Category Archives: Noutăți

Seminar metodico-practic

Afla mai multe : Noutăți

În perioada 11-12 octombrie curent, Inspectoratul Energetic de Stat a organizat un seminar metodico-practic privind securitatea electroenergetică. La seminar au participat șefii de direcții, specialiștii coordonatori ai oficiului central IES și șefii inspecțiilor energetice teritoriale.

Agenda zilei a inclus un șir de subiecte și prezentări pe marginea cărora s-a făcut o analiză a indicatorilor activității IES planificată și realizată în luna septembrie curent.

La capitolul executarea prescripțiilor emise în cadrul controalelor consumatorilor și operatorilor rețelelor de distribuție și transport la situația de la 01 octombrie 2018 situația este următoarea: la consumatorii mari – 63,5%; ORED – 41,9%; ÎS Moldelectrica – 52,7%,  iar la consumatorii mici 51,5 %.

Colaboratorii IES au mai discutat întrebări ce țin de calitatea actelor de control, prescripții emise de inspectorii IET dar și a actelor de admitere în exploatarea  instalațiilor electrice noi sau reconstruite, care au oferit o imagine clară a situației pe sectorul dat.

A doua parte a întrunirii colaboratorilor IES a fost una mai deosebita, deoarece a urmat o mini spartachiadă în cadrul Inspectoratului, la care echipele de energeticieni și-au demonstrat măiestria la șah, volei și  tenis de masă. Competițiile sportive au avut loc la Camping-ul din or. Vadul lui Vodă.

La deschiderea spartachiadei șeful IES dl Iacob Timciuc a remarcat faptul, că vis-à-vis de activitatea profesionala,  este important să promovăm prin exemplu propriu și un mod sănătos de viață, sportul care trebuie să fie în viața fiecăruia, la locul de muncă, în familiile noastre. Atmosfera a fost destul de încinsă la toate probele. Clasamentul câștigătorilor s-a configurat astfel:

Proba volei masculin:
• locul I a revenit echipei IET Edineț;
• locul II a fost obținut de echipa IET Orhei;
• pe locul III  s-a clasat echipa administrației IES;

Proba Șah (sportul minții):
• locul I   –  V. Zinatulin,  șef Direcție Elaborarea și Perfectarea DNT;
• locul II  –   D.Mîța, inginer IET Comrat;
• locul III –  V.Mucerschi, inginer IET Bălți;

Proba tenis de masă (individual):
• locul I   –  F.Cibotari, șef Direcție PTRSE;
• locul II  –  V. Dediu, inginer IET Edineț;
• locul III –  Gr. Antoniuc, inginer IET Bălți.

În cuvântul de închidere a evenimentului șeful IES dl Iacob Timciuc a mulțumit tuturor participanților la competițiile sportive, menționând că astfel de întruniri constituie o interacțiune eficientă între colaboratorii instituției, creează o cultura organizaționala și cultivă un spirit de echipa trainic. Și cum la orice competiție se acordă trofeul de onoare, juriul a decis să transmită Cupa celei mai organizate echipe la spartachiadă. Trofeul de onoare a revenit echipei Inspecției Energetice Teritoriale Edineț.

Imagini de la mini spartachiada organizată în cadrul IES

Echipa de susținere – suporterițele

 

 

 


Necrolog

Afla mai multe : Noutăți


Iacob TIMCIUC, șeful IES

Ședință de totalizare a activității IES

Afla mai multe : Noutăți

Zilele trecute, colectivul Inspectoratului Energetic de Stat s-a convocat în ședință de totalizare a activității pentru anul 2017.

În discursul său șeful IES Iacob Timciuc  a menționat că, în ansamblu, colectivul a îndeplinit sarcinile și obiectivele propuse. La executarea funcțiilor de supraveghere și control în anul 2017 IES și-a direcţionat activitatea spre optimizarea metodelor de control și aplicarea noilor tehnologii.

Au fost supuse controalelor rețelele electrice din 832 primării, care includ 1375 localităţi şi 10077 posturi de transformare 10/0,4 kV din posesia operatorului reţelelor de distribuţie. În mod prioritar s-a atras atenţie fiabilității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali. Au fost depistate 7171 cazuri de nerespectare a prevederilor Regulamentului privind protecţia rețelelor electrice.

Neajunsuri au fost înregistrate și la capitolul ce ține de starea tehnică a posturilor de transformare 10/0,4 kV aflate la balanţa operatorilor sistemului de distribuție și anume: scurgeri de ulei; aparatele de protecţie ce nu corespund normelor de exploatare; acces liber la părţile conductoare active aflate sub tensiune la 343 PT 10/0,4 kV. În cadrul inspectărilor au fost depistate 28 de posturi de transformare  ”fără stăpân”.

În continuare șeful IES a făcut o analiză a gradului de executare a prescripţiilor emise ORED și ORET. În anul de referință au fost emise 18213 prescripții operatorilor de distribuţie din care, parțial fiind cumulative din 2016, au fost executate 7307 prescripții, iar 1707 prescripţii sunt cu termen neexpirat. Gradul de executare a prescripţiilor pentru anul 2017 constituie 44,3 %.

Mai există probleme la capitolul ce ține de nerespectarea legislaţiei privind protecţia reţelelor electrice. Pe parcursul anului 2017 au fost depistate 1261 astfel de cazuri. Cu regret, administraţiile publice locale la eliberarea autorizaţiilor de construcţie nu ţine cont de legislația în vigoare şi nu supraveghează construcţiile din localităţi, iar la emiterea acestor decizii nu cer coordonarea proiectelor de construcţie cu ORED din regiune.

În rezultatul analizei s-a stabilit că, ORED și ORET nu acordă atenţie ocolirilor şi examinărilor LEA, nu intervin la timp pentru a depista şi sista lucrările de construcţie, iar persoanele ce se fac vinovate de aceste încălcări nu sunt trase la răspundere.

Conform graficului controalelor pentru anul 2017 au fost planificate 2620 controale a instalaţiilor electrice din posesia consumatorilor mici (şcoli, grădiniţe de copii, case de cultură, biblioteci, centre medicale, oficii poştale, gospodării ţărăneşti, garaje, încăperi comerciale (gherete, cofetării, chioşcuri).

În cadrul controalelor au fost înregistrate nerespectarea prevederilor documentației normativ-tehnice  la  83 % din totalul consumatorilor supuși controlului.  Cel mai frecvent se încalcă normele de utilizare a siguranţelor fuzibile necalibrate sau majorate, lipsa conductorului de protecţie la receptoarele electrice de clasa I de protecţie, defecțiuni ale stratului izolației electrice a conductorilor.

Tot în perioada de referință au fost inspectate peste 200 de  instituţii bugetare şi întreprinderi de importanţă vitală: spitale raionale, centre medicale de familie  din comune, staţii de aprovizionare cu apă potabilă, brutării, aziluri, internate pentru copii. Concomitent au fost examinate instalaţiile termice din 1258 de instituţii preşcolare (grădinițe).

Cu regret, operatorii instalaţiilor termice nu au o pregătire teoretică şi practică suficientă pentru cea mai simplă analiză a gradului de funcţionare eficientă a instalaţiilor şi utilizarea rațională a energiei termice. Deseori instalaţiile funcţionează cu defecțiuni, ceea ce diminuează considerabil randamentul termic, creşte costul încălzirii spaţiilor ori obţinerii apei calde menajere.

O misiune a IES este și verificarea cunoştinţelor personalului laboratoarelor electrotehnice, electricienilor autorizaţi și personalului electrotehnic al agenților economici.

La situația de la 01 ianuarie 2018, în republică au fost înregistrate şi funcționau 118 laboratoare electrotehnice.

În anul 2017 la Comisia centrală IES  au fost depuse 129 cereri pentru verificarea cunoștințelor șefilor de laborator. Inspecţiile energetice teritoriale au eliberat autorizații la 157 membri de echipă a laboratoarelor electrotehnice supuse examinării. Lista laboratoarelor electrotehnice cu Certificatele de înregistrare valabile sunt publicate lunar pe pagina oficială www.ies.md la rubrica Autorizări și monitorizări.

De asemenea, Inspectoratul Energetic de Stat înregistrează, acordă asistenţă metodologică şi supraveghează activitatea electricienilor autorizaţi. În perioada de referință au fost autorizați de comisiile IET 68 electricieni de gradul  I,  iar 92 de electricieni au fost  autorizați la gradele II-IV de Comisia centrală IES. Similar, lista electricienilor autorizați se publică lunar pe site www.ies.md.

Tot în cadrul adunării colectivului IES au mai vorbit D. Avtudov, șef-adjunct IES, F.Cibotari, șef Direcție Politici, Tehnologii și Reglementări la Supravegherea Energetică,  A. Cojuhari, reprezentantul colectivului IES, șefii IET Căușeni și Bălți: N. Perju și N. Spînu.


Inginerii IET au beneficiat de instruire

Afla mai multe : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat continuă programul de instruire a inspectorilor din subdiviziunile teritoriale.

Nu demult, un grup de specialiști din inspecțiile energetice teritoriale Chișinău, Edineț, Soroca, Bălți, Călărași, Căușeni, Hîncești, Comrat și Cahul au beneficiat de  un curs de instruire, organizat în conformitate cu Planul de activitate IES pentru anul 2018.

Pe parcursul a celor 30 ore prevăzute, organizatorii programului de instruire (Direcția tehnică IES) au propus mai multe teme ce vizează activitatea curentă.

La fel, nu au lipsit nici orele practice cu ieșire la Uzina Mezon din Chișinău, la lucrările expoziției «Moldenergy-2018».

Au fost reflectate unele aspecte ce țin de metodologia de planificare a controlului de stat, actele normative interne în activitatea IES și unele modificări ale acestora, precum și informații actuale din ramura energeticii în ansamblu. La finalul instruirii, inspectorii au susținut un mini test de verificare a cunoștințelor în domeniu.

Șeful IES dl Iacob Timciuc, la întîlnirea cu inginerii-inspectori a menționat că, astfel de cursuri sunt un bun prilej nu doar pentru însușirea a noi cunoștințe dar și un schimb de experiență între specialiști.

Vizită de studiu la Uzina „Mezon” or. Chișinău


IES a felicitat premianții Concursului republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

Afla mai multe : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat aduce mulțumiri tuturor copiilor care au răspuns la inițiativa de participare la concurs. Ne exprimăm recunoștința direcțiilor de învățământ din raioanele republicii, pedagogilor, tuturor părinților, care au susținut și încurajat copiii să participe  la concurs.

Pe adresa IES au fost expediate  peste 1000 de lucrări ale copiilor (clasele IV-VII) din majoritatea raioanelor țării. Timp de o lună (15 noiembrie-15 decembrie 2017) am primit cele mai diverse și relevante desene, reflectănd fiecare viziunea și fantezia autorului privind securitatea electrica.

La concurs au fost  prezentate creaţii unice, interesante de diverse dimensiuni, fiind utilizate variate tehnici (acuarelă, grafică, creion etc.). Iar unii copii au prezentat cîte 2 și mai multe desene. De aceea, membrii juriului au evaluat şi apreciat desenele în baza mai multor criterii: respectarea tematicii, creativitate şi originalitate, tehnică bună în executarea lucrării, informaţii relevante despre electricitate.

În rîndul celor mai activi au fost elevii instituțiilor de învățământ din raioanele Dondușeni, Edineț, Briceni, Călărași, Strășeni, Comrat, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Taraclia, Căușeni, Soroca, Florești, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Orhei, Rezina, Telenești, mun.Bălți, Fălești, Hâncești, Ialoveni.

În total au fost desemnați 34 de câștigători ai locurilor I,II,III cărora li s-au înmânat diplome și cadouri (boxe portabile, globuri geografice, set de șah, mingi de fotbal, lămpi de birou, set de creioane, cariocă si albume liniare).

Premiile au fost înmânate la oficiul central or. Chișinău de către șeful IES dl Iacob Timciuc. La deschiderea evenimentului au participat administraţia şi colaboratorii IES, oaspeţi, părinții şi rudele copiilor. În adresarea de salut, șeful IES a mulțumit tuturor participanților la concurs pentru creațiile originale dar și pentru cunoștințele profunde în domeniul securității electrice. La alți 34 participanți la concurs, care nu au ajuns în clasamentul câștigătorilor, li s-a conferit Diplome de mențiune, acestea fiind transmise prin intermediul șefilor de Inspecții energetice teritoriale. După partea oficială copiii s-au bucurat de o masă furchet cu dulciuri, sucuri și alte bunătăți oferite de IES, iar la finalul ceremoniei copiii au făcut o vizită la Vivarium-ul din capitală, primind o doză bună de impresii și emoții pozitive.

Câștigătorii locurilor I, II și III la Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

LOCUL I
– Cernei Marina, cl.V, Gimnaziul s. Crișcăuți raionul Dondușeni
– Ciumac Olga, cl.IV, Liceul Teoretic «M. Eminescu» or. Otaci (s.Calarașăuca)
– Chicu Daniela, cl.IX, Școala-internat pentru copii orfani rămași fără îngrijirea părinților
– Carapunarlî  Xenia, cl.IV, Școala primară  s. Baurci, raionul Ciadîr-Lunga
– Jorovlea Maxim, cl.VI, Gimnaziul s. Haragîș, raionul Cantemir
– Bujorean Ionela, cl.VI, Gimnaziul s. Ștefănești, raionul Ștefan-Vodă
– Railean Maria-Melisa, cl.IV, Liceul Teoretic «M. Eminescu» or. Floresti
– Radu Andra-Gabriela, cl.VII, Liceul Teoretic «George Coșbuc», mun. Bălți
– Borisenco Pavel, cl.V, Liceul Teoretic «M. Lomonosov», or. Orhei
– Popov Iulian, cl. VII, Liceul Teoretic s. Țîpala, raionul Ialoveni

 LOCUL II
– Crijanovschi Victor, cl.VI, Gimnaziul «Grinăuți-Moldova», s. Grinăuți, raionul Ocnița
– Erhan Doina, cl. VII, Liceul Teoretic «Alecu Russo», s. Cojușna, raionul Strășeni
– Pencu Natalia, cl.V, Liceul Teoretic „Mina Kesea” s.Beșalama, mun.Comrat
– Tatar Svetlana, cl.VII, Liceul Teoretic ” I.Sîncu”, satul Cotovsc, raionul Comrat
– Manolov Ivan, cl.VI, Gimnaziul satul Cairaclia,raionul Taraclia
– Goroșco Eugen, cl.V, Liceul Teoretic «A. Pușkin», or. Căușeni
– Buimistru  Sabina, cl.V, Gimnaziul s.Cremenciuc, raionul Soroca
– Gînca Mădălina, cl.V, Liceul Teoretic «George Coșbuc», mun. Bălți
– Olaru Alexandrina, cl.VI, Gimnaziul «I.Jechiu», s.Mîrzești, raionul Orhei
– Asmolova Alexandra, cl. VI, Gimnaziul «Alexandrina Rusu», s. Dănceni, raionul Ialoveni

LOCUL III
– Țibuleac Victoria, cl.V, LT «V.Suhomlinschi», or. Edineț
– Albot Alexandrina, cl. VII ,Gimnaziul s. Crișcăuți raionul Dondușeni
– Beșleaga  Ionela, cl.IV, școala primară Călărași, or. Călărași
– Gorbatîi Olga, cl.VI, Liceul Teoretic «Mihai Eminescu», s. Șipoteni, raionul Călărași
– Ceavdari Ana, cl.VI, Liceul Teoretic ” Nicolai Gogol”, or. Basarabeasca
– Cușnirenco Sabrina, , cl.V, Gimnaziul «A. Pușkin», or. Cantemir
– Coman Laurențiu, cl.VI, Gimnaziul s. Haragîș, raionul Cantemir
– Chirilicenco Vladimir, cl.IV, s. Zolotievca, raionul Anenii Noi
– Baran Luciana, cl.VII, Gimnaziul Regina Maria, raionul Soroca
– Postolachi Xenia,cl.IV, Gimnaziul satul Făleștii Noi, raionul Fălești
– Trîmbaci Ion, cl.VII, Gimnaziul Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina
– Codreanu Silvia, cl.VI, Liceul Teoretic Ruseștii Noi, raionul Ialoveni

 Premiu speсial  pentru participare colectivă

Diplomă de mențiune dnei Gropa Ina, diriginte cl. IV
– Liceul Teoretic «M. Eminescu», s. Sudarca, raionul Dondușeni – 12 elevi 

 Diplomă de mențiune dnei Rodica Frecăuțan, director
– Gimnaziul «Igor Vieru», s. Cernoleuca, raionul Dondușeni – 19 elevi (cl.V,VI,VII)

DIPLOMĂ DE MENȚIUNE pentru participare la Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”
– Abuzan Laura, cl.VII, Liceul Teoretic «V. Alecsandri», or. Călărași
– Beleniuc Iana, cl.V, Gimnaziul satul Zăgărancea, raionul Ungheni
– Nicolaev Nichita , cl.IV, Liceul Teoretic ” Nicolai Gogol”, or. Basarabeasca
– Sarchisean  Arina, cl.VI, Gimnaziul «A. Pușkin», or. Cantemir
– Ursulenco  Anastasia,CCC «Miorița», or Cahul
– Radu Marinela,cl.IV, s. Lingura, raionul Cantemir
– Cerneavscaia  Iana, cl.VII, Gimnaziul «A. Pușkin», or. Cantemir
– Petracenco Daria, cl.VI, Gimnaziul «A. Pușkin», or. Cantemir
– Afanasieva Alexandra, cl.VII, Liceul Teoretic «A. Pușkin», or. Căușeni
– Blînda Victor, cl.V, Gimnaziul Colicăuți, raionul Briceni
– Voloșenco Evelina, cl.V,  Gimnaziul s. Bogdănești, raionul Briceni
– Saracuța Daniela, cl. V, Liceul Teoretic  comuna Larga, raionul Briceni
– Vacarciuc  Alexandru, cl.IV,  «B» Liceul Teoretic  Caracușenii Vechi, raionul Briceni
– Zavațcaia Anastasia, cl.VI, Gimnaziul «Igor Vieru», s. Cernoleuca, raionul Dondușeni
– Canțer Maria, cl.IV, Liceul Teoretic «M. Eminescu» , or.Floresti
– Colenciuc Gabriela, cl.IV, Liceul Teoretic «M. Eminescu» or.Floresti
– Gonța Cristina, cl.IV, Liceul Teoretic «M. Eminescu» or.Floresti
– Cebotarean Ioana-Cristina, cl.VII, IP Gimnaziul «A. Lupașcu» s.Volovița, r-l Soroca
– Cavalschi Dina, cl.VI, Liceul Teoretic «I. Creangă» or.Soroca
– Popei Ionuț, cl. VI, Gimnaziul satul Făleștii Noi, raionul Fălești
– Carp Tatiana, cl.VII, Gimnaziul «I.Dumeniuc», satul Călugar, raionul Fălești
– Buznea Ion, cl.VII, Liceul Teoretic «George Coșbuc», mun. Bălți
– Grabovschi Nicoleta, cl.V, Gimnaziul «Dumitru Cantemir», s. Mîndrești, raionul Telenești
– Caldare Vasile, cl.V, Gimnaziul «Dumitru Cantemir»,  s. Mîndrești, raionul Telenești
– Condrea  Ana-Maria, cl.VII, Gimnaziul «Vasile Lupu»,satul Susleni, raionul Orhei
– Bunescu Medina, cl.VII, Gimnaziul «Vasile Lupu», satul Susleni, raionul Orhei
– Spancec  Arina,  cl.VI, Gimnaziul «I.Jechiu», s.Mîrzești, raionul Orhei

Diplomă de mențiune celor mai tineri participanți
– Popovici Radu, cl.III, Gimnaziul nr.49, or. Chișinău
– Marina Valeria, cl.II, Liceul Teoretic ” Matei Basarab

FOTO:


Concurs republican de desene pentru copii  „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

Afla mai multe : Noutăți

 Inspectoratul Energetic de Stat a dat startul concursului republican de desene entru copii cu genericul „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

La concurs sunt invitaţi să participe elevi ai claselor IV-VII.

Scopul concursului constă în evaluarea cunoştinţelor şi viziunile copiilor privind securitatea electrică în viața de toate zilele.

Condiţii: lucrările vor fi creaţii unice şi individuale, de orice dimensiuni, utilizînd variate tehnici sau materiale (acuarelă, grafică, creion etc.). Participanţii la concurs vor indica obligatoriu informaţii privind numele, prenumele, vîrsta, clasa, instituţia, localitatea.

Desenele vor fi expediate  pînă la data de 15 decembrie 2017 pe adresa Inspectoratului Energetic de Stat – MD-2012, or. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, 78 sau pe adresa Inspecţiei energetice teritoriale din localitate.

Cele mai apreciate lucrări vor fi expuse în incinta sediului Inspectoratului Energetic de Stat.

Autorii acestor lucrări vor primi diplome de participare şi premii pentru locurile 1-3 pentru fiecare categorie de vîrstă.

 

 


Fiți precauți la culesul nucilor în zonele de protecție a liniilor electrice aeriene

Afla mai multe : Noutăți

Suntem în miez de toamnă și este în plină desfășurare recoltarea nucilor. În legătură  cu aceasta  Inspectoratul Energetic de Stat revine cu un apel către cetățeni să manifeste maximă atenție la culesul nucilor de pe fîșiile de nucari de pe traseele naționale. În special, a pomilor de nucari plantați fără respectarea normelor de securitate în zonele de protecție a liniilor de tensiune înaltă sau altor instalații electrice (posturi de transformare, tablouri de distribuţie).  Destul de frecvent în astfel de activități sînt antrenați copiii, care nefiind informați de adulți despre pericolul curentului electric  își expun la mare risc  propria sănătate și viață.

Cu regret, cifrele statistice nu sunt cele mai îmbucurătoare la acest capitol.

Un caz de electrocutare care s-a soldat cu moartea unei minore de 13 ani a avut loc în localitatea Cuhnești raionul Glodeni. Aceasta,  împreună cu o prietenă  intenționau să culeagă nuci pe traseul Balatina – Moara Domnească. Urcîndu-se în pom și scuturînd nucile, minora s-a apropiat la o distanță inadmisibilă de conductorul neizolat a LEA-10 kV provocînd un arc electric electrocutîndu-se mortal și căzînd de la o înălțime de 7 metri.

O altă tragedie la cules de nuci s-a produs în satul Crocmaz raionul Ștefan-Vodă cu un minor de 15 ani. Acesta împreună cu colegul său tot de 15 ani au plecat la cules nuci. Urcîndu-se desculț în pomul de nuc, situat între pilonii LEA-10 kV, au început să scuture crengile cu nuci. Unul din minori, aflîndu-se în vîrful copacului, a îndoit cu piciorul o creangă spre conductorul LEA-10 kV și a apropiind-o la o distanţă inadmisibilă de la conductorul neizolat LEA-10 kV în urma căruia a fost electrocutat  mortal.

Cu părere de rău, în țară mai sînt sectoare unde crengile copacilor ating conductoarele LEA, fie prin crengi și arbori sînt trasate şi branşamentele unor case de locuit, care constituie adevărate capcane nu doar pentru copii ci și pentru adulți.

În contextul celor menţionate, IES îndeamnă cetățenii să respecte regulile de securitate  electrică:

 • nu urcaţi pe copacii, prin coroana cărora trec conductorii liniilor electrice aeriene sau care se află în apropierea acestor linii; 
 • nu permiteţi copiilor să culeagă fructe din pomii din preajma liniilor electrice aeriene şi a instalaţiilor electrice;  
 • nu vă apropiaţi şi nu atingeţi conductoarele care atîrnă suspect în urma unor intemperii în apropierea instalaţiilor electrice.  

Aveți grijă de sănătatea și viața  Dumneavoastră.


Inspectorii IES în vizită de studiu la Nodul Hidroenergetic Costești

Afla mai multe : Noutăți

La începutul lunii octombrie, un grup de inspectori ai Direcției Politici, Tehnologii și Reglementări la Supravegherea Energetică, Inspecției Energetice Teritoriale Chișinău în frunte cu inginerul-șef IES s-au aflat în vizită la Nodul Hidroenergetic Costești.

Timp de o zi, în cadrul unui seminar de studiu teoretico-practic, administratorul acestui obiectiv energetic Victor Istrati cît și personalul de serviciu au fost gazdele colaboratorilor IES, informîndu-i cu datele istorice și tehnice a barajului de acumulare, a construcțiilor inginerești, partea electrică de producere – generatorul, stația electrică de ridicare pentru conexiunea cu sistemul energetic al RM și toate sistemele auxiliare de menținere a funcționalității centralei strict necesare pentru activitate.

Nodul Hidrotehnic și lacul de acumulare Costești-Stânca a fost construit în anii 1973-1978 pe fluviul Prut, în dreptul localităților  Costești (r-l Ungheni)  Republica Moldova și Stânca (județul Botoșani, România). În 1951, partea română și URSS au pus problema deselor inundații la care era supusă lunca Prutului. Era necesară o regularizare a debitelor printr-un baraj care a și fost construit, avînd o înălțime de 43 de metri și o lungime a coronamentului de 300 de metri. Barajul are și două centrale hidroelectrice. Au fost instalate cîte o turbină din partea moldovenească și din partea română, cu puterea de 16 MW fiecare. Producerea energiei electrice anuale este stabilita în volum de circa 65 mln. kWh. Conexiunea cu sistemul electroenergetic al Republicii Moldova și injectarea energiei electrice produse se efectuează prin intermediul stației 10/110 kV, prin care se efectuează și legătura cu SEE al României, cu o capacitate de 70 MWh. Total în ultimii 10 ani au fost generate 553 mln. kWh de energie electrică, cu o medie anuală de 55,3 mln. kWh.

Lacul de acumulare a fost proiectat pentru a îndeplini nu doar funcțiile de combatere a inundațiilor și de producere a energiei electrice, ci și pentru irigații, piscicultură sau pentru alimentarea cu apă potabilă a zonei. Construcția este și pod peste fluviul Prut, între Republica Moldova și România.

Pe parcursul vizitei, colaboratorii IES au vizitat centrala hidroelectrică, au luat cunoștință de  echipamentul de producere, generatorul, turbina, sistemul de excitare, sistemele principale de dirijare și comandă, sistemele de răcire, lubrifiere, pompare. La Secția dispecerat, gazdele au demonstrat celor prezenți cum are loc procesul de dirijare și menținere în timp real a conexiunii cu Sistemul Electroenergetic (SEE) al Republicii Moldova, precum și cu stația electrică 10/110 kV de ridicare și interconexiune. Funcționarea întreprinderii este asigurată de cei 21 de specialiștii autorizați, profesioniști cu o experiență bogata în domeniu iar unii angajați activează din anul 1978, cînd a fost pusă în  funcțiune hidrocentrala.

În opinia participanților seminarul a fost interesant, cu informații și discuții utile.


Comisia pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI s-a întrunit la cea de-a XI-a ședință

Afla mai multe : Noutăți

La finele lunii august, în orașul Astana, capitala Republicii Kazahstan, a avut loc cea de-a XI-a ședință a Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI. La eveniment au participat responsabili ai structurilor de conducere în domeniul electroenergeticii din Republica Kazahstan, precum și reprezentanți ai autorităților de supraveghere energetică de stat din Azerbaidjan, Belarusi, Kîrgîzstan, Moldova și Federația Rusă.

Agenda de lucru a inclus patru subiecte propuse spre discuție: – propuneri privind elaborarea proiectului documentului “Norme de amenajare a instalațiilor electrice” în cadrul Consiliului Electroenergetic CSI; – eficientizarea activității sistemului de supraveghere energetică de stat a țărilor-membre CSI privind conectarea consumatorilor de energie electrică la rețelele de distribuție a energiei electrice; – informație privind aplicarea în practică a Regulilor de securitate tehnică la exploatarea instalațiilor electrice; – informație privind realizarea Planului de lucru al Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI pentru anii 2016-2018.

În urma dezbaterilor problemelor abordate la ședința de lucru s-a întocmit un proces-verbal, care ulterior a fost expediat țărilor-participante la acest for pentru a fi studiat și a veni cu propuneri și sugestii pe marginea subiectelor discutate.

Din partea Republicii Moldova la lucrările Comisiei nominalizate a participat T. Cibotari, șeful Direcției tehnice IES.

Participanții la forul internațional de la Astana (Kazahstan)

Participanții la forul internațional de la Astana (Kazahstan)

În timpul lucrărilor ședinței XI-a a Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI

În timpul lucrărilor ședinței XI-a a Comisiei pentru coordonarea activităţii autorităţilor de supraveghere energetică de stat din cadrul ţărilor-membre CSI


Documente normativ-tehnice ajustate la standarde europene

Afla mai multe : Noutăți

Inspectoratul Energetic de Stat, ca instituție responsabilă de elaborarea  documentelor normative-tehnice în energetică, a instituit un Grup de lucru format din reprezentanți ai mai multor instituții (de stat și private), care va lucra la revizuirea și operarea unor modificări în Regulamentul de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor.

Documentul nu a fost actualizat din anul 1992, redacția veche fiind în limba rusă. Membrii Grupului de lucru urmează să lucreze asupra documentului, care va fi tradus în limba de stat și armonizat cu standardele europene.

Odată definitivat, Regulamentul în redacție nouă va intra în dezbatere publică și propus spre avizare autorității ierarhic superioare cu competențe în supravegherea energetică.

Iacob Timciuc, șeful IES la-ședința Grupului de lucru

Iacob Timciuc, șeful IES la-ședința Grupului de lucru

Participanți la ședința Grupului de lucru

Participanți la ședința Grupului de lucru


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor