Aceasta permite întemeierea definiţiei regimurilor, limitarea zonei lor de variaţie pe sectorul de creştere a caracteristicii de reglare, realizarea linearizării acestei caracteristici, compararea diferitor tipuri de regulatoare de impuls.
Cuvinte-cheie: regulatoarele şi convertizoarele cu impuls, caracteristici de reglare, stabilirea şi compararea regimurilor, convertizare proiectiva.
8 CERCETAREA FUNCŢIONĂRII TERMOSIFOANELOR LA PRELUCRAREA MEDIILOR ALIMENTARE DISPERSIVE ŞI VÎSCOAŞE
Autori: Bezbah I. V, Omer Seed Ahmed, Donkoglov V. I.
Rezumat: Sunt cercetate aparate pe baza termosifoanelor pentru uscare, prelucrare termică a materialelor alimentare dispersive, lichidelor de alimentare non-Newton. Sunt prezentate rezultate cercetărilor experimentale.
Cuvinte-cheie: termosifoane, materiale dispersive, lichide non-Newton.
9 SISTEMUL DE REGLARE AL DIFERENŢEI PRESIUNILOR DE COMPRIMARE ŞI DE ASPIRAŢIE ALE COMPRESORULUI AL INSTALAŢIEI CU POMPA DE CĂLDURĂ
Autori: Şit M.L., Juravliov A.A., Şit B.M
Rezumat: Este prezentată posibilitatea realizării şi elaborat un sistem de dirijare al diferenţei a presiunilor între ieşirea şi intrarea compresorului pompei de căldură pe dioxid de carbon, care funcţionează la sarcina termică variabilă şi presiunile de comprimare şi de aspiraţie prin două supape de reglare legate în serie. Este prezentat un exemplu de utilizare a metodei de calcul a capacităţii de transport a supapelor de reglare.
Cuvinte-cheie: pompa de căldură, dioxid de carbon, sistem de reglare, diferenţa presiunilor, compresor.
11 Anatol JURAVLIOV – 60 ani
12 Necrolog, L.G. Medvedev

Revista electronică № 3(8) 2008

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 Majorarea capacităţii şi gradului de dirijare a liniilor electrice de curent alternativ
Autori: Postolatii V., Bîcova E.,, Timaşova L., Şakarian Iu.
Rezumat: Sunt expuse caracteristicile tehnice principale şi indicatorii economici a liniilor de tip nou pentru transportarea energiei electrice – linii dirijate de tensiune înaltă cu autocompensare (LDACTÎ). Priorităţile acestor linii în comparaţie cu cele tradiţionale constă în capacitatea majoră de transportare a energiei şi dirijării profunde a parametrilor şi caracteristicilor de regim. Aceste priorităţi sunt realizate din contul perfectărilor constructive noi, utilizării unui utilaj complex – instalaţii de compensare şi reglare a fazei şi sisteme respective de dirijare. Conform principiului de lucru şi indicatorilor de regim aceste linii se referă la categoriile sistemelor flexibile de dirijare a transportului energiei electrice de curent alternativ (Controlled Flexible Alternating Current Transmission Sistems – CFACTS).
Cuvinte-cheie: linie electrică de transport dirijată, linie electrică de transport flexibilă, capacitatea de transport, puterea instalată, instalaţiile de reglare a fazei.
2 MODELUL MATEMATIC AL ELEMENTULUI REZISTIV DIN MICROFIRE A DIVIZORULUI DE TENSIUNE ÎNALTĂ.
Autori: V.Berzan
Rezumat: S-a propus modelul matematic al elementului rezistiv al divizorului de tensiune înaltă din microfire reprezentat ca o linie lungă cu capacitate longitudinală. S-au formulat condiţiile de continuitate a curentului şi tensiunii la frontierele de divizare a porţiunilor pentru care se consideră că parametrii lineici au valori constante. S-a propus schema în diferenţe finite şi s-a analizat stabilitatea ei. Această schemă este neevidentă şi pentru obţinerea soluţiei numerice s-a propus pentru utilizare metoda interaţiilor multiple prin disparalelizarea procedurii de calcul, precum şi algoritmul procedurii iteraţiilor multiple reieşind din ipoteza, că în punctele de ruptură sunt cunoscute valorile soluţiei – valorile funcţiei căutate.
Cuvinte-cheie: divizor de tensiune înaltă, microfire rezistive, model matematic
3 REGIMURILE DE AVARIE ÎN LINIA SUB SARCINĂ CU LUNGIMEA DE SEMIUNDĂ
Autori: Rimschi V.X., Berzan V.P., Paţiuc V.I.
Rezumat: S-au cercetat regimuri de avarie şi postavarie în linia cu lungimea de semiundă la mers în gol şi subsarcină fără conexiuni intermediare. S-a constatat faptul, că în regim tranzitoriu ca urmare a unui scurtcircuit cu durata de 130 ms şi discontinuitate a conductorului liniei cu durata de 60 ms factorul de supratensiune temporară atinge valoarea de 6 unităţi.
Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, linie cu lungimea de o pătrime şi o doime de undă.
4 TENSIUNI NESINUSOIDALE CREATE DE CURENŢII SINUSOIDALI LA INTRAREA LINIILOR CU PERDERI ÎN REGIME DESCHISE
Autori: Paţiuc V.I.
Rezumat: Utilizând metoda seriei Fourier sunt soluţionate problemele clasice ale electrotehnicii către care pot fi aliniate conexiunea liniilor (circuitelor) deschise şi scurtcircuite la surse de tensiuni alternative (curent). Sunt determinate condiţiile când în liniile (circuitele) cu pierderi apar regimuri stabile nesinusoidale.
Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, tensiuni şi curenţi nesinusoidali, linie (circuite) cu lungimea de o doime şi o pătrime de undă.
5 Racordarea regulatorului parametric de putere cu linia de transport a energiei electrice
Autori: L.Kalinin, D.Zaiţev, M.Tîrşu
Rezumat: În lucrare sunt examinate condiţiile de funcţionare a regulatorului parametric de putere dirijat cu ajutorul convertizorului electronic de putere la instalarea dispozitivului la capătul de transmisie al liniei. Sunt prezentate caracteristicile de lucru ale instalaţiei, ce permit determinarea domeniului de existenţă a regimului, de astfel, şi estimarea prealabilă a puterii calculate a însăşi convertizorului la diverse lungimi unghiulare a liniei.
Cuvinte-cheie: regulator parametric de putere, convertizor electronic de putere, linia de transport a energiei electrice, transformator cu decalaj de faza.
6 CLASIFICAREA SCENARIILOR METEOROLOGICE PENTRU UTILIZAREA LOR ÎN PREDICTOARELE CONSUMULUI DE ENERGIE ÎN CARTIERELE DE LOCUIT ORĂŞENEŞTI
Autori: Voronenko D. I.
Rezumat: Lucrarea este consacrată cercetării şi clasificării scenariilor meteorologice pentru utilizarea lor în calitate de informaţie suplimentară de ieşire în predictoarele consumulului coerent al energiei electrice şi termice în sectorul comunal. În calitate de aparat matematic pentru analiza de cluster a condiţiilor meteo sunt utilizate hărţile autoorganizatoare ale lui Kohonen. Rezultatele lucrării au dat posibilitatea îmbunătaţirii calităţii pronosticurilor consumului de energie.
Cuvinte-cheie: ronosticare a consumului de energie, scenariu meteo,hărţi de Kohonen.
7 DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DINAMICE ALE RĂCITORULUI DE GAZE A POMPEI DE CĂLDURĂ ÎN CICLUL TRANSCRITIC
Autori: Şit M.L., Juravliov A.A., Şit B.M.
Rezumat: Sunt examinate caracteristicile de dinamică ale răcitorului de gaze al pompei de căldură, care sunt obţinute prin soluţionare a equaţiilor lui de dinamică în derivate particulare. Este examinat sistemul de dirijare a răcitorului de gaze pentru încălzire a apei de reţea, care este livrată de la CET în sistemul centralizat de termoficare. Este demonstrată posibilitate a utilizării regulatorului PID cu coeficienţii variabili în dependenţă de regimul de funcţionare a răcitorului de gaze. Răcitorul de gaze este o parte a sistemului de stabilizare a apei tur în sistemul de termoficare după nodul de amestec al apei retur şi apei tur de la CET.
Cuvinte-cheie: pompele de căldură, bioxid de carbon, sisteme de dirijare.
8 PERFECŢIONAREA ECHIPAMENTULUI DE SCHIMB DE CĂLDURĂ ŞI MASĂ PENTRU SISTEMELE ENERGETICE. (PARTEA 2)
Autori: Doroşenko A. V., Vasiutinskii S. Iu.
Rezumat: Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale în domeniul curgerilor peliculare în echipamentul de schimb de căldură şi masa. Sunt precizate valorile coeficientului critic lui Reynolds şi valorile medii ale grosimilor peliculelor lichidului. Atenţie deosibită a fost acordată determinării stabilirii valorii optime a asperităţii de suprafaţă, care asigură intensificarea proceselor de schimb de căldura şi masa. Rezultatele obţinute pot fi utilizate pentru proiectarea echipamentului pentru schimb de căldură şi masa în sistemele frigorifice, de climatizare, energetice (energetica alternativă).
Cuvinte-cheie: echipamentul pentru schimb cu căldura şi masa, curgere peliculară, energetica alternativă.
9 DESCĂRCAREA CONDENSATORULUI MOBIL PE LINIA LUNGĂ
Autori: Paţiuc V.I.
Rezumat: În baza metodei caracteristicilor au fost soluţionate un set de probleme nestaţionare privind descărcarea condensatorului mobil, ce se mişcă cu vitezele diferite de-a lungul unei linii lungi.
Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, descărcarea condensatorului, linie lungă.
10 Productivitatea energetică a terenurilor la suprafaţă
Autori: A.Guţu, E.Radjbhandari
Rezumat: Este prezentată o încercare de apreciere a gradului de eficienţă a utilizării suprafeţei solului prin diferite metode de valorificare a radiaţiei solare incidente. Sunt analizate metode tehnice (colectoare solare, baterii fotovoltaice, Centrale Termoelectrice Solare), plantaţii de culturi energetce şi agrotehnice (arbuşti, grâu, porumb, floarea–soarelui, rapiţa, sorg zaharat) şi culturi de microalge. Sunt relatate avantajele şi dezavantajele fiecărui din aceste trei grupuri. Din punct de vedere al eficienţei utilizării suprafeţei de producţie metodele tehnice sunt superioare, de ele se apropie metodele de utilizare a culturilor de microalge.
Cuvinte-cheie: солнечная радиация, солнечные коллекторы, биотопливо, микроводоросли.
11 Instalaţie complexă bioenergetică
Autori: M.Tîrşu, N.Constantinov, M.Uzun
Rezumat: În lucrarea dată este propusă schema tehnologică a instalaţiei complexe bioenergetice destinată producerii energiei electrice, căldurii şi apei calde, precum şi a gazului la utilizarea în calitate de materie primă a băligarului, găinaţului şi altor deşeuri organice solide. Soluţia tehnică propusă asigură practic utilizarea integrală (100%) a energiei gazului ars datorită introducerii legăturii inverse dintre staţia electrică (generator diesel) şi bioreactor. De asemenea sunt elaborate recomandări de utilizare mai eficientă a instalaţiilor de biogaz în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: biogaz, instalaţie de biogaz, producerea biogazului, băligar, găinaţ, deşeuri organice solide.
12 Divizor rezistiv de tensiune pe baza microfirelor turnate în izolaţie din sticlă la tensiune de lucru 6–24 kV de curent alternativ de frecvenţa industrială
Autori: Juravliov A., Şit M., Colpacovici I., Cojocaru D., Cleimenov V.
Rezumat: Este prezentată analiza şi descrierea construcţiei a divizorului rezistiv de tensiune pe bază microfirelor turnate în izolaţie din sticlă la tensiune de lucru 6–24 kV de curent alternativ de frecvenţa industrială. Este prezentată metoda de compensare a erorii de frecvenţă la producerea divizoarelor şi rezultatele ale încercărilor eşanţionului experimental al divizorului de tensiune.
Cuvinte-cheie: divizoare de tensiune, măsurarea tensiunei de curent alternativ.
13 MODELUL MATEMATIC “LINIE ELECTRICĂ – INSTALAŢIE EOLIANĂ”
Autori: V. Merenco
Rezumat: În lucrare se examinează problema întocmirii modelului matematic a sistemului ”linie electrică – instalaţie eoliană” pentru analiza regimului de funcţionare prin simulări matematice. Modelul se bazează pe utilizarea metodei caracteristicilor, ţine cont de structura neomogenă a circuitului şi permite efectuarea procedurilor de schimbare a regimului şi structurii schemei echivalente prin atribuirea valorilor limită a unor mărimi din circuitele cu parametri concentraţi.
Cuvinte-cheie: linie electrică, instalaţie eoliană, model matematic, metoda caracteristicilor.

Revista electronică № 2 2008

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 Modelarea numerică a proceselor tranzitorii şi staţionare în circuitele electrice cu parametri variabili
Autori: Rimschi V.X., Berzan V.P., Paţiuc V.I.
Rezumat: Sunt prezentate procedee analitice şi de calcul numeric pentru analiza proceselor tranzitorii şi staţionare în circuitele cu parametrii distribuiţi şi concentraţi. S-a cercetat în regimurile de mers în gol şi de scurtcircuit influenţa pierderilor de energie în liniile lungi asupra dinamicii evoluţiei valorilor instantanee ale tensiunilor şi curenţilor în liniile electrice a căror lungimi constituie o pătrime şi o doime din lungimea undii electromagnetice.
Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, linie cu lungimea de o pătrime şi o doime de undă.
2 INFLUENŢA PARAMETRILOR DISTRIBUIŢI ŞI CONCENTRAŢI ASUPRA REGIMURILOR LINIILOR DE TENSIUNE ALTERNATIVĂ
Autori: Paţiuc V.I.
Rezumat: În baza ecuaţiilor pentru regimurile staţionare s-au obţinut expresii precise pentru calcularea puterii generate şi a puterii transmise prin linia neomogenă cu parametrii distribuiţi şi concentraţi. Sunt prezentate rezultatele cercetărilor privind influenţa caracterului repartiţiei pierderilor şi a parametrilor reactivi de-a lungul liniei asupra fluxurilor de putere în linia sub sarcină şi în linia de curent alternativ în regim de mers în gol.
Cuvinte-cheie: ecuaţiile telegrafiştilor, parametri distribuiţi şi concentraţi, puterea generată şi puterea tranzitată.
3 CUM DE AJUSTAT LINIA CU LUNGIMEA UNEI PĂTRIMI DE UNDĂ LA REGIMUL LINIEI CU LUNGIMEA DE SEMIUNDĂ
Autori: Paţiuc V.I.
Rezumat: . În baza ecuaţiilor pentru regimul staţionar s-au obţinut expresiile analitice precise pentru repartiţiile tensiunilor, curenţilor şi puterii active pe parcursul liniei neomogenece are conectate circuite cu parametri concentraţi. S-au examinat conexiunile reactoarelor, bateriilor de condensatoare la linia cu lungimea de ¼ din lungimea undei electromagnetice la frecvenţa industrială cu scopul de asigurare a proprietăţilor liniei cu lungimea de semiundă.
Cuvinte-cheie: Ecuaţiile telegrafiştilor, linia cu lungime semiundei şi a unei pătrimi de undă
4 ANALIZA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE A GENERATORULUI ASINCRON CU AUTOECITAŢIE CAPACITIVĂ
Autori: S.Postoronca, V.Berzan, Iu. Ermurachi
Rezumat: În baza metodei simbolice de calcul a circuitelor electrice se analizează particularităţile de funcţionare a generatorului asincron cu trei faze cu excitare capacitivă şi cu două înfăşurări pe stator. Sunt prezentate rezultatele analizei variaţiei unghiului decalajului de fază dintre curenţii în înfăşurarea de excitaţie şi tensiunea electromotoare la schimbarea sarcinii generatorului de la regimul de mers în gol până la regimul de scurtcircuit. Sunt formulate recomandări privind procedeul de stabilizare a tensiunii generatorului la varierea sarcinii lui.
Cuvinte-cheie: generator asincron, excitaţie capacitivă, factor de calitate.
5 STABILIZATOR DE TENSIUNE A GENERATORULUI ASINCRON CU TURAŢII JOASE
Autori: V.Berzan, M. Tîrşu, S.Postoronca
Rezumat: . S-a propus un procedeu nou de stabilizare a tensiunii generatorului asincron cu excitaţie capacitivă. Se reglează valoarea fluxului fundamental al maşinii cu trei faze prin conectarea consecutivă a ieşirilor fazelor înfăşurării de excitaţie la nulul înfăşurării. Ca urmare se obţine o reglare rapidă şi mult mai fină a tensiunii de ieşire indiferent de cauza abaterii de la valoarea prescrisă. Testarea experimentală a confirmat eficienţa soluţiei propuse şi posibilitatea utilizării generatorului asincron cu rotorul în scurtcircuit în componenţa instalaţiilor eoliene.
6 Perfecţionarea aparatajului de schimb al masei şi căldurii pentru sistemele energetice.
Autori: Doroşenco A.V., Vasiutinscki S.I.
Rezumat: Utilizarea răcirii evaporative pentru soluţionarea diferitor probleme în energetică permite de-a rezolva un şir de probleme importante în această branşă, incluzând cele ecologice. Perntru proiectarea raţională a sistemelor de acest tip este necesar de studiat factori care influenţează procesele petrecute în sistemele de evaporare.
Cuvinte-cheie: racirea evaporativa.
7 SISTEMUL DE DIRIJARE AL RĂCITORULUI DE GAZE A INSTALAŢIEI CU POMPA DE CĂLDURĂ ÎN SISTEMUL COMBINAT DE TERMOFICARE ÎN DIAPAZONUL LARG A VARIAŢIEI A SARCINII TERMICE
Autori: Juravliov A.A., Şit M.L., Şit B.M., Olga Poponova, A.Zubatîi
Rezumat: Este examinată structura sistemului de dirijare de răcitor de gaze la bioxidul de carbon, care funcţionează în ciclul termodinamic transcritic. Este examinată structura sistemului de dirijare a complexului „punct termic de repartizare a energiei termice – instalaţia cu pompa de căldură ”, tinînd cont de criteriile maximumului de COP al instalţiei cu pompa de căldură şi minimumului al surplusurilor ale comsumului de căldură la încălzire.
Cuvinte-cheie: instalaţie cu pompa de căldură, sistemul de dirijare.
8 PERSPECTIVELE DE DEZVOLTARE A ENERGETICII SOLARE.
Autori: Doroşenco A.V., Şestopalov C.A.
Rezumat: . În lucrare este descrisă metodologia de creare a noii generaţii de colectoare plate solare pentru sistemele de încălzire şi răcire pe baza utilizării structurelor multistratificate cu multe canale create din materialele polimerice în construcţia lor. Este elaborate modelul proceselor de lucru, petrecute în colectorul solar, luând în consideraţie pierderile termice, convecţia şi iradiaţia.După modelul propus au fost obţinute caracteristicile temperaturii agentului termic şi consumului lui în dependenţă de orele de lucru (în dependenţă de intensitatea radiaţiei solare si temperature aerului exterior) care se corespund bine datelor experimentale.
Cuvinte-cheie: energetica solara, collector solar.
9 PRODUCTIVITATEA INCĂLZITORILOR SOLARE DE APĂ TIP CAPACITATIV CU ABSORBER POLIMER FLEXIBIL
Autori: Ermuratschii V.V., Chapralov A.I.
Rezumat: În conformitate cu metodica precizată de calcul sunt obţinute indicile energetice ale incălzitorilor solare de apă tip capacitativ cu absorber polimer şi cu diferite construcţiile de îngrădire.
Cuvinte-cheie: : iradirea solara, incălzitori de apă.
10 DIMINUAREA COSTULUI INSTALAŢIEI EOLIENE CU ROTORUL VERTICAL
Autori: Anisimov V.
Rezumat: Pentru motoarele de vînt cu rotor vertical s-a cercetat dependenţa valorii unora dintre cele mai costisitoare piese şi raportul dimensiunilor lor (înălţimii şi diametrului). S-au obţinut formule, ce permit determinarea mărimii optime a acestui raport pentru diverse variante de executare a motorului de vînt: cu concentrator de vînt sau fără el.
Cuvinte-cheie: palele turbinei, pereţii concentratorului
11 PARTICULARITĂŢILE DE FUNCŢIONARE A GENERATORULUI LA ALIMENTAREA CU ENERGIE A UNEI SERE
Autori: Anisimov V
Rezumat: Se examinează un caz particular de funcţionare a generatorului electric, care alimentează consumatorul de energie electrică şi termică amplasat în apropierea generatorului. S-a demonstrat, că în timpul funcţionării generatorului în regimul puterii maxime şi la utilizarea unei soliţii speciale constructive a generatorului se poate obţine o cantitate sumară mai semnificativă de energie electrică şi termică. Este prezentată varianta posibilă de realizare a instalaţiei pentru alimentarea unei sere
Cuvinte-cheie: generator, energie electrică, putere, energie termică, seră

Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor