Category Archives: PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE

Revista electronică N1 (27) 2015

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
Rezumat:
1 Investigarea regimurilor nesimetrice a transformatorului de reglare a decalajului de fază cu trei coloane cu schemă de conexiune „zig-zag dublu invers” cu comutarea la punctul neutru
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe, Chişinau, Republica Moldova
Rezumat: Este realizat modelul transformatorului trifazat de putere pentru reglarea fazei cu schema de conexiune în „zig-zag dublu invers” cu miez din trei coloane. Au fost efectuate calcule şi studiate particularităţile regimurilor permanente nesimetrice ale transformatorului cu această schemă de conexiune, ţinând cont de interacţiunea electromagnetică mutuală dintre înfăşurările amplasate pe diferite coloane a miezului de fier. S-au cercetat regimurile nesimetrice permanente, care apar în diverse regimuri de scurtcircuit şi de regimuri dezechilibrate ale transformatorului. Calculile şi analizele au fost efectuate în baza transformatorului de distribuţie şi includ cele mai tipice regimurile asimetrice, care apar la modurile asimetrice. Pentru regimurile examinate s-au construit diagrame fazorilor curenţilor şi tensiunilor înfăşurărilor, precum şi a valorilor fluxului magnetic în coloanele miezului transformatorului în sistemul de unităţi relative. Rezultatele obţinute permit o prezentare la general a particularităţilor funcţionării transformatorului examinat în regimuri nesimetrice.
Cuvinte-cheie: modelul transformatorului trifazat, reglarea fazei, regim nesimetric, coloana miezului, conexiunea în „zig-zag dublu invers”, flux magnetic, secvenţa homopolară.
2 Transformator trifazat de reglare a decalajului de fază cu reglare în punctul neutru
Autori: Calinin L., Zaiţev D., Tîrşu M., Golub I., Moraru L. Institutul de Energetică al Academiei de Stiinţe a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
Rezumat: Lucrarea dată a avut ca scop cercetarea caracteristicilor de regim ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază, realizate pe baza unui transformator trifazat cu trei înfăşurări. De regulă, astfel de instalaţii sunt realizate pe două transformatoare: paralel (de magnetizare) şi consecutiv (de reglare a decalajului de fază). În lucrare este prezentată descrierea schemei principiale a instalaţiei, sunt date relaţiile de bază, care determină caracterul schimbării curenţilor şi tensiunilor în elementele schemei la realizarea reglării. Este demonstrat, că instalaţia asigură reglarea unghiului decalajului de fază în diapazonul . Schema instalaţiei prevede amplasarea elementului de control în neutrul schemei de conexiune a înfăşurărilor de reglare, ceea ce permite reducerea considerabilă a puterii instalate a acesteia comparativ cu construcţia tradiţională şi conduce la excluderea necesităţii de izolare specială a carcasei, asigurând prin aceasta o construcţie compactă, comodă pentru transportare, montare şi deservire.
Cuvinte-cheie: transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul decalajului de fază, coeficient de transformare, coeficient de transformare complex, puterea nominală a instalaţiei.
3 Regimuri de funcţionare a regulatorului parametric de putere 
Autori: Calinin L., Zaiţev D., Tîrşu M., Golub I. Institutul de Energetică al Academiei de Știinte a Moldovei Chișinau, Republica Moldova
Rezumat: Regulatorul parametric de putere transmisă (IPC, Interphase Power Controller) posedă caracteristici principiale diferite faţă de instalaţiile tradiţionale de transmitere a energiei electrice între nodurile reţelei de transport. Acest fapt, poate fi cauza apariţiei noilor efecte de regim, ce necesită o considerare şi o analiză specială. În lucrarea dată se analizează caracteristicile de transmitere a sistemului în cazul montării unui IPC nedirijat la capătul liniei. Sunt prezentate şi analizate caracteristicile, care indică relaţie de cauzalitate pentru unii indici de regim. S-a demonstrat, că condiţii favorabile de funcţionare a IPC pot fi obţinute în rezultatul utilizării unui element suplementare de reglare a fazei montat dup IPC la capătul liniei de transmisie. S-a determinat, că locul amplasării elementului de reglare a fazei (început sau capăt) nu are mare importanţă şi poate fi determinat reieşind din condiţiile concrete. Rezultatele obţinute confirmă, că racordarea totală a IPC cu linia este posibilă în orice situaţii practice.
Cuvinte-cheie: sursă de curent continuu, transportul energiei electrice, transformator de reglare a decalajului de fază, conductibilităţi conjugate.
4 Convertoare cu multe niveluri cu tensiune de ieşire simetrică pentru actionări electice puternice cu sase-faze pentru transportul electric 
Autori: Olesciuk V. si Ermuratschii V. Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei Chisinau, Republica Moldova
Rezumat: . S-a efectuat cercetarea sistemului trifazat dublu de conversie a energiei destinate transportului electric pe baza a patru invertoarelor de tensiune în trei nivele, cu strategie specială de control şi modulare, ce asigură atât sincronizarea regimurilor de funcţionare a invertoarelor, cît şi simetria de un sfert de undă a curbei tensiunii fazei. S-a efectuat modelarea detaliată a proceselor în sisteme cu versiuni de bază ale algoritmilor de control şi reglare. S-a demonstrat, că valoarea ponderată a factorul de distorsiune a tensiunii de fază a sistemului de acţionări electrice cu patru invertoare de trei nivele este de până la 60-95% mai mică, decât pentru un sistem similar în baza a două invertoare. Aplicarea algoritmilor de modulare sincronă discontinuă asigura o valoarea ponderată factorul de distorsiune a tensiunii de fază mai mică (până la 15%) în comparaţie cu caracteristicile integrale spectrale respective ale tensiunii de fază a sistemului dirijat prin algoritmii de modulare sincronă directă.
Cuvinte-cheie: invertor de tensiune, algoritmi de modulare, sistemul trifazat dublu, tensiunea de ieşire modulată, armonici, componenţa spectrală.
5 Optimizarea distribuirii fluxurilor puterii active în sistemul de alimentare cu energie electrică ţinând cont de încălzire a conductoarelor
Autori: Leizgolid D.Iu., Ciudinov А.V. Universitatea Naţională Politehnică din Permi or. Permi, Federaţia Rusă
Rezumat: În articolul se învestigează problema optimizării distribuirii fluxurilor de putere activă într-un segment local al reţelei de distribuţie de energie electrică, la o întreprindere, ţinând cont de încălzirea conductoarelor. Scopul lucrării constă în identificarea valorilor optime de putere ale instalaţiilor de generare distribuită, cu condiţie, că valorile fluxurilor de putere vor asigura minimum pierderilor de putere activă în reţea. Actualitatea problemelor abordate constă în necesitatea determinării puterii optime a instalaţiilor de generare distribuită, conectate la reţeaua de intreprindere industrială existentă. Pe bază de un model de optimizare a fluxurilor de putere activă autorii formula descriere problemei neliniare de transport, care ţine cont de scimbare a pierderilor puterii activă în dependenţă de valorile de încălzire a conductoarelor. În soluţionarea problemei de optimizare, autorii au propus o nouă abordare pentru determinarea parametrilor modelului de încălzire a conductoarelor care foloseşte informaţii cu privire la valorile admisibile de curenţilor şi de temperaturilor de încălzire izolăţiei. Analiza rezultatelor studiului a demonstrat că, în ciuda reducerii relativ mică a pierderilor de putere activă la 0,45%, luând în considerare efectul de încălzire a conductoarelor, pot fi observate fluctuaţii esenţiale ale puterii necesare în nodurile reţelei (pînă la 9,32%) în cadrul schimbării sezonieră a temperaturii exterioare, ce la rândul său, ar trebui de a fi luat în considerare atunci când se alege puterea optimă a instalaţiilor de generare distribuită, ce este demonstrat prin exemplu a unei configuraţii arbitrară de reţea.
Cuvinte-cheie: distribuţie fluxurilor energiei activă, optimizarea sarcinilor sistemului de alimentare cu energie electrică, încălzirea conductoarelor.
6 TERMOENERGETICĂ
Rezumat:
7 Eficienţa termică a modulului energetic “centrală termică cu termogeneratoarele suplimentare în formă de colectoarele solare” pentru sistemele combinate de termoficare
Autori: Denisova A.E., Mazurenco A.S., Denysova A.S. Univesitatea Naţională Politehnică din Odesa, Odesa, Ucraina
Rezumat: Scopul lucrării constă în sporirea eficienţei sistemului combinat de încălzire în care sunt utilizate colectoarele solare. Pentru de-a optimiza parametrii sistemului de simulare matematică a proceselor termice într-un sistem cu mai multe modulele de colectoare solare folosite ca generatoare de căldură suplimentare pentru preîncălzirea apei care intră în cazan. Noul rezultat este o metodologia de calcul al unui sistem cu mai multe colectoare solare, care lucrează în condiţii de circulaţie forţată, luând în considerare circuitele hidraulice de conecate a modulelor. Rezultatele simulării numerice a eficienţei termice a generatoarelor termice solare pentru un sistem de alimentare cu energie termică combinată pentru diferite circuite hidraulice de conectare a modulelor panourilor solare va permite de a stabili condiţii care asigure temperatura tur la cazan, precum şi valoare cantitaţii debitului masic de apă, prin care se împiedice scurgerea în cazan a apei care nu avut timp să se încălzească înainte de-a intra la centrală termică.
Cuvinte-cheie: sistemul combinat de termoficare, circulaţie forţată, sistemul cu multe colectoarele solare, centrală termică, eficienţa energetică.
8 Sistemul combinat de aprovizionare cu energie al intreprinderilor de procesare a cărnii
Autori: Şit M., Şit B. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinău, Republica Moldova
Rezumat: Este studiată problemă de utilizare a pompei de căldură cu acţionarea cu gaze în ansamblu cu turbodetentor, instalat la staţie de reglare a presiunii gazelor naturale, amplasate în apropieire de fabrică. Scopul lucrării constă în elaborarea schemei tehnologice eficiente din punct de vedere energoeconomic. Soluţii tehnice propuse pot micşora consumul de gaze naturale la fabrica de carne, și preţul energiei electrice. Încălzirea gazelor naturale înainte de trepre de turbodetentor se efectuează prin utilizarea răcitoarelor de gaze ale pompei de căldură. O parte de sarcinii frigorifice a fabricii (climatizare a aerului, răcirea producţiei pînă la –3оС) este efectuată datorită utilizării evaporatoarelor ai pompei de căldură. Schema propusă permite asigurarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor externi şi termen scurt de recuperare a investiţiilor, care corespunde limitelelor admisibile.
Cuvinte-cheie: pompa de căldură, turbodetentor, fabrica de procesare a cărnii, recuperarea, dioxid de carbon, agent frigorific.
9 Formarea sistemului indicatorilor pentru bencimarching de eficienţă energetică a obiectelor energeticii municipale 
Autori: Davîdenco L.V. Universitatea Tehnică Naţională din Luţc or.Luţc, Ucraina
Rezumat: Articolul examinează aspecte de asigurare informaţională a problemei de estimare a nivelului de eficienţa energetică a obiectelor energeticii municipale. Scopul acestui articol constituie în crearea unui sistem de indicatorii, care ar putea caracteriza eficienţa de consum de energie la obiecte în două niveluri ai sistemului de încălzire: mai scăzute şi mai ridicate, reieşind din palcularităţile de funcţionare acestora. Metodologie bencimarking permite evaluarea eficienţa energetică pe baza unui set de parametri fără generalizarea lor într-un indicator, dar cere asigurarea comparabilitatea lor. În articolul se discută formarea de un set de indicatori comparabili pentru analiza comparativă a eficienţei utilizării energiei în energetica municipală, luând în considerare structura ierarhică a sistemului de încălzire. Pentru asigurarea posibilităţii realizării procedurii bencimarchingului se propune utilizarea metodologie de structurizare a obiectivelor şi sarcinilor ale problemelor de estimare a eficienţei energetice, ce permite pentru fiecare nivelul ierarhic sau subproblema de-a forma subsetul propriu de indicatori, care asigură detalizare necesară a obiectului de studiu, ţinând cont de gradul de abstracţie. Pentru analiza comparativă a eficienţei utilizării energiei în energetică municipală la nivelurile superioare ale ierarhiei, o multitudine de eficienţă energetică, determinată cu referire la informaţiile statistice care nu trebuie detalizare adâncă şi inspecţie suplimentară a elementelor sistemelor de încălzire, dar care permite lua în considerare eficienţa iniţială a obiectelor, funcţionarea lor, organizarea evidenţei resurselor energetice. Utilizarea indicatorilor propuşi asigură realizarea monitorizării eficienţei utilizării energiei în ramură.
Cuvinte-cheie: bencimarching, energetică municipală, eficienţă energetică, indicii de eficienţă energetică.
10 Stand pentru estimare experimentală a efectelor utilizării hidrogenului în motoarele cu ardere internă
Autori: Levente B., Lelea D., Bîrsan N. Universitatea Politehnica Timişoara Timişoara, România
Rezumat: Majorarea preţului la combustibil are ca urmare sporirea interesului către tipuri noi de combustibili utilizaţi în motoarele cu ardere internă (MAI), inclusiv şi problemei utilizării în aceste scopuri a hidrogenului. Injectarea HHO în Mai conduce la micşorarea consumului de combustibil (până la 40%) şi crearea a unor condiţii mai favorabile a motorului, inclusiv majorarea duratei de viaţă. Totuşi, pentru a obţine rezultate măsurabile şi veridice privind impactul utilizării noilor combustibili în Mai este necesar de efectuat cercetări suplimentare în acest domeniu. La Universitatea Politehnica din Timişoara s-a realizat un proiect de cercetare, a cărui obiectiv a constat în obţinerea informaţiei credibile privitor la impactul utilizării injecţiei HHO în MAI, ca urmare a cercetării proceselor condiţionate de injecţie şi elaborarea recomandărilor privitor la sporirea eficienţei generării HHO, de exemplu prin metoda de electroliză, inclusiv şi la bordul automobilului. S-a demonstrat, că la consumuri mici de combustibil, până la unu litru pe minut a motorului cu volumul cilindrilor de 1500 cm3 injecţia HHO contribuie la îmbunătăţirea regimului de funcţionare a MAI, inclusiv şi a majorării duratei de exploatare a uleiului motorului.
Cuvinte-cheie: motor cu ardere internă, oxihidrogenul, ştand.
11 EFICIENȚA ENERGETICĂ
Rezumat:
12 Princiipile de acţiune direcţionată energetică pentru nanotehnologiile alimentare
Autori: Burdo O.G., Terziev S.G., Bandura V.N. Academia Naţională de tehnologii alimentare din Odesa, Odesa, Ucraina
Rezumat: Sunt discutate perspectivele de tehnologiile direcţionate energetice (TDE). Este propusă clasificarea tehnologiilor TDE. Scopul lucrării constă în analiza oportunităţilor de TDE în nanotehnologii alimentare. Prin utilizarea metodelor de modelare matematică sunt studiate procesele combinate de transfer a masei în procesele de extragere şi uscare. Se analizează modelul fizic al proceselor combinate de tehnologiilor TDE. Este elaborată clasificarea fluxurilor hidrodinamice din structure capilare a materiei primă alimentară. Sunt stabilite condiţii de dezvoltare a barodifuziei laminare şi turbulente. Sunt fundamentate problemele de modelare experementală. Se discută un noul număr de similitudine – numărul de impact energetic. Acest număr corect ţine cont de specifică a proceselor compbinate de tehnologiile TDE. Este demonstrat, că câmpul electromagnetic de impuls constituie un de realizare de tehnologiile TDE. Gradul de intensificare a proceselor TDE cu utilizarea tehnologiilor de barodifuzie poate poate fi cu ordine de mărime mai mare decât capacităţile de tehnologiile tradiţionale.
Cuvinte-cheie: nanotehnologie, barodifuzie, energie, tehnologiile alimentare, modelarea.
13 SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE
Rezumat:
14 Sistemele multifunctionale solare bazate pe regenerare cu două trepte a soluţiei absorbentului
Autori: Doroşenko A.V., Antonova A.R., Garh Saed Institutul de Cercetări frigorifice educaţionale, de Сriotehnologie şi Eco-Energetică Academia Naţională de Tehnologii Alimentare din Odesa, Ucraina Odesa, Ucraina
Rezumat: Sunt elaborate schemele principale ale sistemelor multifuncţionale solare de uscare a aerului,de termoficare, de climatizare pe baza ciclului deschis absorbţional cu regenerare pentru generaţie nouă a colectoarelor solare de tip „gas-lichid”. Este efectuată analiza pierderilor de căldură în colectoarele menţionate, care sunt condiţionate de mecanisme de convecţie şi de radiaţie. Deasemenea sunt determinate debitele optimale de gaze şi de lichid şi dimensiunile principale şi configuraţie a canalului de cucru a colectorului solar. Aparatele de schimb cu căldură şi cu masa, care fac parte a sistemul de racire evaporativă, sunt bazate pe interacţiune peliculară a fluxurilor de gas şi de apă în ele. Pentru crearea duzei sunt utilizate structurele cu multe canale fabricate din materialele polimerice. În partea ce răcire a sistemelor solare sunt utilizate materialele polimerice. În partea de răcire a sistemelor solare sunt utilizate evaporatoarele de răcire a aerului şi apei de tip direct şi indirect. Pe baza de date experimentale, obţinute de autorii analiza prealabilă a posibilităţilor sistemelor cercetate referitor la analiza problemelor de răcire a mediilor şi pentru climatizare a aerului. Sistemele elaborate au consumul de energie scăzut şi sunt ecologice.
Cuvinte-cheie: energie solară, regenerare, răcire evaporativă, colectoarele solare.

Revista electronică N3 (26) 2014

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE „

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
1 PUTEREA REACTIVĂ ÎN LINIILE ELECTRICE
Autori: Berzan V., Rimschi V., Patsiuk V., Tîrsu M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: . În lucrare se prezintă metoda numerică de calcul a circuitelor electrice cu pierderi, parametri distribuiti şi variabili în timp. Se propune de a utiliza integrală energiei în scopul de a estima precizia soluţiilor numerice. Schema numerică de calcul elaborată, care a fost denumită Albatros, prezintă o schemă conservativă cu disipare şi dispersie minimă. Aceste proprietăţi rezultă din faptul, că eroarea de calcul nu se acumulează, ceea ce oferă posibilitatea de a realiza calculele a soluţiilor proceselor nestaţionare în circuite fără pierderea preciziei pentru intervale mari de timp, de exemplu, care corespund la 300 … 500 de propagări ale undelor electromagnetice în linia lungă până la atingerea regimului staţionar. Rezultatele calculelor în circuitle neomogene cu parametri distribuiţi sunt prezentate în formă grafică. Aceste rezultate pot fi folosite ca o soluţie de probă pentru elaborarea şi verificarea preciziei a unor noi metode aproximative de obţinere a soluţiilor numerice din domeniul fizicii matematice, inginerie şi sistemelor electroenergetice. Soluţiile au fost obţinute prin metoda operaţională, metoda amplitudinilor complexe, metoda Fourier prin separarea variabilelor, precum şi prin metoda numerică de calcul neîtrerupt Albatros. Compararea rezultatelor calculelor s-a executat pentru procesele din linia cu lungimea de semiundă. S-a comparat preciziea soluţiilor obţinute prin metoda analitică, prin metoda diferenţelor finite în domeniul de timp (Finite Difference Time Domain – FDTD) şi metoda Godunov pentru cazul ecuaţiilor telegrafiştilor. S-a ilustrat, că metoda FDTD are limitări pentru rezolvarea ecuaţiilor telegrafiştilor, chiar dacă acestea au ordinul doi de precizie.
Cuvinte-cheie: Linie lungă de transmisie, ecuaţiile telegrafiştilor, curenţi şi tensiuni nestaţionare, parametri distribiuţi şi concentraţi.
2 TERMOENERGETICĂ
3 UNITATE DE ALIMENTARE CU ENERGIE PENTRU SERE INDUSTRIALE
Autori: Şit Mihail, Şit Boris Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: The aim of the work is to develop the energy efficient schemes for energy supply of the industrial greenhouse designed for year-round production of plants that requires year-round maintenance of strongly prescribed temperature and humidity inside. We have been elaborated the complex „gas driven heat pump “water-air” – electric generator” (for use during the heating season) as well as the „gas driven heat pump “water-air” – electric generator – desiccant – evaporative chiller” (for use during the off-season). Proposed structures have a high energetic and economic efficiency as compared with conventional schemes (boiler – chiller). The proposed complex ensures year-round maximum COP of heat pump and maximum performance of gas engine.
Cuvinte-cheie: Cogenerare, pompa de căldură, motorul cu gaz.
4 ESTERE FLUORURATE CA CORPURI DE LUCRU PENTRU CICLUL ORGANIC RANKINE LA TEMPERATURI JOASE
Autori: Artemenco S.V. Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa, Ucraina
Rezumat: În lucrarea se prezintă o abordare privind contribuţia la rezolvarea problemelor de securitate energetică urmarea a utilizării de tehnologii de transformare a parametrilor a energiei din sursele de energie cu potenţialul termic scăzut. Ciclu Rankine, la utilizarea în calitate de corp de lucru substanţe organice (Organic Rankine Cycle – ORC) în locul aburului, devine din ce în ce mai popular. În lucrare se prezintă posibilitatea utilizării unei noi clase de substanţe ca corpuri de lucru – eterilor fluoruraţi în sistemele de transformare a parametrilor energiei din surse de căldură cu potenţial termic redus, folosind ciclul Rankine. Valorile marginale de limită ale temperaturii surselor cu potenţial termic redus au fost selectate în intervalul de valori 300 … 400 K. Aceste valori sunt caracteristice pentru agentul de răcire la ieşirea celulele de combustie. În procesul de cercetare s-a utilizat metoda de evaluare directă a criteriilor de performanţă a cicluui Rankine- bazată pe utilizarea reţelelor neuronale artificiale (ANN). În calitate de date intrare pentru construirea ANN s-au selectat parametri critici şi temperatura normală de fierbere a substanţei. Sunt prezentate rezultatele prognozei valorilor parametrilor de ieşire ale reţelei – factorul de transformare pentru ciclul Rankine pentru eterii fluoruraţi, dar fără calcularea caracteristicilor lor termodinamice.
Cuvinte-cheie: Corpuri de lucru, ciclul organic Renkine, coeficientul de transformare, reţelele neuronale artificiale, esteri fluoruraţi.
5 PROCESE DE TRANSFER DE CĂLDURĂ ȘI DE MASĂ ÎN APARATELE SISTEMELOR DE REFRIGERARE SOLARE ABSORBȚIONALE 
Autori: Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa, Uсraina
Rezumat: Lucrarea prezintă ideologia de dezvoltare a sistemelor de refrigerare solare de tip СХС şi sisteme solare de climatizare a aerului de tip CXC, ce au la bază utilizarea ciclului termodinamic de absorbţie şi a energiei solare pentru regenerarea (recuperarea) a soluţiei absorbante. S-a examinat procesele concomitente de transfer de căldură şi masă în răcitoarele evaporative directe şi indirecte, ţinând cont de procesele de recondensare a aburului la temperaturi reduse în procesele de climatizare. S-a realizat analiza preliminară a posibilităţilor sistemelor solare privind soluţionarea problemelor de răcire şi climatizare a aerului.
Cuvinte-cheie: Sisteme solare, uscarea aerului, răcire, schimb de căldură, transfer de masă, absorbţie, desorbţie, răcire evaporativă.
6 STUDIUL EFICIENȚEI UTILIZĂRII DIFUZOARELOR SCURTE ÎN SCHIMBĂTOARELE COMPACTE DE CĂLDURĂ 
Autori: Iușa V.L., Vasiliev V.K., Filchin N.Yu., Șipunova A.A. Universitatesa Națională Politehnică din Omsc, Federația Rusă
Rezumat: . S-a examinat problema majorării eficienţei răcitorului aerului urmare a îmbunătăţirii distribuţiei fluxului aerului răcitor. Se argumentează actualitatea temei investigaţiei, care este condiţionată de necesitatea compactizării schimbătoarelor de căldură. S-a efectuat analiza deficienţelor soluţiilor constructive a schimbătoarelor tubulare de căldură cu difuzor scurt, precum şi diverse realizări constructive a acestui tip de schimbătoare şi a recomandărilor de îmbunătăţire a funcţionării schimbătoarelor cu difuzoare scurte. S-a formulat scopul investigaţiei, care constă în estimarea gradului e influenţă a configuraţiei geometrice a zonei de scurgere a difuzorului scurt asupra eficienţei proceselor de schimb de căldură în aceste aparte. S-a elaborat metoda inginerească de analiză a utilajului de răcire cu utilizarea elementelor de ghidare în zona de intrare a schimbătorului e căldură.
Cuvinte-cheie: Eficienţa schimbătorului de căldură, difuzor scurt, distribuire a aerului, elemente de ghidare.
7 EFICIENŢA MODULELOR DE COLECTOARE SOLARE CA STRUCTURI ADIŢIONALE A CENTRALELOR TERMICE PENTRU ÎNCĂLZIREA APEI
Autori: Denisova A.E., Mazurenco A.S, Denisova A.S. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa, Ucraina
Rezumat: S-au stabilit factorii, care au influenţă asupra indicilor de eficienţă la producerea energiei termice şi eficienţei economice pentru instalaţiile de producere combinată a căldurii pentru sistemele de încălzire. S-au elaborat soluţii constructive şi scheme de racordare sistemului cu colectoare solare la schema funcţională a centralei termice. S-a elaborat modelul matematic a proceselor de schimb de căldură în componentele sistemului, ţinând cont de condiţiile helio din regiunea de exploatare a colectoarelor solare. Se prezintă metoda de calcul a eficienţei sistemului modular de colectoare solare, care prezintă un subsistem adiţional racordat la cazanul de producere a apei calde. Metoda permite calcularea coeficientului eficienţei termice, coeficientului de absorbire a căldurii, coeficientului de transfer termic, luând în considerare particularităţile de realizare constructivă şi a condiţiilor de exploatare a sistemului complex de alimentare cu căldură. Metoda elaborată permite de a stabili valorile optimale a debitului agentului termic, ţinând cont de schema de conexiune a colectoarelor şi particularităţilor lor de realizare constructivă.
Cuvinte-cheie: Colectorul solar, efficienţa, circulaţie forţată.
8 MODELUL MATEMATIC DE DEPLASARE DE TIP ”PISTON” A LICHIDELOR NEMISCIBILE ÎN PROCESUL FILTRĂRII ÎNTR-UN MEDIU POROS
Autori: Polojaenco S. A., Lîsenco N. A. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa, Ucraina
Rezumat: Se propune model matematic de deplasare frontală în sistemele multicomponente în medii poroase. Mediile studiate sunt prezentate de către fluide, care nu se amestec, sunt filtrante (și chiar, anormale). Intr-o aplicatie reala este prezentată o descriere calitativă a procesului de represiune într-un sistem multicomponent cu un agent intermediar – „piston”. Un model matematic de o clasă de probleme frontale de deplasare pentru sistemele multicomponente este formulat ca o inegalitate variațională și oferă o implementare numerică simpă.
Cuvinte-cheie: Sisteme multicomponente, depalsare frontală, «zone de depunere pe taiș», gradientul de limită, modelul mathematic, inegalitatea variațională.
9 ELABORAREA METODOLOGIEI DE CALCUL AL MAŞINII FRIGORIFICE CU BLOCUL DE CONDENSARE CU RĂCIRE COMBINATĂ
Autori: Fot A.N., Vasiliev V.C. Universitatea națională Politehnică din Omsc, Federația Rusă
Rezumat: Răcirea combinată a condensatorului maşinii frigorifice asigură posibilitatea de a stabiliza presiunea de condensare şi de a reduce în mod semnificativ consumul apei de răcire şi energiei electrice. Metodele de calcul ale condensatoarelor existente permit de a proiecta condensatoarele de răcire cu apă ori cu aer, dar asigură corectitudinea necesară la proiectarea elementelor de condensare în cazul utilizării răcirii combinate. Pentru a avea recomandări tehnice şi economice justificate privind cotele de apă şi aer utilizate în procesele de răcire este necesar de a avea rezultatele studiului de funcţionare a unui astfel de agregat pe parcursul unui an. În acest context s-a elaborat modelul matematic, care descrie funcţionarea a tuturor elementelor maşinii frigorifice , precum şi aspectele tehnice şi economice în ansamblu. Efectuarea analizei regimurilor de funcţionare a maşinii frigorifice pe întreaga perioadă de exploatare permite determinarea raportului optimal a cotelor de apă şi aer în procesul de răcire în condensator ce asigură cel mai performant rezultat. În baza rezultatelor unei astfel de analize se ia decizia privind soluţia optimală de proiectare a condensatorului cu răcire combinată, se elaborează graficul e variere a debitului de aer şi apă a condensatorului pe parcursul anului. În cadrul analizei se i în considerare costul apei de răcire, energia electrică, cheltuielile privind transportul agenţilor de răcire, acţionarea compresorului, precum cheltuielile investiţionale şi e exploatare.
Cuvinte-cheie: Răcire combinată, condensator, apă, aer, ecologie, economisire resurse, model matematic, refrigerator.
10 CERCETARE EXPERIMENTALĂ A STABILIZATORULUI TERMIC SEZONIER A SOLULUI 
Autori: Evdochimov V.S., Maximenco V.A., Vasiliev V.K., Tretiacov A.V. Universitatea Tehnică din Omsc
Rezumat: Scopul studiului constă în contribuţii la soluţionarea problemei de menţinere a stării de îngheţ veşnic a solului în condiţii de realizarea a proiectelor de construcţie în zonele de nod. Pentru menţinerea stării de îngheţ veşnic a solului se utilizează stabilizatore termice a solului. Prezenta lucrare este axată pe cercetarea evoluţiei în dinamică a temperaturii solului în apropierea stabilizatorului de temperatură în regimurile de funcţionare pe parcursul iernii şi vara în zonele climatice a sudului Siberiei de Vest. Experimental s-au obţinut câmpurile termice din sol în zona de amplasare a termostabilizatorului. Rezultatele obşinute prin calcule au o bună coincidenţă cu datele obţinute experimental. Pentru estimarea procesului de lucru a zonei de evaporare a termstablizatorului s-a introdus un nou parametru a conţinutului volumetric de căldură, care include nu numai volumul solului în stare de îngheţ dar şi temperatura acestui volum de sol. S-a proiectat o instalaţie combinată e perspectivă pentru îngheţarea solului.
Cuvinte-cheie: Stabilizarea termică a solului, câmp de temperatură, stabilizatorul temperaturei, solul îngheţat.
11 UTILIZAREA ARZĂTOARELOR DE GAZE TIP „DAVA” CU FUNCŢIONARE ÎN REGIM DE SARCINĂ VARIABILĂ LA PRODUCEREA ENERGIEI TERMICE ŞI APEI CALDE
Autori: Daud V. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova
Rezumat: În lucrare se prezintă informaţii suplimentare utile privind familia de arzătoare tip „DAVA” modernizate, care se caracterizează de indici de funcţionare ridicaţi la sarcini variabile. Adaptarea regimului de funcţionare a arzătoarele se face automat în baza algoritmului şi sistemului de dirijare automată elaborat pentru acest tip de arzător. Se prezintă particularităţile constructive ce au permis sporirea indicilor de eficienţă şi fiabilitate ale acestor arzătoare la sarcini variabile cu reducerea consumului de gaze naturale. Se prezintă informaţii utile privind diapazonul limită de variere a excesului de aer la reglarea puterii arzătorului, rezultatele testărilor experimentale pentru diferite valori a puterii termice a arzătorului, precum şi estimarea efectului economic al utilizării arzătoarelor în diferite regimuri de funcţionare. Astfel, s-a constata, că efectul economic sporeşte cu creşterea puterii unitare a arzătorului şi a timpului lui de funcţionare în sezon.
Cuvinte-cheie: Arzător, amestec aer-gaz, sarcină variabilă, eficienţă.
12 SISTEME INFORMAȚIONALE
13 METODA STEGANOGRAFICĂ DE VERIFICARE A INTEGRITĂŢII ŞI AUTHENTITĂŢII INFORMAŢIEI TRANSMISE
Autori: Kobozeva A.A., Kozina M.A. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa, Ucraina
Rezumat: Lucrarea prezintă o metodă steganografică, care realizează simultan şi eficient procedura de creare canalului protejat de comunicare în cadrul în cadrul canalului de uz public; verificarea integrităţii şi autenticităţii informaţiei suplimentare transmise. Problema aceasta defineşte aşa-numita sarcină cu trei componente (TK), care este relevantă, dar până în prezent, conform datelor disponibile din presa deschisă, nu are o soluție satisfăcătoare. Acest lucru se explică prin faptul complexităţii TK, de asemenea, crearea unui canal protejat de comunicare necesită, de asemenea de a asigura siguranţa perceperii şi insensibilităţii steganocomunicării formate la perturbaţii stohastice. În calitate de container serveşte imaginea digitală. Informaţia suplimentară, care rezultă din codificarea preliminară a informaţiilor confidenţiale cu codificarea ei ulterioară, folosind un cod secret pentru a asigura autentificarea se prezintă ca o secvenţă binară. Steganometoda elaborată, rezolvând problema TK, asigură siguranţa perceperii steganocomunicării formate, este rezistent la atacurile împotriva mesajelor integrate şi permite să se decodeze eficient informaţie transmisă, chiar şi în caz de pierderi parţiale a integrităţii sale. Aceste sugestii sunt confirmate de rezultatele testărilor la calculator.
Cuvinte-cheie: Metoda steganografică, integritatea, authentitatea, transforamre Fourier discretă, o imagine digitală.
14 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
15 GAZEIFICARE ÎN MEDIU CU PLASMĂ – DEŞEURI-în-ENERGIE (WtE) PREZINTĂ SOLUŢIA PENTRU VIITOR
Autori: Bîrsan Nicolae, Westinghouse Plasma Corp.
Rezumat: Energia-din-Deseuri prin gazificare cu plasma constituie în prezent obiectul unei ample cercetări şi o serie de companii din întreaga lume încearcă să dezvolte o tehnologie de Energie-din-Deseuri adecvată, ecologică şi eficientă pentru viitor. În timp ce toate aceste companii încă lucrează la proiecte de concept sau prototipuri de laborator, exista deja o companie care construieşte gazificatoare cu plasma la scara industrială, care tratează deşeuri solide urbane, industriale şi chiar deşeuri toxice, toate concomitent. În 1999 în Japonia, Hitachi Metals şi Westinghouse Plasma Corp („WPC”) au construit împreuna prima instalaţie de demonstrare din lume, funcţionalî la scară industrială pentru Energie-din-Deseuri prin gazificare cu plasmă. Hitachi Metals a operat fabrica pentru timp de un an, procesând deşeuri solide urbane şi a obţinut o certificare de la Fundaţia Japoneza de Cercetare a Deşeurilor (JWRF). Ulterior, Hitachi Metals a utilizat acest succes în cele două fabrici comerciale la Mihama-Mikata şi Utashinai – Japonia, la baza cărora se află procedeul şi tehnologia de gazeificare a Westinghouse Plasma Corp. De mai bine de 20 de ani, Westinghouse Plasma Corp („WPC”) conduce dezvoltarea platformei tehnologice pentru transformarea deşeurilor din lumea întreagă în energie curată, pentru o planetă mai sănătoasă. Tehnologia WPC face ca depozitele de deşeuri să devina o practică învechită şi înlocuieşte incinerarea ca procedeu primar pentru Energie-din-Deşeuri. Tehnologia WPC funcţionează deja în trei fabrici de referinţă în întreaga lume şi alte trei noi instalaţii comerciale se afla în construcţie (două dintre ele cu o capacitate de procesare de 1000 de tone pe zi în Marea Britanie şi una de 650 de tone pe zi in China), toate trei concepute pentru a transforma deşeurile municipale solide in electricitate şi căldură, în modul cel mai eficient şi ecologic posibil.
Cuvinte-cheie: Gazeificare plasmică, energia, deşeuri.

Revista electronică 2(25) 2014

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
1 INVESTIGAREA MODURILOR ASIMETRICE A TRANSFORMATORULUI DE REGLARE A FAZEI CU TREI TIJE CU SCHEMA DE CONEXIUNE ÎN TRIUNGHI CU DOUĂ ÎNFĂŞURĂRI ADIŢIONALE 
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: S-a realizat modelul transformatorului de putere trifazat pentru reglarea decalajului de fază. Miezul de fier al transformatorului are trei colone. Înfăşurările transformatorului au conexiunea în triunghi şi sunt dotate cu două înfăşurări suplimentare destinate pentru a regla valoarea unghiului decalajului de fază. Cu utilizarea modelului elaborat s-au studiat prin simulări particularităţile regimurilor nesimetrice staţionare a acestei construcţii a transformatorului, luând în considerare legăturile electromagnetice ale înfăşurărilor amplasate pe diferite coloane le miezului de fier. Calculele s-au executat pentru varianta transformatorului de distribuţie cu tensiunea nominală 10 kV pentru regimurile nesimetrice staţionare care apar ca urmare a scurtcircuitelor, regimurilor nesimetrice de mers în gol, inclusiv condiţionate şi de secvenţele homopolare a fluxului magnetic fundamental din transformator. Pentru regimurile studiate au fost construite diagramele curenţilor şi tensiunilor înfăşurărilor, precum şi a valorilor fluxului magnetic în unităţi relative, care şi elucidează particularităţile regimurilor de funcţionare a transformatorului în aceste situaţii.
Cuvinte-cheie: Modelul transformatorului trifazat de putere pentru reglarea fazei, modurile asimetrice, miez din trei tije, schema de conectiune a bobinelor în treunghi cu două înfăşurîari adiţionale, fluxul magnetic de secvenţă homo-polară.
2 METODA VOLUMELOR FINITE PENTRU CALCULAREA CÂMPULUI ELECTROSTATIC PENTRU SFERĂ CU GOLUL CUBIC
Autori: Patiuc V. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: În lucrare se examinează utilizărea metodei volumelor finite pentru a calcula câmpul electric în mediul tridimensional. S-a formulat problema Dirichlet cu construirea reţelei de divizare a spaţiului denumită triangularea Delaunay şi celulele Voronoi. S-a propus algoritmul de calcul numeric al potenţialului, intensităţii câmpului electric şi capacităţii sferei cu golul cubic. Sunt prezentate rezultatele calculelor repartiţiei potenţialului, a intensităţii câmpului electric şi capacităţii sferei cu golul cubic.
Cuvinte-cheie: Câmp electric, potenţial, intensitatea câmpului electric, capacitatea, metodă numerică.
3 REGIMURI DE FUNCŢIONARE A SISTEMULUI ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA ŢÎNÂND CONT DE DEZVOLTAREA INTERCONEXIUNILOR
Autori: Zaiţev D., Golub I., Kalinin L., Tîrşu M. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: . În prezenta lucrare sunt examinate şi analizate regimurile stabilizate de bază pentru realizarea diferitor strategii de aderare a Republicii Moldova la ENTSO-E. Pentru analiza estimativă au fost selectate următoarele modalităţi de aderare a Moldovei la ENTSO-E: varianta aderării Moldovei la ENTSO-E cu excluderea Transnistriei şi Ucrainei; varianta aderării cu excluderea Ucrainei; varianta aderării în comun cu Ucraina; varianta schemei existente actualmente. Drept criterii de estimare a variantelor propuse s-au examinat următorii parametri: pierderile de putere activă atât în sistemul energetic în întregime, cât şi în elementele reţelei cu divizare după clasa de tensiune, coeficienţii de rezervă a stabilităţii statice (aperiodice) pentru putere activă şi tensiune, evaluarea importului/exportului de energie electrică, etc. În rezultatul analizei comparative s-au selectat cele mai eficiente modalităţi de aderare a Moldovei la ENTSO-E.
Cuvinte-cheie: Sistemul energetic al Moldovei, ENTSO-E, pierderi de putere activă, import, export de energie electrică.
4 CALCULAREA CIRCUITULUI TRIFAZAT CU UN NUMĂR ARBITRAR DE SARCINI
Autori: Berzan V. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiințe a Moldovei
Rezumat: În lucrare se propune un algoritm generalizat de calcul a regimurilor staţionare normale şi de avarie în circuitele cu trei faze. Se propune separarea mărimilor necunoscute în două grupe: curenţii în sarcinile conectate la fazele circuitului denumite mărimi necunoscute principale şi ceilalţi curenţi din ramurile circuitului pe care le denumim grupa mărimilor necunoscute secundare. Urmare a acestei separări procedura de calcul a mărimilor necunoscute constă din două etape. La prima etapă se calculează curenţii în sarcini utilizând a doua teoremă a lui Kirchhoff, iar apoi curenţii clasificaţi ca secundare. S-a propus forma matricială generalizată a sistemului ecuaţiilor de calcul şi recomandările de întocmire a matricelor coeficienţilor de pe lângă mărimile necunoscute pentru fiecare fază. Ecuaţia matricială generalizată include 3n ecuaţii. Metoda propusă permite calcularea regimurilor simetrice şi nesimetrice în circuitele trifazate pentru un număr nelimitat de sarcini conectate la fazele lui. Regimurile de limită cum sunt scurtcircuitele monofazate bifazate, trifazate şi intre faze, precum şi de mers în gol pentru unele din sarcini se efectuează ăn baza unei descrieri unice a circuitului şi algoritmului generalizat de calcul a mărimilor necunoscute.
Cuvinte-cheie: Metodă matricială, circuit trifazat, sarcini distribuite simetrice şi nesimetrice.
5 Termoenergetică
6 CAPACITATEA SPECIFICĂ ŞI CONDUCTIBILITATEA TERMICĂ SPECIFICĂ A MATERIALELOR DE STOCARE DE CĂLDURĂ PE BAZĂ DE PARAFINĂ, CEARĂ DE LIGNIT ŞI CEARĂ DE POLIETILENĂ
Autori: Snejchin Iu., Mihailic V., Corincevscaia T., Vorobiev L., Decuşa L. Institutul de Termofizică Inginerească al Academiei Naţionale din Ucraina
Rezumat: Articolul descrie materiale perspective de utilizare în scopul stocării căldurii (MSC) cu tranziţie de fază pe baza compuşilor organici, care constau dintr-un ansamblu de componente: parafină, ceară de lignit şi ceară de polietilenă. Aceste componente sunt produse la scară industrială pentru industria metalurgică. Este studiată posibilitatea de a utiliza în scopuri de stocare nu numai reieşind din căldură de tranziţie de fază, dar şi luând în considerare capacitatea termică a MSC în stare solidă şi lichidă. Sunt prezentate rezultatele cercetări ale proceselor tranziţiilor de fază în timpul încălzirii şi răcirii cu utilizarea metodei calorimetriei cu scanare diferenţială (DSC). Sunt prezentate metodele de măsurare a capacităţii termice specifice şi a coeficientului de conductivitate termică. Prin metodă DSC sunt cercetate dependenţele de temperatură a capacităţii specifice a MSC în stare solidă şi stare lichidă. Valorile coeficientului de conductivitate termică sunt determinate prin metoda plăcii plate în banda de variere a temperaturii de lucru a acumulatorului de căldură.
Cuvinte-cheie: stocare de căldură, schimb de fază, capacitatea termică, conductivitatea termică.
7 DIRIJAREA RĂCITORULUI DE GAZE AL POMPEI DE CĂLDURĂ DUPĂ CRITERIUL DE MINIMUM AL PIERDERILORDE EXERGIE
Autori: Şit M.L., Şit B.M., Burciu V.I., Ioişer A.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Se propune de a utiliza ca criteriu de optimizare a proceselor tranzitorii în sistemul de dirijare valoarea minimală a pierderilor exergiei în procesul tranzitoriu. Aceasta se prezintă de către funcţia de sub integrală a relaţiei integrale pătrate a criteriului de calitate a procesului tranzitoriu din sistemul de răcire cu gaze a pompei de căldură cu dioxid de carbon. S-a demonstrat, că pentru minimizarea în baza criteriului propus, ca variantă de realizare a sistemului de dirijare poate servi sistemul combinat de dirijare, care include concomitent principiul reacţiei inverse negative şi principiul de invariantă a reacţiei pentru unele perturbaţii, care au un impact asupra proceselor de schimb de căldură în schimbătorul de căldură. Se menţionează, că criteriul exergetic al calităţii posedă un sens evident fizic în comparaţie cu criteriul integral pătratic, deoarece în ultimul criteriu selectarea valorilor coeficienţilor din expresia de sub semnul integralei nu este argumentată. Prin utilizarea metodei de obţinere a soluţiilor sistemului de ecuaţii cu derivate parţiale şi fără a utiliza procedura de trecere la funcţii de transfer iraţionale, s-a obţinut modelul matematic al sistemului de răcire cu gaze a pompei termice cu dioxid de carbon pentru ciclul supercritic de funcţionare. Modelul este prezentat de funcţii de transfer de primul şi al doilea ordin cu întârziere.
Cuvinte-cheie: pompa de căldură, dioxid de carbon, sistemul de dirijare, exergia, schimbător de căldură.
8 REVĂRSARE A JETULUI DE LICHID PE SUPRAFAŢA DUZEI REGULARE A ECONOMIZORULUI DE TIP CONTACT
Autori: Gorodilov А.А.*, Puşnov А.S., Berengarten М.G. Universitatea de Stat de Сonstrucţii de Maşini din Moscova (MAMI) Federaţia Rusă
Rezumat: Se propune o nouă soluţie constructivă de realizare a duzei pentru economizoarele de tip contact. Sunt cercetate caracteristicile de revărsare a jetului de fluid pe suprafaţa duzei propuse. Sunt obţinute date experimentale privind cantitatea de lichid care este în scurgere gravitaţională pentru pelicula de lichid pe elementul duzei şi care curge pe partea ei opusă prin perforaţia din duză. Se demonstrează, că există mai multe regimuri de curgere a fluidului pentru realizarea propusă constructivă a duzei. S-au formulat recomandări privind diapazonul optim de debite de lichid pentru utilizarea în economizoare de tip contact. S-a stabilit, că diapazonul optimal de debit de fluid poate fi lărgit prin umezirea prealabilă a elementului, deci a duzei. S-a propus o metodă de majorare a suprafeţei active a duzei în economizor de tip contact.
Cuvinte-cheie: duza regulară, pelicula de lichid, schimb de căldură şi masa, economizor de tip contact, gaze eşapate, unde.
9 SISTEME DE REFRIGERARE BAZATE PE APARATE CU MULTE TREPTE DE TRANSFER DE CĂLDURĂ ȘI DE MASĂ 
Autori: Doroșenco A.V., Liudnițchii K.V. Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa
Rezumat: În lucrare sunt prezentate soluţiile schematice de realizare a sistemelor de refrigerare alternative (SRA) şi a sistemelor solare de climatizare a aerului (SSCA) bazate pe utilizarea ciclului termodinamic de absorbţie şi a energiei solare pentru regenerarea (recuperarea) soluţiei absorbantului. Este utilizat principiul de tip cascadă privind realizarea constructivă a tuturor aparatelor de schimb de căldură şi de masă (ASCM), inclusiv, a subansamblurilor de uscare şi de răcire cu valori diferite de variere a temperaturii, precum şi pentru cazul majorării concentraţiei adsorbantului în cascadele ce formează lanţul de realizare a tehnologiei de uscare sau răcire. Echipamentul cu funcţia de transfer de căldură şi de masă utilizat pentru uscare şi răcire prezintă module monobloc funcţionale unificate confecţionate din materiale compozite din polimeri. S-a efectuat o analiză preliminară a capacităţii şi eficienţei funcţionării componentelor solare în instalaţiile destinate pentru răcirea şi climatizarea aerului.
Cuvinte-cheie: sistemele solare, uscarea aerului, răcirea mediului, schimb de căldură și de masă, absorbție, desorbție, răcire evaporativă.
10 ANALIZA PARAMETRILOR EXERGETICI AI INSTALAȚIEI DE BIOGAZ
Autori: Denisova А. Е., Ngo Minh Hieu Universitatea Națională Politehnică din Odesa, Ucraina
Rezumat: Se prezintă metoda de analiză exergetică a diverselor scheme de realizare a instalaţii de producere a biogazului, care funcţional pot substitui instalaţiile energetice tradiţionale. Sunt propuse schemele termice tehnologice ale instalaţiilor de biogaz şi metoda de calcul al eficienţei acestora. S-a efectuat compararea parametrilor ciclurilor de funcţionare ale instalaţiilor examinate cu efectuarea calculelor şi analizei exergetice a caracteristicilor instalaţiilor cu turbine cu gaze, instalaţiilor cu turbine cu gaze şi abur (ciclul combinat) cu cazan utilizator şi a instalaţii cu turbine cu gaze şi abur cu generator de abur de înaltă temperatură și preîncălzire. Analiza caracteristicilor exergetice a demonstrat, că ciclu instalaţiei de biogaz cu preîncălzire intermediară a aburului şi cu generator de abur de înaltă temperatură este cel mai eficient ca urmare a distribuţiei aproape egale a energiei termice obţinute în ciclul de ardere între ciclurile de conversie realizate de către turbina de gaze şi turbina de abur, în comparaţie cu ce se observă în instalaţiile tradiţionale cu ciclul combinat.
Cuvinte-cheie: caracteristi exergetici, instalație de biogaz, ciclul abur-gaz, generator de abur de temperatura înaltă, preîncălzitor.
11 EFICIENȚA ENERGETICĂ
12 STUDII TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE ALE PROCESULUI ENERGOEFICIENT DE MĂCINARE DE CLINCHER DE CIMENT ÎNTR-O MOARĂ CU BILE
Autori: Cuzneţova M.M., Vedi V.E. Universitatea Naţională de Protecţie Civilă, Universitatea Tehnică Naţională “Institutul Politehnic din Harkiv”, Ucraina
Rezumat: În lucrare se prezintă rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale ale procesului de măcinare a materialelor vrac într-o moară cu bile. S-a propusă şi s-a verificat experimental metodă pentru determinarea regimului energoeficient de funcţionare a morii cu bile în timpul măcinării clincherului de ciment.
Cuvinte-cheie: procesele mecanice de măcinare, moara cu bile, parametrii procesului de măcinare, eficienţa energetică, randament.
13 EFICIENŢA ENERGETICĂ DE ÎNCĂLZIRE ELECTRICĂ A REACTOARELOR ÎN FABRICAREA DE LACURI SI VOPSELE 
Autori: Tovajnianschii L.L., Vedi V.E., Gurina G.I. Universitatea Tehnică Naţională “Institutul Politehnic din Harkiv”, Ucraina
Rezumat: Sunt demonstrate dezavantajele, care au construcţii tradiţionale de încălzitoarelor şi care aduc imperfecţiunile anumite în procesele tehnologice de fabricare, realizate cu utilizarea de încălzire electrică. Acest lucru determină necesitatea elaborării noilor modele de dispozitivelor de încălzire. Este creată ceramică, care susţine temperaturi înalte, care se deosebeşte de rezistenţa la căldură anomalic ridicată şi sunt identificate parametrii, care permit într-un grad anumit de a schimba coeficientul ei de termoconductobilitate. În virtutea acestui fapt sunt elaborate încălzitoarele ceramice de tip contact, care asigură orientare fluxurilor temice prin utilizare a materialelor eterogeni în corpul încălzitorului – primul, cu termoconductibilitate înaltă, care este îndreptat la suprafaţa care transferă căldură, şi cu al doilea, care are termoconductibilitate joasă, care este caracteristică la partea opusă a încălzitorului, care este destinată pentru excluderea pierderilor de căldură în mediul ambiant. Datorită acestuui fapt este posibil de a înzestra întreprideri moderne de producere ale vopselilor cu echipament energoeficient cu sistemul antideflagrant de încălzire a reactorelor
Cuvinte-cheie: Încălzitoare, ceramica, viscoplasticitate, transfer de căldură, efficienţa energetică.

Revista electronică № 1(24) 2014

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

CUPRINS

0 ELECTROENERGETICĂ
Rezumat:
1 MĂSURABILĂ INTEGRALĂ DE EVALUARE A STĂRII SECURITĂŢII ENERGETICE
Autori: Fedorcenco S.G., Fedorcenco G.S. Universitatea de Stat din Transnistria, or. Tiraspol
Rezumat: În articol se propune o abordare nouă faţă de formare a măsurabilei integrale de evaluare a securităţii energetice cu utilizare a funcţiei generalizată de utilitate Harington–Mencer. Este prezentat un exemplu de construire a acestei măsurabile pe baza de date reală. Se prezintă descriere detaliată a funcţiei Harington–Mencer. În procesul realizare a lucrării prezentate este efectuată analiza a indicatorilor, recomandaţi în literatura, ca componente ale securităţii energetice. Este demonstrat, că mare parte a acestor indicatorii este legată strâns unul cu altul.
Cuvinte-cheie: Funcţie de utilitate generalizată, colelaţie galaxy, metodă de indicaţie, securitatea energetică.
2 ANALIZA PARAMETRILOR ENERGETICE ALE ASCENSORULUI DE PERSOANE TIPIC CU MOTORUL ASINCRON CU DOUĂ VITEZE ŞI CU MECANISMUL DE RIDICARE CU REDUCTOR
Autori: Boico A.O. Universitatea Naţională Politehnică din Odesa
Rezumat: În lucrarea se propune o metodă de descriere matematică şi de studiu ascensorului de pasageri cu moroul asincron cu două viteze. A acordat o atenţie la descrierea parametrilor neliniare ale motorului electric asincron şi o analiză detaliată a performanţei energetice. Este prezentat modelul matematic şi sunt descrise elementele ei şi rezultatele studiilor de cercetare de calitate a conversiei electromecanice a energiei în mecanismul ridicării ascensorului cu motorul asincron cu două viteze prin modelare matematică. La cercetări sunt studiate parametri variabile a schemei. Sunt prezentate rezultatele cercetării calităţii transformării electromecanice a energiei în mecanismul de ridicat al ascensorului de persoane cu motorul electric asinhron cu două viteze prin metodă de modelare matematică. La cercetări este studiată influenţă a parametrii variabili ai schemei echivalente a motorului la lucru la vitezele înaltă şi joasă, valoarea variabilă a randamentului reductorului cu melc, parametrilor de încărcare a cabinei, direcţie şi structura reală a ciclului de mişcare a acsensorului la diagrama optimală. Rezultatele modelării sunt verificate experimental la ascensor de persoane.
Cuvinte-cheie: Ascensor de persoane, reductor, motor electric asicncron cu două viteze, randamentul, modelare, indicii energetice.
3 SISTEMUL DE CONVERTIZARE AL ACŢIONĂRILOR ELECTRICE DE TRANSPORT DE PUTERE MAJORATĂ ÎN BAZA ALGORITMILOR DE MODULARE SINCRONĂ 
Autori: Olesciuk V., Ermuratschii V.
Rezumat: Algoritmii de modulare vectorială sincronă au fost adaptaţi pentru a fi utilizaţi în sistemul de conversie cu saşe faze destinat transportului cu înfăşurările deschise a motorului electric asincron, alimentate de la câteva convetizoare de tensiune. S-a efectuat modelarea proceselor în sisteme în baza pachetului de programe MATLAB. S-a demonstrat, că utilizarea algoritmilor de modulare vectorială sincronă permite asigurarea simetriei tensiunei de ieşire pe faze pentru orice raport între frecvenţa de comutaţie a cheilor şi a frecvenţei de bază a sistemului, precum şi orice alt raport dintre amplitudinile celor patru surse de alimentare în curent continuu. În acest caz în spectrul tensiunii de fază pentru toată banda de reglare lipsesc armonicile pare şi subarmonicile (a frecvenţei de bază), ceea ce este important pentru acţionările electrice în transportul electric de putere medie şi mare.
Cuvinte-cheie: Acţionări electrice reglabile pentru transportul electric, convertizoarele de tensiune, modulare sincronă vectorială.
4 INVESTIGAREA MODURILOR ASIMETRICE SPECIALE A AUTOTRANSFORMATORULUI TRIFAZAT CU MIEZ DIN TREI TIJE 
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: În baza modelului propus anterior sunt investigate modurile speciale permanente asimetrice a autotransformatorului de putere trifazat cu miez din trei tije şi cu bobina tetiara, conectată in treungi. Calculile au fost efectuate, ţinând cont de cuplarea electromagnetică dintre înfăşurările, situate pe diferite tije. Sunt calculate modulele şi fazele vectorilor de curent şi tensiune în bobinele autotransformatorului la ruperea unei faze şi scurtcircuitul ei la pămint din partea autotransformatorului; reeşind din date obţinute, au fost construite diagrame vectoriale, care prezintă o viziune clara despre particularităţile acestor regime. Regimul calculat cu punctu neutru, pus la pămint, se caracterizeaza prin apariţia curenţilor esenţiali, de aceiaşi mărime, ca şi curenţii nominali. Adăugator la aceasta, apare fluxul magnetic de secvenţă homopolară, ce poate duce la incălzirea adăugătoare al AT. Curenţii, care apar la asemenea defecte, sunt mult mai mici, decît curenţii de scurt circuit, si deci, nu sunt suficienţi pentru declanşarea protecţiei prin relee, fapt, care poate duce la necesitatea aplicării masurilor speciale pentru protecţia în asa regime.
Cuvinte-cheie: Modelul transformatorului, moduri asimetrice speciale, autotransformator, miez din trei tije, fluxul magnetic de secvenţă homopolara.
4 MODELAREA CARACTERISTICILOR INSTALAŢIEI DE REGLARE A DECALAJULUI DE FAZĂ CU DOUĂ TRANSFORMATOARELE
Autori: Calinin L., Golub I., Zaiţev D., Tîrşu M. Institutul de Energetică al AŞM, Republica Moldova
Rezumat: . Datorită dezvoltării în continuare sistemelor energetice unificate, creşte rolul şi valoarea instalaţiilor de reglare a decalajului de fază ce asigură redistribuirea curenţilor de putere în ramurile reţelelor electrice. Totodată, apar noi soluţii tehnice care asigură realizarea efectului analogic de dirijare, ceea ce conduce la necesitatea comparării acestor elaborări cu instalaţiile deja existente. În lucrare se examinează caracteristicile tehnice ale instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare, care se preconizează spre utilizare pe viitor în calitate de bază pentru comparaţie cu alte elaborări concurente şi estimarea eficienţei tehnice a lor.
Cuvinte-cheie: Transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul decalajului de fază, coeficient de transformare, coeficient de transformare complex, puterea nominală a instalaţiei.
5 SISTEMELE INFORMAŢIONALE ŞI ROBOTICA
Rezumat:
6 ROBOŢII SPECIALIZAŢI PENTRU ENERGETICĂ
Autori: Şit M., (Institutul de Energetică al AŞM), Şcolnic S., Andreev Ă, Carpov Ă., Cisteacov M. (Liceul teoretic „Rambam” din Chişinău)
Rezumat: O prezentare generală a roboţii utilizate în energetică pentru diagnosticare de linii electrice, linii de cablu, pentru controlul, monitorizarea şi întreţinerea de turbine eoliene, în energie nucleară, pentru orientarea optimă a instalaţiilor solare fotovoltaice şi pentru curăţare a panourilor solare. Ecuaţiile de statica si dinamica a căruciorului robotic pentru ridicarea pe o frânghie verticală flexibilă, care este liberă în partea sa de jos. Este prezentată construcţie a căruciorului robotic pe baza constructor „Lego Mindstorms”.
Cuvinte-cheie: Robot mobil autonom, energetică, ridicarea pe frânghie flexibilă.
7 STEGANOTRANSFORMARE A REGIUNII SPAŢIALE A IMAGINEI – CONTAINER, REZISTENTĂ IMPOTRIVĂ ATACURILOR CONTRA MESAJULUI INCORPORAT
Autori: 1Cobozeva А.А., 1Lebedeva Е.Iu., 2Costârca О.V. 1Universitatea Naţională politehnică din Odesa, Ucraina 2Academia securităţii antiincendiare Eroii Cernobil, Ucraina
Rezumat: Una dintre cele principalele cerințele pentru steganoalgoritmul in procesul elabrării, este cerinţă de rezistenţă la perturbații – atacurilor îndreptate împotrivă mesajului încorporat. Se demonstrează că stabilitatea steganoalgoritmului nu depinde de faprul, în ce regiune a containerului, care este considerat ca o imagine digitală, – o transformare spaţială sau o imersiune se produce imersiune a informaţii suplimentare. Având în vedere avantajele existente a regiunii spaţiale de container legatre cu organizarea proceselor de imersie/decodare a informației, în lucrare sunt obținută condiție formală suficientă pentru asigurarea stabilităţii unei astfel de steganotransformare. Se demonstrează, că corectarea luminozităţii a pixelelor ai blocului containerului pe aceeași valoare este similară cu corectarea numărului maximal singular al matricei-bloc corespunzătoare la imersie informației suplimentare, care garanteză stabilitatea impotrivă atacurile contra mesajului încorporat. Sunt obţinute recomandările privind alegerea dimensiunii l a containerului, implicat în steganotransformare, ca unei din parametrii, care determină valoare erorii de calcul în steganomesajul. Având în vedere concordanţă între capacităţilor latente de canal steganographic și mărimea blocului este recomandată l=8.
Cuvinte-cheie: Algoritmul steganofrafic, stabilitatea, atacul impotrivă imaginei incorporate, imagine digitală.
8 INGINERIE. PRACTICA.
Rezumat:
9 CERCETĂRI EXPERIMENTALE A INFLUENŢEI DIFERITOR CONSTRUCŢII AI COLECTOARELOR SOLARE LA EFICACITATEA INSTALAŢIEI SOLARE PENTRU DEZALINIZAREA APEI
Autori: Rakhmatulin I.R. South Ural State University, Chelyabinsk, Federația Rusă
Rezumat: În articolul este studiată posibilitatea de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru dezalinizarea apei. Sunt prezentate rezultatele analizei sursei preferate de energie pentru dezalinizarea apei, în cazul de utilizare a instalaţiei în regiune cu deficitul apei potabilă şi cu lipsa de energie electrică. Este studiată posibilitatea dezalinizării apei prin utilizarea colectoarelor solare pentru regiune cu climă temperată. Instalaţie de desalinizare a apei, descrisă în articol, funcţionează pe baza colectoarelor solare cu vid. Sunt prezentate rezultatele de cercetări experimentale ale instalaţiei de dezalinizare a apei, care funcţionează cu tuburi din sticlă vidate şi cu tuburi vidate cu tijă din cupru, ampalsat în interiorul tubului. Sunt prezentate concluzii privind utilizare a colectoarelor solare pentru dezalinizare a apei şi recomandările pentru creşterea productivităţii instalaţiei solare pentru purificarea apei.
Cuvinte-cheie: Colector solar, instalaţia de dezalinizare, deficitul apei proaspătă.
10 MONITORIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU ENERGIE TERMICĂ CHIŞINĂU
Autori: Cernei M., Leu V. Societatea pe Acţiuni „Termocom”
Rezumat: În lucrare este prezezentată descrierea modulelor principale ale sistemului automatizat de monitoring a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun.Chişinău, coponentele la nivel de producere, transport şi distribuţie a energiei termice.
Cuvinte-cheie: Sistemul centralizat de alimentare cu căldură, sistemul automatizat de monitoring, sistemele de telemetrie.
11 DETERMINAREA NIVELULUI DE INFLUENŢĂ A FACTORILOR ALEATORI ASUPRA CALITĂŢII ŞI FIABILITĂŢII ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ 
Autori: Popescu V.S. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Rezumat: Procesul de funcţionare a reţelele electrice este însoţit de o serie de probleme, dintre care problema cheie o constituie cea a fiabilităţii acestor reţele. La etapa de faţă în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice au loc un număr semnificativ de deconectări, condiţionate de diferiţi factori aleatori de influenţă. Problema asigurării continuităţii şi calităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică este o problemă destul de actuală pentru electroenergetica republicană şi pentru soluţionarea ei este absolut necesar de cunoscut factorii de influenţă şi impactul lor asupra fiabilităţii echipamentelor instalate în reţelele electrice. Această lucrare este dedicată criteriului de apreciere a impactului factorilor de influenţă asupra fiabilităţii reţelelor electrice şi a mecanismului de prognoză şi asigurare a continuităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor.
Cuvinte-cheie: Calitate de funcţionare, reţele electrice, indicatori de fiabilitate, factori aleatori, caracteristicile refuzurilor din reţelele electrice.
12 METODOLOGIА DE CALCUL AL CÂMPULUI DE TEMPERATURĂ NESTAŢIONARĂ ÎN ACUMULATOARELE DE ENERGIE TERMICĂ CU RAMBLEU ÎN STRATURI
Autori: Ermuratschii V.V., Griţai M.A. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: În lucrare se discută pe scurt problema de calcul al câmpului de temperatură nestaționară în accumulatoarele de căldură sensibilă și latentă cu rambleu în straturi. Se propune metodologia de calcul fără utilizarea ecuatiilor diferentiale ale procesului de transfer de căldură. Calculul se efectuează pentru corpurile de volum de control de rambleu în coordonatele spațiu-timp. Fiecare volum de control este modelat ca un singur corp. Se presupune că restul corpului în volumul de control este în condiții identice. Problema de transfer de căldură nestaționar cu condițiile limită de-al treilea tip este rezolvată aproximativ. În acest scop folosim modele electrotermice și metode de inginerie electrică. Îndeplinirea primei legi a termodinamicii pentru sistemul „fluid – corp” se asigură prin căutarea prin iteraţie a temperaturii medii a fluidului. Metodologia propusă permite soluţionarea problemei de calcul al câmpului de temperatură nestaționară în acumulatoarele de căldură cu condiții la limita variabilă. Totodată, corpurile pot avea forme diferite: regulată (sferă, cilindru, paralelipiped, etc) sau neregulată (pietre, etc). Metodologie poate fi utilizată pentru corpuri solide și lichide, precum și pentru materiale cu schimb de fază. Pe baza acestei metodologii este elaborată o programă de calcul al caracteristicilor tranzitorii și energetice și indicilor de performanță ale acumulatoarelor.
Cuvinte-cheie: Аcumulatoare de căldură sensibilă și latentă, rambleu, circuitul termic echivalent, rezistențe termice, materiale cu schimb de fază.

Revista electronică № 3(23) 2013

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

0 HIDECO
1 ELECTROENERGETICĂ
2 ANALIZA VARIANTELOR DEZVOLTĂRII PUTERILOR DE GENERARE PE TERITORIULUI MOLDOVEI
Autori: Zaiţev D., Golub I., Kalinin L, Tîrşu M.. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Articolul este dedicat examinării scenariului de integrare a Malului Drept al sistemului electroenergetic al Moldovei la ENTSO-E. În lucrare sunt propuse şi analizate diferite variante de dezvoltarea a puterilor de generare de pe teritoriul parţii drepte a republicii cu luarea în considerare a dispoziţiilor Strategiei energetice a Moldovei până în a.2030. Pentru fiecare variantă de dezvoltare a generării propusă este efectuată analiza regimurilor normale în vederea pierderilor de putere activă cât a sistemei energetice în întregime, atât pentru elemetele ei separate cu diferenţierea după clasa de tensiune. Au fost efectuate calcule şi evaluarea coeficienţilor de siguranţă a stabilităţii staticepentru puterea activă şi tensiune, a fost estimat importul/exportul de energie electrică, s-a analizat un şir de indicatori ai regimului. În rezultatul analizei comparative au fost selectate variantele cele mai eficiente tehnic din punctul de vedere al autorilor.
Cuvinte-cheie: Rezervă de stabilitate a sistemului energetic, ENTSO-E, sistem energetic unificat, regim stabilizat, pierderi de putere activă, puteri generatoare.
3 STUDIUL AL INFLUENŢEI A FACTORILOR DIFERIŢI ASUPRA PRECIZIA DETERMINĂRII A PARAMETRILOR ŞI A PĂRŢII DE DAUNE A IZOLAŢIEI ÎN REŢELELOR DE DISTRIBUŢIE 6…35 kV
Autori: Naraeva R.R. , Husainov S.N. Universitatea Ural-SUD, Celiabinsk, Federaţia Rusă
Rezumat: S-a studiat o metodă pentru determinarea parametrilor şi daunele de izolare a fazei în reţelele de 6 … 35 kV izolat neutru prin măsurarea parametrilor de modul de reţea. In circuitul trifazat studiat cu o sursă simetrică de EMF şi sarcină simetrică defecte de izolaţie au avut loc într-una din fazele. Calculele sunt efectuate pentru un circuit echivalent cu linie cu derivaţie prin metodă potenţialelor nodale. Investigaţie a influenţei valorilor de conductivitate de izolare în diferite locuri de daune ale reţelei la precizia determinării conductivităţii în locul deterioarării de izolărea se efectuează cu ajutorul modeleleor numerice. Studiul metodei date se efectueaze cu propunerea de ipoteze despre locul avariat şi cu influenţa a clasei de precizie de instrumentelor de măsurat.
Cuvinte-cheie: Modelul numeric, ipoteză de deterioare, conductivitate de izolare, conduxctivitatea activă.
4 UNELE PARTICULARITĂŢI ALE TRANSMISIEI PRIN LINIILE LUNGI DE CURENT ALTERNATIV A PUTERII ACTIVE
Autori: Paţiuc V., Berzan V., Anisimov V., Cabac S., Postoronca S. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: În lucrare se examinează problema transferului maxim de putere sarcinei prin linia lungă. Sarcina liniei se modifică de la regimul de mers în gol (MG) până la regimul de scurtcircuit (SC). Lungimea liniei se variază de la zero până la lungimea egală cu lungimea fizică a undei electromagnetice. Ca metodă de cercetare s-a utilizat metoda amplitudinilor complexe (MAC). În calitate de variabile independente s-au examinat lungimea liniei şi sarcina ei, care în sistemul de unităţi relative s-a modificat în banda de la minus unitate până la plus unitate. S-a detrminat că, pentru sarcina cu caracter activ puterea activă intrare şi puterea ieşire din linie, precum şi funcţiile ce caracterizează evoluţiile randamentului, factorului de putere coeficienţelor o maxima sarcină rezistivă observat funcţii de putere a linieш (intrare) şi a sarcinii au valori extreme pentru diferite valori a parametrului z (sarcinii). Pentru aceste puncte s-a introdus noţiunea de valoare critică a sarcinii. S-a depistat efectul de „recesiune” a valorilor rezistenţei critice pentru puterea activă intrare şi puterea ieşire din linie, ceea ce nu este depistat pentru celelalte funcţii examinate – randament şi factor de putere. Compensarea puterii reactive a sarcinii poate contribui la creşterea puterii transmise doar pentru liniile cu lungimea mai mici ca lungimea de ¼ a undei electromagnitice. În linii non-distorsionare astfel de efect nu se observă. În lucrarea sunt prezintate informaţii generalizate privind transmisia puterii active maximale prin liniile de diferită lungime la varierea sarcinii în banda de la regimul de MG până la regimul de SC al liniei. Aceste date pot fi utilizate pentru analiza preliminară a eficienţei liniilor electrice la sarcină variabilă.
Cuvinte-cheie: Linie electrică, putere transmisă, randament, factor de putere, metoda amplitudinilor complexe.
5 INVESTIGAREA MODURILOR ASIMETRICE A TRANSFORMATOARELOR TRIFAZATI CU MIEZ DIN TREI TIJE CU SCHEMA CONECTARII A BOBINELOR IN ZIGZAG
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: In baza modelului propus anterior au fost efectuate calculele şi au fost investigate particularitaţile a modurilor permanente asimetrice a transformatorului trifazat cu miez din trei tije si cu schema de conexiune a bobinelor in zigzag, ţinând cont de cuplarea electromagnetica dintre înfăşurările situate pe diferite tije. Calcule si analiza respectiva a fost efectuata in transformatorului de distribuţie 10/0, 4 kV contine cele mai caracteristici moduri permanente asimetrice, care apar la scurt-circuite, inclusiv, asociate cu apariţia fluxului magnetic de secventa homopolara. Pentru regimurile luate în consideratie sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi pentru valorile relative ale fluxului magnetic, care oferă o imagine grăitoare despre caracteristicile acestor regime.
Cuvinte-cheie: Investigatiile in baza modelui, moduri asimetrice, miez din trei tije, schema de conexiune a bobinelor in zigzag, fluxul magnetic de-secvenţă homopolara.
6 CARACTERISTICILE ALE LINIILOR DIRIJATE ŞI DE AUTOCOMPENSARE EXTREM DE COMPACTE DE TENSIUNE ÎNLTĂ 330-350 kV
Autori: Postolatii V.М., Suslov V.М., Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Este determinată configuraţia optimă a fazelor liniilor electrice dirijate compacte cu circuit dublu, autocompensate, de tensiune înaltă 330-500 kV ( KUSVL), cu condiţia atinjerii valoarii maxime admisibile a tensiunii câmpului electric pe suprafaţa fazelor divizate pentru designul lor definit. Sunt calculaţi parametrii ale acestor linii pentru valorile extreme ale decalajulii de faza (θ) între sistemele vectoriale ale tensiunelor circuitelor. Este arătat, că valoarea impedanţei caracteristice a KUSVL fara folosirea dispozitivelor speciale de rotaţie a fazei (adica la θ = 0 ˚) este minimală, şi constitue (pentru fiecare fază) pentru opţiunea liniei cu tensiunea 330 kV şi fire 3AS-300/39 -196 ohmi, iar pentru linia 500 kV cu conductoarele de fază 6AS-240/39 – 162 ohmi. Valoarea puterii characteristice a liniilor considerate (pentru ambele circuite) la tensiunea nominală este cea maximă şi constituie 1118 MW (pentru linia 330 kV ) şi 3080 MW (pentru linia 500 kV). La trecerea liniei la unghiul θ = 180˚ (cu ajutorul aparatelor speciale de decalaj de fază) impedanţa characteristică este maximală, iar capacitatea de transmisie – minimă. Relaţia intre valoarea maximală a capacităţii de transmisie şi valoarea minimală (coeficientul de reglare) atinge valori de până la 1,5.
Cuvinte-cheie: Compact, controllability, self-compensation, power transmission line, surge-impedance power, design optimization, the electric field strength.
7 REPARTIŢIE TRIDIMENSIONALĂ A CÂMPULUI ELECTRIC ÎN VECINĂTATEA PILONULUI ELECTRIC
Autori: Paţiuc V. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: În lucrare se examinează o nouă abordare a utilizării metodei volumelor finite pentru a calcula câmpul electric în mediul tridimensional neomogen spaţial. S-a formulat problema Dirichlet cu construirea reţelei de divizare denumită trianghiularea Delaunay şi celulele Voronoi. S-a propus algoritmul de calcul numeric a potenţialului şi intensităţii câmpului electric în spaţiul în vecinătatea pilonului electric. A fost elaborat algoritmul şi programa de calcul în mediul aplicaţiei Matlab. Sunt prezentate rezultatele calculelor repartiţiei potenţialului şi a intensităţii câmpului electric în spaţiu.
Cuvinte-cheie: Câmp electric, mediu neomogen, potenţial, intensitatea câmpului electric, metodă numerică.
8 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
9 AERAREA LACURILOR ÎNGHEŢATI, FOLOSÂND AERATOARE DE TIP UNDĂ
Autori: Solomin E.E., Sirotkin E.A., Solomin E.V. Universitatea de Stat Ural – Sud
Rezumat: În articol sunt descrise avangtajele tehnice și beneficiile economice ale utilizării dispozitivelor de aerare pe bazinele de furaj înghețate, care obțin alimentarea cu energie electrică de la sursele de energie regenerabile. A fost efectuată evaluarea comparativă a metodei de aerare a transformatorului fluxului de tip unda și altor metode de aerare a bazinelor. Sunt prezentate indicile si caracteristicile ale transformatorului fluxului de tip unda pentru aerarea bazinelor înghețate pe teritoriul Rusiei. Sunt prezentate calculele ale câștigului economic final al aplicării dispozitivelor de aereare cu utilizarea echipamentului pe baza surselor de energie regenerabile. În condițiile climei variabile și diversității bazinelor de furaj în diferite regiuni ale lumii proiectul poate fi extins pentru tările CSI, ale Europei, SUA si Canada.
Cuvinte-cheie: Aerarea, energetică eoliană, complex agro-industrial.
10 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
11 AUDITUL ENERGETIC CA INSTRUMENT DE REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE
Autori: Tîrşu M., Zaiţev D., Golub I. Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Lucrarea dată prezintă rezultatele obţinute în urma realizării auditului energetic la şapte organizaţii publice în 2013 de către colaboratorii Institutului de energetică al AŞM, care sunt autorizaţi în domeniul electroenergetic şi termoenergetic. Patru audituri energetice au ţinut de eficientizarea consumului de energie în clădiri, două de eficientizarea sistemului de iluminare publică şi unul de eficientizarea sistemului de iluminare pe teritoriul organizaţiei. Pentru fiecare organizaţie au fost scoase în evidenţă problemele majore care conduc la un consum mărit de energie şi au fost propuse mai multe măsuri, ce contribuie la diminuarea consumului de energie şi reducerea emisiilor de CO2. Totodată, se descrie metodele utilizate pentru efectuarea măsurătorilor, precum şi echipamentul utilizat. Se prezintă problemele caracteristice tipizate după categoria obiectului şi modul de depăşire a acestora. Sunt determinate consumurile de energie după scenariul de bază şi consumul de energie în urma implementării măsurilor propuse. De asemenea, sunt prezentate sursele necesare de investit, rezultatele obţinute în urma investiţiei şi perioadele de recuperare a investiţiilor pentru fiecare obiect în parte, precum şi per ansamblu.
Cuvinte-cheie: Audit energetic, măsuri de eficientizare, consum de energie, emisii CO2.
12 INSTALAŢIE PENTRU SUDARE CU INFLUENŢĂ REDUSĂ ASUPRA REŢELEI
Autori: Tîrşu Mihai, Zaiţev Dmitrii, Uzun Mihail Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: . În lucrarea dată se propune o nouă soluţie tehnică de realizare a aparatelor de sudat cu arc electric. Aparatele de sudat cu arc electric existente în prezent au o influenţă semnificativă asupra consumatorilor aflaţi în zona punctului de conectare a acestuia. Această influenţă este cu atât mai mare, cu cât lungime fiderului creşte. Dacă aparatul de sudat este conectat la capătul fiderului, atunci consumatorii aflaţi în zonă sunt afectaţi grav şi deseori are loc ieşirea din funcţiune a aparatelor de uz casnic. Soluţia tehnică propusă se bazează pe ideea utilizării unui acumulator în calitate de tampon. Acest acumulator se calculează în aşa mod ca capacitatea lui să poată acoperi fluctuaţiile de curent, ce apar în timpul funcţionării aparatului. Totodată, în soluţia tehnică propusă se mai utilizează un element inovativ – sursa impulsulară de curent. Inovaţia acestui element constă în regimul special de funcţionare, care permite consumul energiei din reţea în mod controlat şi fără variaţii bruşte.
Cuvinte-cheie: Welding, electric arc, installation, pulse current source.
13 TERMOENERGETICĂ
14 ALIMENTARE CU ENERGIE A SEREI INDUSTRIALE CU UTILIZARE A POMPEI DE CĂLDURĂ CU ACŢIONARUL DE GAZ , partea II
Autori: Şit M.L., Ioișer A.A., Andronati N.R., Burciu V.I., Şit B.M. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: În articol este propusă schema legăturii schimbătorului de căldură pentru utilizarea căldurii gazelor eșapate cu evaporator. În schema propusă se asigură valoarea minimă a puterii ventilatorului pentru transmiterea aerului pe evaporator al pompei de căldură și compensarea pulsațiilor temperaturii gazelor eșapate și presiunii ventilatorului. Este demonstrat cum se poate de optimizat parametrii schimbătorului de căldurî din condiția minimului disipării energiei cu utilizarea valorii ce se numește entransia. Este elaborată schema sistemului coordonat de dirijare a transmisiilor hidraulice, ce transmit puterea pe compresor al pompei de căldură și pe generatorul electric.
Cuvinte-cheie: Sistemul de dirijare, dioxid de carbon, pompa de căldură, recuperator de căldură, entransie.
15 CALCULUL REZISTENTEI TERMICE INTERNE A CORPULUI DE LUCRU AL ACUMULATOARELOR DE CĂLDURĂ SENSIBILĂ ŞI LATENTĂ
Autori: Ermuratschii V.V., Griţai M.A. Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: . În lucrare se examenează problema determinării valorilor rezistentei interne termice a corpurilor de lucru ale acumulatoarelor de căldură sensibilă și latentă. Este propusă metodica de calcul al acestei rezistențe pentru corpurile din material solid, lichid, și substanțe cu tranziţie de fază. Pe baza teoriei regimului termic regulat, s-au obținut formule de calcul al rezistenței termice interne a solidelor în formă de sferă, cilindru și paralelipiped. Pentru corpurile cu substanță lichidă această rezistență se determină ţînînd cont de pereţii vaselor și rezistența stratului de hotar și convecţia naturală a lichidului. În cazul substanțelor cu tranziţie de fază se propune determinarea aparte de rezistențelor termice a zonelor cu diferite stări de agregare. Modelul electro-termic conține patru rezistenţe de căldură, capacitatea de căldură și o singură sursă de tensiune. La rezistența termică internă a corpurilor se referă rezistenta a peretilor containerului și rezistență de zone în care a fost este, și va fi tranziţie de fază . Rezistență termică internă a solidelor poate fi considerată ca un parametru constant. În corpuri cu lichide rezistență termică internă de material depinde de starea lor termice. Prin urmare, aceste valori ar trebui să fie stabilite în procesele de calcul de încălzire sau de răcire lor.
Cuvinte-cheie: Model de electrotermică, rezistența termică internă, acumulatoare de căldură sensibelă şi latentă, substanțe cu tranziţie de fază.

Revista electronică № 2(22) 2013

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 ELECTROENERGETICĂ
2 CARACTERISTICA REGIMULUI NORMAL DE FUNCŢIONARE LA REALIZARE A UNIU SCENARIU DE INTEGRARE A MALULUI DREPT AL SISTEMULUI ENERGETIC AL REPUBLICII MOLDOVA ÎN CADRUL ENTSO-E
Autori: Зайцев Д.А., Голуб И.В., Калинин Л.П., Тыршу М.С.Институт энергетики Академии наук Молдовы
Rezumat: Articolul este dedicat cercetării regimului normal de funcţionare a sistemului electroenergetic al Moldovei în contextul realizării scenariului aderării posibile la ENTSO-E UE cu excluderea Ucrainei şi regiunii Transnistriei. În lucrare s-au determinat condiţiile şi măsurile ce prevăd realizarea strategiei propuse. În baza de date corectate şi a modelului de calcul a fost obţinut regimul stabil de funcţionare comună a sistemului energetic din dreapta Nistrului cu ENTSO-E, care este acceptat convenţional dret bază pentru variantele de calcul ulterioare. A fost efectuată analiza regimului obţinut referitor la pierderile de putere activă cât pentru sistemul energetic în întregime, atât pentru elementele lui separate cu diferenţiere după clasa de tensiune. S-au făcut calculele şi estimarea coeficienţilor de siguranţă a stabilităţii statice pentru puterea activă şi tensiune, a fost estimat importul/exportul de energie electrică, s-a analizat un şir de alţi indicatori ai regimului.
Cuvinte-cheie: sistemul energetic al Moldovei, ENTSO-E, interconexiune de sisteme, sistem energetic unificat, regim normal de funcţionare, pierderi de putere activă.
3 SCHEMĂ ZONALĂ DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ A INSTITUŢIILOR ALE ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI
Autori: Griţai M.A.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Pe baza datelor actuale a consumului de energie electrică s-a efectuat calculul regimului în reţeaua existentă pentru alimentare instituţiilor academice în sectorul Telecentru din Chişinău, de asemenea sunt estimate pierderile de energie electrică în toate părţile ale reţelei. S-a constatat că, datorită consumului redus de energie electrică transformatoarele sunt încărcate mai puţin de 20% şi, ca rezultat pierderile în oţel a transformatoarelor (pierderi de mers în gol) domină în totalul pierderilor (circă 95%). Cel mai probabil cauza pierderilor crescute este îmbătrânirea echipamentului. A fost demostrat prin teste şi încercari, că pierderile reale în oţel ar putea depăşi substanţial pierderile nominale, indicate pe plăcuţa de identificare a transformatoarelor la o durată lungă de viaţă (20-30 ani). Au fost propuse trei configuraţii mai eficiente ale reţelei. Pentru fiecare schemă de reţea au fost calculate pierderile de putere în toate elementele. A fost efectuată compararea opţiunilor din punct de vedere a pierderilor. Au fost demonstrate avantajele sistemului zonal de reţea ca unul dintre cele mai economice circuite de alimentare cu energie electrică.
Cuvinte-cheie: Schema reţelei electrice, regimul de funcţionare, pierderile de energie electrică.
4 DETERMINAREA INDICILOR DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ NORMAŢI AI CIRCUITELOR CVADRIPOL REZISTIVE
Autori: Penin A.A. (Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii D. Ghiţu)
Rezumat: SSe analizează indicatorii de eficienţă cunoscuţi ai dispozitivelor de putere în baza diferitor proporţii de capacitate la intrare, ieşire şi puterea disipată. Se observă un număr mare de indicatori introdusi, de fapt, formal. Se examinează o abordare mai rezonabilă pentru evaluarea eficienţei în raport cu modul de referinţă – metoda standard. În această abordare este utilizat un anumit model matematic, însă apare necesitatea argumentării criteriilor de performanţă propuse. În această lucrare se aplică şi argumentează metoda standard, ca exemplu fiind luat circuitul cuadripolar rezistiv cu amortizare variabilă. Interpretarea geometrică a seriei de caracteristici energetice indică oportunitatea introducerii unui circuit cuadripolar „idealizat”, în plus la cel standard. Acest lucru permite justificarea modificării expresiei de eficienţa de putere şi a randamentului, şi introducerea indicilor de eficienţă specifici care includ parametrii sarcinii.
Cuvinte-cheie: Indice de eficienţă, circuit cuadripolar, caracteristici de putere, geometrie proiectivă.
5 MODELAREA DISPOZITIVELOR DE TIP TRANSFORMATOR TRIFAZAT CU MIEZ DIN TREI TIJE PENTRU CALCULILE INGINEREŞTI A MODURILOR ASIMETRICE PENTRU DIFERITE SCHEME DE CONEXIUNE A BOBINELOR
Autori: Boşneaga V.A., Suslov V.M.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Este propus modelul pentru efectuarea calculelor şi cercetărilor a modurilor permanente asimetrice şi proceselor tranzitorie a dispozitivului tip transformator trifazat cu miez din trei tije şi schema arbitrară de conexiune a bobinelor, ţinând cont de cuplarea electromagnetica dintre înfăşurările situate pe diferite tije. Folosind ca exemplu transformatorul de distribuţie 10/0,4 kV s-au efectuat calcule şi analizе a celor mai caracteristice moduri permanente asimetrice, care apar la scurtcircuite, rupturi de faze, sarcina dezechilibrată în diferite scheme de conectare a bobinelor şi, în special, asociate cu apariţia fluxului magnetic de secvenţă homopolară. Pentru regimurile şi schemele luate în consideraţie sunt construite diagrame vectoriale pentru curenţi şi tensiuni, precum şi pentru valorile relative ale fluxului magnetic în tije, care oferă o imagine grăitoare despre caracteristicile acestor regime.
Cuvinte-cheie: Model, moduri asimetrice, miez din trei tije, scheme arbitrare de conexiune a bobinelor, fluxul magnetic de secvenţă homopolară.
6 VALORILE STAŢIONARE MAXIMALE ALE CURENTULUI ŞI TENSIUNII ÎN LINIA OMOGENĂ DE CURENT ALTERNATIV
Autori: Paţiuc V.I., Berzan V.P., Anisimov V.C., Cabac C.C., Postoronca S.A.Institutul de Energetică al AŞM
Rezumat: În lucrare se examinează problema determinării valorilor maximale ale curentului şi tensiunilor în regim staţionar al liniei lungi în funcţie de lungimea de undă şi la varierea sarcinei de la regimul de scurt circuit până la regimul de mers în gol. Ca metodă de analiză s-a utilizat metoda amplitudinilor complexe (MAC). S-au examinat regimurile în linia ideală şi în linia fără deformarea semnalelor şi pentru aceste circuite au fost obţinute soluţii analitice precise. S-au executat de asemenea calcule ale valorilor mărimilor studiate (curentului şi tensiunii) pentru linia lungă cu pierderi arbitrare. S-a constatat, că în cazul liniei ideale şi a liniei cu pierderi dar fără deformarea semnalului valorile maximale ale curentului şi tensiunii în regim staţionar sunt caracteristice pentru regimurile degradate, deci pentru regimul de scurtcircuit (SC) şi regimul de mers în gol (MG). Pentru linia cu pierderi arbitrare s-au depistat zone locale de amplasare a valorilor maximale ale curentului la varierea lungimii liniei şi a sarcinii. Întroducerea pentru descrierea sarcinii a parametrului adimensional , care se schimbă de la pentru regimul de SC până la valoarea în gazul regimului MG, a permis obţinerea unor informaţii generalizate privind evoluţiile valorilor mărimilor studiate pentru orişice valoare a lungimii liniei şi sarcinii în formă grafică.
Cuvinte-cheie: Linie ideală de transmisie, metoda amplitudinilor complexe.
7 TERMOENERGETICĂ
8 ALIMENTARE CU ENERGIE A SEREI INDUSTRIALE CU UTILIZARE A POMPEI DE CĂLDURĂ CU ACŢIONARUL DE GAZE , partea I
Autori: Şit M.L, Ioişer A.M., Şit B.M. (Institutul de Energetică al AŞM), Doroşenko A.V.,Ceban D.N.Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa)
Rezumat: Scopul lucrării constă în elaborarera schemelor raţionale de alimentare cu energie termice şi cu frig a serei industriale. Sera este destinată pentru creşterea plantelor pe tot parcursul anului şi necesită întreţinerea regimului termic şi de umiditate stringent. Pentru asigurarea cu energie sunt investigate următoarele ansambluri cu cogenerare: „pompa de căldură tip ”aer-apă” cu acţionar cu gaz – generator electric” (pentru perioadă de încălzire), ” maşină frigorifică” cu acţionar cu gaz – generator electric – maşină frigorifică cu adsorbţie-evaporativă” pentru funcţionare în perioadă de intersezon. Sistemul propus produce energie termică şi electrică în perioadă de încălzire şi frig şi energie electrică în perioadă intersezon. Este efectuată analiză comporativă a răcirii a serei cu sistemele de răcire cu apă şi cu aer. Ansamblurile propuse are eficienţă înaltă comparativ cu schemele tradiţionale (centrală termică – maşină frigorifică).
Cuvinte-cheie: Seră industrială, pompele de căldură cu acţionar gazos, răcire evaporativă şi adsorbantă, sistemele de încălzire, climatizare.
9 PERSPECTIVE DE UTILIZARE A RĂCIRII EVAPORATIVE ÎN TEHNICĂ DE REFRIGERARE
Autori: Doroşenko A.V., Lisogurskaia O.A.,(Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa)Rozum M/V/Universitatea Maritimă Naţională din Odesa
Rezumat: Este elaborat conceptul de creare a răcitoarelor evaporative cu multe trepte ale gazelor şi ale lichizilor pe bază structurilor de tip „monobloc” cu multe canale fabricate din polimer. În calitate de elemente de bază sunt utilizate răcitoarele de tip „indirect” în variantele obişnuite şi regenerative. Limită naturălă în sistemele de răcire este punctul de rouă al aerului din exterior, ce lărgeşte semnificativ posibilităţile tehnicii de răcire evaporative în întregime şi dă posibilitatea de a rezolva un şir de probleme ale tehnicii frigorifice şi tehnicii de climatizare cu reducerea consumului de energie la realizarea proceselor. Atenţie deosebită este acordată rezolvării problemei recondensării aburului apos la trecere la răcitoarele evaporative cu multe trepte. Este studiată teoria schimbului de căldură comun la răcire evaporativă îndirectă. Sunt elaborate principiile de construire ca monoblocurilor separate şi compoziţii cu multe trepte. Sunt prezentate recomandări pentru construire a generaţiei nouă a răcitoarelor evaporative. Este efectuată analiza prealabilă a posibilităţilor a răcitoarelor de acest tip referitor la soluţionarea problemelor de climatizare.
Cuvinte-cheie: Răcitor evaporativ, schemă cu multe trepte, monobloc, duză cu multe canale, chimb de căldură comun, recondensare.
10 ECONOMIA ENERGETICII
11 ASPECTE ECONOMICE DE PROIECTARE, CONSTRUIRE ŞI EXPLOATARE A MINI-CETuri DIN BELARUS
Autori: Covalev I.L.,(Întreprindere de Stat “Institutul de cercetări sistemice în compexul agroindustrial al Academiei de Ştiinţe Naţionale din Belarus”), L.I. Covalev (Organizaţie privată de învăţământ “Institutul de activitate antreprenorială”)
Rezumat: Articolul ridică probleme de eficienţă de funcţionare de cogenerare în întreprinderile industriale din Belarus, precum şi problema subvenţiilor încrucişate în sectorul energetic al Republicii şi impactul negativ al acesteia asupra economiei în ansamblu. Au prezentat şi sunt analizate datele referitor la mărimea tarifelor la energia electrică pentru consumatorii casnici şi industriali din Belarus şi ţările din UE. Sunt discutate legile, programe şi direcţiile de dezvoltare a energeticii tării. Lucrarea analizează indicatorii economici principali şi rezultatele de funcţionare a unui număr de mini-CET, care au fost construite în Belarus de-a lungul ultimilor zece ani. Rezultatele de exploatare sunt comparate la indicii de eficienţă economică a tuturor instalaţiilor energetice locale. Este determinat un şir de probleme-cheie şi tendinţe în soluţionarea problemelor în proiectarea eficientă, construire şi exploatare a mini-CET în Republica Belarus, care necesită studiu detaliat şi o rezolvare rapidă.
Cuvinte-cheie: Mini-CET, tarif, turbina de gaz, energetică, deservire tehnică, reparaţie, aprovizionare cu energie.
12 EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
13 MONITORIZAREA ENERGETICĂ A EDIFICIILOR ÎNSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
Autori: Rozen V. P. Universitatea Naţională Tehnică a Ucrainei “ Institutul Politehnic din Kiev”,Tkachenko V. F. Universitatea Tehnologică de Stat din Cercasî
Rezumat: În lucrare se prezintă rezultatele analizei publicaţiilor cu scopul utilizării în analizele pe cluster la soluţionarea problemelor de sporire a eficienţei energetice. În baza metodologiei analizei cluster s-a elaborat schema clusterului edificiilor Universităţii Tehnologice de Stat din or. Cercasî. S-au determinat factorii fundamentali privind clusterul examinat. S-au determinat unităţile de măsurare pentru efectuarea calculelor normativelor specifice de consum a energiei electrice în elementele ce formează clusterul.
Cuvinte-cheie: Eficienţă energetică, analiză de claster.
14 Moiseev Fiodor – 65 ani!
15 Ermuratschi V.V – 75 ani!

Revista electronică № 1(21) 2013

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 ELECTROENERGETICĂ
2 MODELAREA REGIMURILOR TRANZITORII ALE SISTEMULUI ENERGETIC DIN MOLDOVA ÎN CONDIŢII DE STABILITATEA STATICĂ
Autori: Vitalie Postolati, Irina GolubInstitutul de Energetică al AŞM
Rezumat: În lucrare este realizată modelarea şi analiza regimurilor staţionare ale sistemului energetic al Moldovei la funcţionarea în paralel cu sistemul energetic al Ucrainei în termeni de stabilitate statică. Analiza include verificarea rezervei de stabilitate statică a unui regim dat, determinarea limitelor privind stabilitatea statică a regimurilor si determinarea regiunelor stabilitătii sistemului energetic referitor la parametri controlate. Parametri de analiza sunt fluxurile de putere activă sunt controlate prin secţiuni controlate si tensiunile în nodurile de control. Sunt considerate două variante de stare ale sistemului de energetic a Republicii Moldova: cu tranzit de energie cu un singur circuit Hidrocentrala Dnestrovsk – Bălţi – Străşeni – Chişinau 330kV şi cu două circuite. Studiile au demonstrat fezabilitatea de folosire a tranzitului cu două-circuite pentru îmbunătătirea rezervei de stabilitate statică, precum şi a reducerea pierderilor sumare de putere la nivel de sistem. Investigaţiile au fost efectuate luând în considerare indicaţiile metodice referitor la stabilitatea sistemului energetic, precum şi programul de calcul RastrWin.
Cuvinte-cheie: stabilitatea statică, regimul sistemului energetic.
3 DISTRIBUŢIILE DECONECTĂRILOR DIN REŢELELE ELECTRICE
Autori: Popescu V.S. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)
Rezumat: La momentul actual în reţelele electrice au loc un număr mare de deconectări, care determină nivelul fiabilităţii de alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor. Pentru soluţionarea problemei asigurării fiabilităţii reţelelor electrice este strict necesar de cunoscut factorii de cauză a deconectărilor şi legile lor de distribuţie, ceea ce-ar permite elaborarea mecanismului de prognoză şi sporire a indicatorilor de fiabilitate. Lucrarea este dedicată determinării distribuţiilor deconectărilor din reţelele electrice, cauzate de diferiţi factori, care influenţează direct asupra procesului de funcţionare a reţelelor electrice.
Cuvinte-cheie: deconectări aleatoare; nivel de fiabilitate; factori de influenţă; reţele electrice; distribuţiile refuzurilor.
4 REGLAREA SINCRONĂ A ACŢIONARULII ELECRTIC SIMETRIC DUBLU TRIFAZAT ÎN ZONA DE SUPRAMODULARE
Autori: V. Olesciuk, A. SizovInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: A fost efectuată analiza funcţionării actionarului elecrtic simetric dublu trifazat (şase faze) în zona de supramodulare (fiind de perspectiva pentru aplicare în sisteme de putere medie şi mare), reglate în baza algoritmilor modulaţiei sincrone prin impulsuri de durată variabilă. Motorul electric asincron al sistemului include în acest caz două grupuri de înfăşurări trifazate cu fir neutru izolat, cu decalaj de 60 grade electrice faţă de celelalt, care sunt conectate prin doua invertoare trifazate standard. Algoritmi modulaţiei sincrone asigură sincronizarea continuă a curbelor tensiunii fazice ale sistemului în zona de supramodulare. Sunt prezentare rezultatele simulării proceselor în sisteme cu două versiuni a modulatiei sincrone discontinue, precum şi într-un sistem cu modulare sincronă combinată.
Cuvinte-cheie: motor electric simetric cu şase faze, controlul convertizoarelor, strategia modulaţiei, sincronizarea curbei tensiunii fazice.
5 MODELAREA SUPRATENSIUNILOR ÎN REŢEAUA DE CABLU DE DISTRIBUŢIE 10 kV LA SCURTCIRCUITE MONOFAZATE LA PAMÂNT CU ARC
Autori: SCURTCIRCUITE MONOFAZATE LA PAMÂNT CU ARCV.A. Boşneaga, V.M. Postolati, V.M. Suslov (Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), A.N. Klinduhov (Întreprindere de Stat „Dnestrenergo”)
Rezumat: Este elaborat modelul pentru calcularea şi investigarea supratensiunilor în reţeaua de distribuţie prin cablu de 10 kV în prezenţa arcului monofazat intermitent. Au fost determinate nivelurile de supratensiuni în reţeaua de distribuţie pentru scurt-circuit monofazat şi în cazul scurtcircuitului în bobina de tensiune înalta a transformatorului de distribuţie 10/0, 4 kV. S-a demonstrat, că valorile maxime a supratensiunelor sunt determinate în mare masura de functionarea aparatelor de limitare a supratensiunelor, şi nu sunt direct legate de prezenţa reactorului de stingere a arcului electric, care contribuie esential la limitarea curentului de scurt-circuit în locul defectului şi numai netezeste oscilațiile de frecvenţă înaltă.
Cuvinte-cheie: model, reteaua de cablu, scurtcircuit monofazat, arcul intermitent, supratensiunile, scurtcircuit în bobinaj.
6 EXPERIENŢA PRIVIND UTILIZAREA BATERIILOR DE CONDENSATOARE ŞI A SCHEMELOR DE REGLARE CU CONVERTOARE DE FRECVENŢĂ ÎN SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU
Autori: CERNEI M., IARMOLICI A., LEU V.Societatea pe Acţiuni „Termocom”
Rezumat: În lucrarea dată este prezentată o scurtă informaţie despre sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chişinău: sursele de energie termică, reţelele termice şi altele, de asemenea indicatorii de producere şi consumuri pe parcursul ultilmilor douăzeci de ani. Sunt descrise direcţiile prioritare ale proiectelor implementate în cadrul SA „Termocom”. În cadrul întreprinderii este implementat sistemul automatizat de monitorizare a procesului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice. Pe parcursul a mai multor ani sunt folosite compensatoarele silfonice, conducte preizolate cu poliuretan expandat, robineţi sferici, schimbătoarele de căldură cu plăci. Din numărul total de 21 de centrale termice, paisprezece au fost modernizate, iar zece din ele funcţionează în regim automat. În lucrare de asemenea este prezentă experienţa utilizării batereilor de condensatoare şi a schemelor de reglare cu convertoare de frecvenţă în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Chişinău, descrierea avantajelor şi prezentarea rezultatelor obţinute după implementare. De menţionat că rezultatul pe întreprindere s-a obţinut în anul 2011 total diminuării consumurilor de energie electrică cu circa 30% în comparaţie cu consumurile din anul 2005.
Cuvinte-cheie: sistem de alimentare centralizată cu energie termică, beterie de condensatoare, scheme de reglare cu convertoare de frecvenţă.
7 TERMOENERGETICĂ
8 UTILIZAREA CERAMICEI POROASE ÎN SISTEMELE EVAPORATIVE ŞI EVAPORATIVE COMBINATE CU SISTEMELE CU COMPRESIE DE VAPORI
Autori: Ceban D.N., Doroşenko A.V.Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergetică al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa
Rezumat: Utilizarea evaporării naturale în scщpuri de răcire este una dintre posibilele realizări a soluţiei tehnice pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice în sistemele de aer condiţionat. Utilizarea răcirii prin evaporare în prima treaptă a sistemului de raciere combinată permite reducerea sarcinii în condensatorul maşinii frigorifice ca urmare a micşorării temperaturii de condensare. Această soluţie permite utilizarea sistemelor de acest tip în orice condiţii climatice, inclusiv, în regiunile cu deficit de apă. În răcitoarele evaporative şi a răcitoarelor de aer se utilizează ceramica poroasă cu canale deschise. Scopul lucrării este de a valida beneficiile utilizării ceramicii poroase în calitate de duză de lucru, şi, de asemenea, a avantajului schemei propuse pentru sistemul combinat de raciere în comparative cu soluţiile tip utilizate în aceste scopuri. Experimentele noastre au arătat, că pentru curgerea peliculară eficacitatea răcirii aerului se află în banda EA = 0,6 ÷ 0,7 şi depinde neesenţial de debit. Pentru ţările cu o climă caldă şi uscată în care există deficienţe privind accesibilitatea apei, se recomandă de a utiliza regimul cyclic de funcţionare cu valorea parametrului EA ≈ 0,55. Acest regim economiseşte energia electrică. S-a determinat, că sistemul combinat de climatizare este complet închis privind consumul de apă pentru cazul aerul exterior este caracterizat de parametrii Ta = 32 º C şi XA> 13g/kg (în sistemul evaporativ direct/ chiller) şi pentru parametrii aerului Ta = 32 º C şi XA> 12g/kg (în sistemul indirect evaporative de răcire / chiller). Pentru valorile indicate ale parametrilor, consumul apei în prima treaptă a răcirii evaporative se pot integral compensa de către condensatul evaporatorului maşinii frigorifice.
Cuvinte-cheie: răcire evaporativă, ceramică poroasă, sistemele de refrigerare combinate.
9 SCHIMB DE CĂLDURĂ ŞI AERODINAMICA PACHETELOR COMBINATE DE ŢEVI CU NERVURI TRANSVERSALE ŞI ÎNCLINATE
Autori: Kniazuk V. I., Lagutin A. E., Stoianov P. F.Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de Refrigerare, Criotehnologii şi Ecoenergeticii al Academiei Naţionale de Tehnologii Alimentare din Odesa
Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele ale analizelor experimentale a coeficientelor de schimb de căldură ai pachetelot ţevilor cu nervuri transversale şi înclinate. Sunt studiate diferite soluţii de aranjare ale ţevilor unite în pachete. Sunt determinate factorii, care influenţeaze asupra schimbului de căldură ai ţevilor cu nervuri şi cu nervuri înclinate. Este determinată eficienţa energetică a pachetelor de ţevi comparate.
Cuvinte-cheie: schimb de căldură, aerodinamică, tevă cu nervuri, pachetul de ţevi, eficienţă energetică.
10 SISTEMUL DE DIRIJARE AUTOMATĂ A POMPEI DE CĂLDURĂ ÎN COMPONENŢA INSTALAŢIEI DE PASTEURIZARE-RĂCIRE A LAPTELUI, partea II
Autori: Şit M.L., Şit B.M.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Scopul lucrării este elaborarea schemei sistemului de compensare a perturbaţiilor, ce influenează consumul agentului frigorific prin evaporatoarele şi răcitoarele de gaze a pompei de căldură, ce intră în componena dispozituvului de pasterizare-răcire a laptelui, şi sistemului de dirijare automatică a termoschimbătorului cu doi parametri de ieşire – temperaturile apei la ieşire din lanţurile agentului termic primar şi secundar prin reglarea consumului agentului termic secundar şi suparfeţei schimbului de căldură. Structurile sistemelor se bazează pe principiile controlului coordonat şi controlului sistemelor multidimensionale. Este demonstrat că schema structurală propusă a sistemului coordonat de reglare a sumei consumurilor agenţilor frigorifici prin evaporatoare pentru nodurile de pregătire a apei calde şi rece are o precizie mai înaltă în procesele tranzitorii în comparaţie cu utilizarea sistemelor de reglare independente a consumului corpului de lucru al fiecărui evaporator. Sistemul de dirijare a schimbătorului de căldură cu două dirijări (reglarea ariei suprafeţei de schimb termic şi reglarea consumului agentului termic secundar) are caracteristici bune ale proceselor tranzitorii.
Cuvinte-cheie: sistem de dirijare, dioxid de carbon, pompa de căldură, instalaţie pentru pasteurizare-răcire a laptelui.
11 PARADOXELE ENERGETICE ÎN ECONOMIE
Autori: Oleg BURDO Academia Naţională a Tehnologiilor Alimentare din Odesa
Rezumat: Este efectuată analiza situaţiei energetice în lume şi în ţările din fost spaţiu sovietic. Atenţia de bază este acordată către problemele energetice ale Ucrainei. Este demonsrat caracterul paradoxal al acestor probleme. Se discută problemele de dependenţă a nivelului de comfodt şi a ecologiei de la consumul resurselor energetice. Este prezentată legătura între calitatea de viaţă a omului cu nivelul de consum al energiei. Este prezentată analiza de distribuție a resurselor energetice la nivel mondial. Se prognozează revizuirea posibila a pieţei resurselor energetice. Se compară modelele politicii energetice şi a strategiilor statului. Se subliniază eficienţa înaltă a conducerii centralizată a electoenergeticii la nivel municipal. Sunt examinate problemele potenţialului ştiinţific şi dezvoltarea managementului energetic. Se analizează concordanţa între preţurilele carburanţilor cu nivelul de protecţie termică a clădirilor, principiile de investire în proiectele energetice. Este demonstrată actualitatea metodelor de piaţă la alegerea surselor de energie în condiţiile fuziunii a businesului energetic şi a puterii. Se discută problemele de corespundere a politicii energetice a Ucrainei cu angajamentele faţă de Rusia referitor la contractul de gaze. Se examinează rolul energiei în lanţul tehnologic al complexului agroindustrial.
Cuvinte-cheie: energy resources, energy supply central management.
12 TEHNOLOGIILE INFORMAŢIONALE
13 CONDITIILE FORMALE DE ASIGURARE A STABILITĂțII STEGANOMETODEI LA COMPRIMARE ŞI REALIZAREA LOR ÎNTR-UN STEGANOALGORITM NOU
Autori: Cobozeva А.А., Melinic М.А.Universitatea Naţională Politehnică din Odesa, Ucraina
Rezumat: Pe baza abordării generale a analizei stării şi tehnologiei de funcţionare a sistemelor informaţionale sunt obţinute condiţiile suficiente pentru reprezentarea formală a steganotransformarii, ca agregat al perturbaţiilor numerelor singulare ale matricelor, ce răspund containerului, ce asigură insensibilitatea (sensibilitatea mică) a steganomesajului format la comprimare. Conditiile obţinute suficiente nu depind de informaţia utilizată pentru confundarea informaţiei confidenciale a ariei containerului (spaţiale sau frecvenţiale) şi de detaliile stenagoalgoritmului, şi se determină prin localizarea şi valoarea relativă a perturbaţiilor numerelor singulare ale matricelor corespunzătoare ale mesajului de bază, ce a avut loc în timpul steganotransformării. Instrumentele matematice de bază sunt analiza de matrice şi teoria perturbaţiilor. În calitate de container se consideră imaginea numerică. Pe baza condiţiilor suficiente obţinute în lucrare este elaborat un algoritm steganografic nou, bazat pe perturbaţiile numerilor maxime signulare ale bloculrilor matricei containerului. Algoritmul este stabil la comprimare, incluzând şi coeficienţi mici de calitate. Sunt prezentate rezulatele experimentului de calcul.
Cuvinte-cheie: algoritmul steganografic, atac prin comprimare, imaginea numerică, numărul singular, matrice.

Revista electronică № 3(20) 2012

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 ELECTROENERGETICĂ
2 ANALIZA EFICIENŢEI SURSELOR DE ENERGIE ELECTRICE ŞI TERMICE CU LUAREA ÎN CONSIDERAŢIE DE CONSUMUL SPECIFIC DE COMBUSTIBIL
Autori: Vitalie Postolati, Elena BîcovaInstitutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Este elaborată o abordare metodică a evaluării consumului specific de energie a combustibilului primar pentru elaborarea energiei electrice și termice pentru diferite tipuri de centrale electrice. Este propusă o metoda de reducere a energiei electrice la unitățile de măsură termice. Este efectuată o analiză a schimbărilor costurilor specifice pentru producerea totală a energiei la modificarea raportului energiei electrice și termice în valoarea totală a enerigie produse. Sunt arătate avantajele utilizării ale plantelor electrice cu ciclu combinat pentru producerea combinată a energiei electrice și termice.
Cuvinte-cheie: consumul specific de energie primară, turbine cu gaz cu condensare, ciclu combinat.
3 CONVERTIZOARELE CU MULTE TREPTE BAZATE PE STRUCTURA MATRICIALĂ
Autori: V. Juicov, V. Spivac, T. Terescenko, J. Iamnenko, V. Bejenar, (Universitatea Politehnică din Kiev),M.Tîrșu (Institutul de Energetică al AȘM)
Rezumat: Sunt prezentate principiile de construire şi de funcţionare ale convertizoarelor cu multe trepte. Două abordări de majorare a eficienţei de funcţionarea lor sunt descrise. Neajunsurile şi avantajele pentru diferite aplicaţii ale convertizoarelor sunt descrice.
Cuvinte-cheie: convertizor cu multe trepte, microsudare.
4 EVALUAREA ŞI PROGNOZA INDICATORILOR FIABILITĂŢII REŢELELOR ELECTRICE
Autori: Popescu V.S., Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Rezumat: La etapa actuală în reţelele electrice au loc un număr mare de refuzuri, care afectează procesul de alimentare cu energie electrică a consumatorilor. Asigurarea fiabilităţii reţelelor electrice de diferite niveluri de tensiuni constituie o problemă multifactorială şi depinde în mare măsură de influenţa diferitor factori. Determinarea comportamentului factorilor de influenţă, atât determinaţi şi nedeterminaţi, asupra procesului de distribuţie a energiei electrice permite elaborarea mecanismului de prognoză şi asigurare a nivelului de fiabilitate a reţelelor electrice de diferite niveluri de tensiuni.
Cuvinte-cheie: fiabilitatea de funcţionare; indicatori de fiabilitate; factori aleatori; prognoza refuzurilor din reţelele electrice.
5 UNELE SOLUŢII NESTANDARDE PENTRU REŢEAUA EUROPEANĂ
Autori: Vernescu V., Goia M.L., Golovanov N.CNR/WEC- Bucureşti, România
Rezumat: Autorii prezintă câteva soluţii non-convenţionale ce nu sunt utilizate în Europa, dar care deseori sunt acceptate în reţelele de medie (M) şi joasă (J) tensiune (T) din America de Nord şi ţările Australiene, în special în zonele cu densitatea scăzută a consumului în distribuţia rurală şi urbană. Soluţiile propuse pot asigura diverse posibilităţi de alimentare în regiunea noastră de mijloc şi sud-estică în ce priveşte modernizarea şi renovarea reţelelor de distribuţie. Soluţiile propuse încearcă să adapteze practicile noastre europene la experienţa nord-americană având ca scop dezvoltarea unei alimentări a consumatori mai flexibilă, ieftină şi sigură atât pe tensiune medie cât şi joasă. Câteva soluţii originale promovate în reţelele româneşti precum şi particularităţile acestora sunt descrie de asemenea. Lucrarea prezintă schemele de distribuţie medie de tensiune în conexiune cu alimentarea în tensiune joasă la diferite condiţii de tratare a neutrului la JT şi MT. De asemenea se arată, măsurile necesare de întreprins pentru a diminua capitalul de investiţie a tensiunii joase la consumatorii alimentaţi. Sunt necesare condiţiile tehnice a coexistenţei LEA la MT şi JT pe aceleaşi poluri fără a pune în pericol echipamentul de JT. Printre soluţiile propuse autorii mai descriu şi una non-convenţională, ce constă în alimentarea monofazată izolată a consumatorului la MT prin împământarea returului şi de asemenea sunt necesare condiţii tehnice pentru funcţionarea sigură a acestei conexiuni particulare. În final, sunt prezentate câteva concluzii privind necesitatea asigurării condiţiilor de mediu impuse.
Cuvinte-cheie: alimentarea consumatorilor, transformatoare mici, scheme, funcţionare sigură.
6 TERMOENERGETICĂ
7 ESTIMAREA EFICIENŢEI TERMODINAMICE A SISTEMULUI DE UTILIZARE A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ DIN INSTALAŢIILE DE FORŢĂ ŞI TERMOENERGETICE
Autori: IUŞA Vladimir, CERNOV German, RAYKOVSCKI Nicolai Universitatea Tehnică de Stat din Omsk
Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele analizei teoretice a eficienţei ciclului termodinamic ideal a motorului combinat cu ardere internă cu utilizarea căldurii gazelor de eşapament. S-a efectuat analiza comparativă a eficienţei utilizării purtătorului de căldură suplimentar la injectarea lui în canal şi la utilizarea exterioară a căldurii gazelor de eşapament. S-a efectuat estimarea posibilităţii de aplicare a diferitor tipuri de purtători de căldură în sistemele de utilizare exterioară a căldurii instalaţiilor de forţă şi termoenergetice.
Cuvinte-cheie: ciclu de lucru, utilizarea căldurii, agent termic
8 SISTEMELE SOLARE MULTIFUNCŢIONALE PE BAZĂ COLLECTOARELOR SOLARE DE TIP “GAZ – LICHID”
Autori: Doroşenko A.V., Antonova A.R. Institutul de Învăţământ şi de Cercetări de regrigerare, criotehnologii şi ecoenergeticii al Academiei Naţionale de tehnologii alimentare din Odesa
Rezumat: Sunt elaborate schemele principale ale sistemelor multifuncţionale solare (desecare de aer, aprovizionare cu căldură, şi apă caldă, climatizare) pe bază ciclului deschis de absorbţie cu regenerare directă de absorbent. Sunt elaborate soluţiile tehnice principale pentru generaţie nouă a colectoarelor solare de tip „gaz-lichid”. S-a efectuată analiza prealabilă a posibilităţilor ale sistemelor multifuncţionale de acest tip.
Cuvinte-cheie: sistemele multifuncţionale, energie solară, colectoarele solare, regenerare, curgeri peliculare
9 SISTEMUL DE DIRIJARE AUTOMATĂ A POMPEI DE CĂLDURĂ ÎN COMPONENŢA INSTALAŢIEI DE PASTEURIZARE-RĂCIRE A LAPTELUISISTEMUL DE DIRIJARE AUTOMATĂ A POMPEI DE CĂLDURĂ ÎN COMPONENŢĂ A INSTALAŢIEI DE PASTEURIZARE-RĂCIRE A LAPTELUI, partea I
Autori: Şit M.L., Şit B.M.Institutul de Energetică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Este elaborată schema pompei de căldură încorporată în instalaţia de pasteurizare-răcire a laptelui. Este prezentată schema sistemului de dirijare a răcitorului de gaze al pompei de căldură. Sunt demonstrate modalităţile de dirijare autonomă a racitorului de gaze şi a evaporatoarelor pompei de căldură.
Cuvinte-cheie: sistem de dirijare, dioxid de carbon, pompa de căldură.
10 COMPLEX MOBIL PENTRU TRATAREA TERMOCATALITICĂ A DEŞEURILOR
Autori: Vedi V.E., Rovenskii A.I.Universitatea Tehnică Naţională „Institutul politehnic din Harkov”, Ucraina
Rezumat: Este descrisă construcţia şi destinaţia componentelor de bază a complexului mobil de prelucrare a deşeurilor de tipul “MPK”. Sunt prezentate datele experimentale privind purificarea catalitică a gazelor de eşapament. S-a determinat, că concentraţiile compuşilor dăunători în gazele evacuate a “MPK” sunt considerabil mai mici decât cele admise de documentele normative.
Cuvinte-cheie: deşeuri solide, complex mobil de prelucrare a deşeurilor, cataliză, gaze evacuate.
11 TEHNOLOGII INOVAŢIONALE ÎN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ELABORATE DE INSTITUTUL RUSESC DE ELECTRIFICARE RURALĂ
Autori: Strebkov D.S., Harcenko V.V. Institutul rusesc de electrificare rurală
Rezumat: Institutul rusesc de electrificare rurală (IRER) este unul din lideri în domeniul utilizării în practică a tehnologiilor energeticii regenerabile. În lucrarea dată se prezintă descrierea unor elaborări efectuate de IER în domeniul energeticii regenerabile posibil de aplicat în Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: surse regenerabile de energie, energie solară, biocombustibil, module solare, elemente solare de tip matrice, concentratoare.
12 GAZEIFICAREA BIOMASEI SOLIDE ŞI COSTUL SINGAZULUI PRODUS
Autori: GHERMAN Cristina, ŞVEŢ Olga, ARSENI Lucia Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat: În lucrarea dată a fost determinat costul singazului produs din paie şi chips-uri la diferite capacităţi ale gazificatorului, în condiţiile Republicii Moldova. Pentru acesta, au fost determinate ratele de creştere ale costului anual. Costul nivelat al singazului a fost comparat cu costul nivelat al gazelor naturale.
Cuvinte-cheie: biomasă solidă, gazificare, singaz, rata de creştere, cost nivelat.
13 EVALUAREA-EXPRES A EFICIENȚEI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE CONSERVARE A ENERGIEI
Autori: Litvin V.I.
Rezumat: În articol este descris algoritmul de estimare prealabilă a implementării a măsurilor energoeficiente, bazat pe utilizare reţelei neuronale tip Kohonen. Abordare propusă dă posibilitatea utilizând statistica de implementare a măsurilor analogice de a face concluzii despre practicabilitatea la obiectele concrete şi de a prognoza valoarea economiei şi cheltuielile la implementare.
Cuvinte-cheie: : eficiență energetică, evaluare-expres.

Revista electronică № 2(19) 2012

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 ELECTROENERGETICĂ
2 REGIME NON-STANDARDE DE FUNCŢIONARE A SISTEMELOR DE CONVERTIZARE ŞASE-FAZE CU MODULARE SINCRONIZATĂ -FAZĂ CU MODULARE SINCRONIZATĂ
Autori: V. Olesciuk, R. Prudeak, A. SizovInstitutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Metoda de modulare sincronizată vectorială a fost modernizată şi adaptată pentru utilizarea în sistemele de convertizare cu şase faze de tip asimetrice. Este demonstrat că utilizarea acestei metode oferă sincronizarea continuă curbele de tensiune de fază la întreg diapazonul de control la fel ca în standard, şi non-standard modurilor de operare.
Cuvinte-cheie: acţionări electrice şase-faze asimetrice, modularea vectorială, sincronizare a curbei de tensiune de ieşire de faze.
3 CARACTERISTICILE REFUZURILOR DIN REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE
Autori: Popescu V. (Universitatea Agrară de Stat din Moldova)
Rezumat: La etapa de faţă în reţelele de distribuţie a energiei electrice au loc un număr semnificativ de refuzuri, condiţionate de diferiţi factori aleatori de influenţă. Asigurarea continuităţii alimentării consumatorilor cu energie electrică este o problemă destul de actuală pentru sistemul electroenergetic republican. Pentru sporirea fiabilităţii reţelelor de distribuţie este absolut necesar de cunoscut factorii de cauză a refuzurilor echipamentelor instalate şi caracteristicile acestora, în vederea unei planificări justificate, din punct de vedere tehnic, a activităţilor serviciilor de exploatare. Această lucrare este dedicată aprecierii comportamentului factorilor de influenţă asupra procesului de distribuţie a energiei electrice şi elaborării mecanismului de asigurare a continuităţii acestui proces.
Cuvinte-cheie: fiabilitatea reţelelor electrice; indicatori de fiabilitate; factori aleatori de influenţă; caracteristicile refuzurilor din reţelele de distribuţie.
4 EFECTUL INTERCONEXIUNILOR DE 110 kV ASUPRA NIVELULUI PIERDERILOR DE PUTERE ACTIVĂ DIN SISTEMUL ELECTROENERGETIC AL MOLDOVEI
Autori: L.Calinin, D. Zaiţev, M.Tîrşu, I.GolubInstitutul de Energetică al AŞM
Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele cercetărilor cu privire la modelarea regimurilor sistemului energetic cu influenţa interconexiunilor 110 kV cu Ucraina asupra nivelului pierderilor de putere activă în sistemul electroenergetic din Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: interconexiuni, distribuţia fluxurilor, pierderi de putere activă, surse de putere reactivă.
5 INVESTIGAŢIE A PERFORMANŢEI EXTINDERII SISTEMICE A CENTRALE TERMICE EXISTENTE ÎN SISTEMUL DE PUTERE DIN MOLDOVA
Autori: Vitalie Postolati, Elena BîcovaInstitutul de Energetică al AŞM
Rezumat: Lucrare examinează regimurile sistemului energetic din Moldova la introducerea de noi capacităţi la centralele termice existente. Influenţa lor asupra schimbări asupra fluxurilor de putere intra- şi inter-sistem la valoarea pierderilor de putere în sistemele energetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei la funcţionarea în paralel.
Cuvinte-cheie: sistemul energetic, debit si pierderi de putere.
6 TERMOENERGETICĂ
7 COLECTOARELE SOLARE din METAL-POLIMER CU ABSORBER MULTICANAL PENTRU SISTEMELE ENERGETICE MULTIFUNCŢIONALE
Autori: A.V. Doroşenco1), V.P. Danico2), Iu.T. Turboveţ 1) 1) Academia Naţională de refrigerare din Odesa,2) Universitatea Naţională de Economie şi de Comerţ Mihail Tugan-Baranovschi
Rezumat: Este elaborată o nouă modificare a colectorului solar de tip lichid-metal-polimer pentru încălzirea solară şi crearea pe baza acestuia sistemelor energetice multefuncţionale, în special, a sistemelor solare de refrigerare. S-a efectuat un experiment comparativ al unor modificări ale colectoarelor din polimeri care implică o serie de date de către cercetătorii străini fiind confirmată eficienţa majorată a construcţiei noi.
Cuvinte-cheie: panouri solare, materiale plastice, eficienţă.
8 POMPA DE CĂLDURĂ PE DIOXID DE CARBON ÎN CICLUL TRANSCRITIC PENTRU O INSTALAŢIE DE PASTEURIZARE ȘI RĂCIRE A PRODUSELOR LACTATE
Autori: Şit M.L., Ioişer A.M., Şit B.M.Institutul de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rezumat: Sunt elaborate schemele instalaţiilor de pasteurizare și răcire a produselor lactate cu utilizarea pompelor de căldură pe dioxid de carbon ca agent frigorific. Schemele se deosebesc de la cele cunoscute prin asigurarea posibilităţii utilizării surplusului de căldură pentru prepararea apei calde concomitent cu asigurarea calității procesului tehnologic.
Cuvinte-cheie: dioxid de carbon, pompa de căldură, instalaţie de pasteurizare, сiclu termodinamic.
9 MAJORAREA EFICIENŢEI ENERGETICE A PROCECESELOR LA STAŢIILE DE REGLARE GAZE
Autori: M.A. Jidcov, Centrul tehnnico-ştiinţific „Tehnologii turbionare”, Moscova, D.A. Jidcov, Universitatea tehnică din Moscova „MGTU N. Ă. Bauman”
Rezumat: În lucrare sunt prezentate rezultatele analizei termodinamice a utilizării tuburilor de vârtejuri în schemele tehnologice recuperative şi sunt prezentate exemple de realizare practică în industria chimică şi industria de pentrol şi gaze, în particular, pentru încălzirea gazelor naturale la staţii de reglare gaze.
Cuvinte-cheie: tub de vârtejuri cu trei fluxe, instalaţie cu tubul de vârtejuri, schimbător de căldură recuperativ, analiză exergetică.
10 METODOLOGIA DE BENCIMARKING PENTRU MAJORAREA NIVELEI EFICIENŢEI ENERGETICE A INTREPRINDERILIOR INDUSTRIALE DIN UCRAINA
Autori: V.P.Rozen, B.L. Tîşcevici, T.N.Inşecov, P.V. RozenUniversitatea tehnică naţională a Ucrainei«Institutul politehnic din Kiev» NTUU «KPI»
Rezumat: În lucrare sunt examinate problemele de organizare a bencimarkingului eficienţei energetice pentru intreprinderile Ucrainei. Atenţie se acordă la abordarea complexă, care constă în crearea bazei bormative şi organizării suportului informaţional la efectuarea bencimarkingului. Se examinează experienţa UE în soluţionarea problemei reglării tehnice a bencimarkingului eficienţei energetice.
Cuvinte-cheie: eficienţă energetică, bencimarking de eficienţă energetică.
11 ACADEMICIANUL VITALIE POSTOLATI – 75 ani

Revista electronică № 1(18) 2012

„PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE”

1 ELECTROENERGETICĂ
2 ANALIZA IMPACTULUI SUBÎNCĂRCĂRII CET-urilor ASUPRA CONSUMULUI EFICIENT DE RESURSE ENERGETICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Autori: Postolati V.M, Bîcova Е.V, Ţaranu М.H.Institutul de Energetică al A.Ş.M., Мinisterul Mediului al Republicii Moldova
Rezumat: În lucrare sunt examinate problemele consumului excesiv de resurse primare de energie în Republica Moldova, din cauza subîncărcărilor CET-urilor sistemului energetic naţional, dar şi a creşterii corespunzătoare a cotei de energie electrică produse la centralele electrice cu condensare pentru acoperirea sarcinii date de consum în balanţa energetică. S-a demonstrat că, anual se consumă cu aproximativ 100 mii t.c.e. mai mult, din cauza exploatării CET-urilor în regim neeficient, în care funcţionează forţat centralele electrice din cauza deconectării unor consumatori de energie termică şi a politicii necoordonate în domeniul asigurării cu energie termică.
Cuvinte-cheie: CET, consum specific, supraconsum de combustibil.
3 VARIANTE DE DEZVOLTARE A REŢELEI DE TRANSPORT A MOLDOVEI LA FUNCŢIONAREA ÎN PARALEL CU SISTEMUL ENERGETIC AL UCRAINEI
Autori: L.Calinin, D. Zaitsev, M.Tirshu, I.Golub
Rezumat: Articolul prezintă analiza scenariilor de dezvoltare a reţelelor de transport a Republicii Moldova la funcţionarea în paralel cu sistemul electroenergetic al Ucrainei, precum şi cercetarea rentabilităţii şi eficienţei tehnice a variantelor propuse în lipsa conexiunii sincrone cu ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators For Electricity).
Cuvinte-cheie: linie de transport a energiei electrice, pierderi de putere, regim normal.
4 METODOLOGIA PROIECTĂRII GENERATORULUI ASINCRON AUTOEXCITABIL
Autori: Berzan V., Bârladean A., Tîrşu M.
Rezumat: În articol este prezentată metodologia proiectării generatorului asincron cu autoexcitaţie capacitivă. Este ştiut că proiectarea lui este posibilă pe baza motorului asincron cu rotor în scurtcircuit produs în serie. Astfel, de abordare a proiectării permite numai modificarea înfăşurării statorice a maşinii electrice, ce permite cu cheltuieli minimale a realiza crearea generatorului. Iată de ce, metodologia proiectării, optimizarea calculelor, elaborarea schemei înfăşurării statorice şi sistemului de excitaţie, prezintă nu numai un interes practic, dar şi poate fi de folos pentru specialiştii din domeniul maşinilor electrice la proiectarea generatoarelor asincrone.
Cuvinte-cheie: metodologie, generator asincron, excitaţie capacitivă, autoexcitaţie, condensator, înfăşurare statorică.
5 STUDIUL POCESELOR DE DEGRADARE A STÎLPILOR DIN BETON ARMAT PRECOMPRIMAT PENTRU LINIILE ELECTRICE AERIENE
Autori: I. Colesnic1, Gh. Croitoru2, I. Rusu3, 1 Institutul de Energetică, AŞM, 2 ICŞC „INCERCOM”Î.S., 3 FUA, UTM
Rezumat: Se prezintă problema stării portante a stîlpilor, montaţi cu 20-30 ani în urmă, care prezintă degradări majore, ceea ce poate duce la colapsul structurii portante a sistemului energetic. Sînt analizate solicitările specifice stîlpilor din beton precomprimat, care au ca solicitări predominante încovoierea şi/sau torsiunea. Aceste solicitări adeseori provoacă fisuri ce contribuie la uşurarea pătrunderii substanţelor agresive în masa betonului, ceea ce conduce la coroziunea armăturii stîlpilor.
Cuvinte-cheie: stîlpi din beton, liniile electrice aerienr, degradare.
6 ANALIZA FIABILITĂŢII SISTEMELOR ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE
Autori: Popescu V.Agrarian State University of Moldova
Rezumat: Sistemele de distribuţie a energiei electrice sunt o parte de bază ale sistemelor electroenergetice şi problemă fiabilităţii acestor sisteme la etapa actuală constituie o problema cheie privind dezvoltarea electroenergeticii şi necesită o deosebită atenţie. Funcţionarea sistemelor de distribuţie este însoţită de o serie de factori cu caracter aleatoriu care produc un număr mare de întreruperi neplanificate. Cercetările efectuate au demonstrat, că factorii predominanţi care au o influenţă semnificativă asupra fiabilităţii sistemelor de distribuţie sunt: condiţiile climaterice (39,7%), defectele în echipamente (25%) şi factorii aleatorii necunoscuţi ( 20,1%). Acest articol este consacrat studiului comportamentului şi estimarea influenţei factorilor aleatori asupra indicatorilor de fiabilitate a sistemelor electrice de distribuţie preponderent rurale.
Cuvinte-cheie: fiabilitatea sistemelor; asigurarea fiabilităţii; sisteme electrice de distribuţie; indicatori de fiabilitate; factori aleatori de influenţă.
7 TERMOENERGETICĂ
8 SISTEMUL AUTONOM DE ALIMENTARE CU CĂLDURĂ AL CONSUMATORILOR CU INERŢIE TERMICĂ, CARE SE DIFERĂ SEMNIFICATIV
Autori: Berzan V., Şit М., Timcenco D., (Institutul de Energetică al AŞM), Şvîdcenco S., Niconorova Iulia., Cotruţa A. (Universitatea Tehnică a Moldovei)
Rezumat: În lucrare sunt cercetate problemele legate de trecerea de la sistemul centralizat de incălzire a unui complex format din edificii cu inerţia termica diferita. Este analizată influenta volumului de apa din cazan asupra dinamicii termice a obiectului cu inerţia termică mică a îngrădirilor de protecţie. este prezentată comparaţia eficienţei aplicarii centralelor termice pe bio-combustibil (paie, peleţi etc.) faţă de centralele termice pe combustibil gazos.
Cuvinte-cheie: sistem autonom, alimentare cu căldură, dinamica cazanului.
9 TEHNOLOGII ELECTROMAGNETICE DE DESHIDRATARE A MATERIEI PRIME
Autori: Burdo O.G., Terziev S.G., Iarovoi I.I., Borşci A.A.Academia Naţională de Tehnologii Alimentate din Odesa, Ucraina
Rezumat: În lucrare sunt studiate scheme şi mecanisme de transfer al umidităţii unui process de deshidratare a corpurilor capilar-poroase. Se analizează mecanisme mecanice, termice şi difuzive ale diferitor forme de cuplare a umidităţii şi sunt stabilite forţele motrice şi coeficienţii de viteză a proceselor. S-a demostrat perspectivitatea deshidratării în câmpul electromagnetic cu diapazon de frecvenţă de microunde. Este propus un complex nou generalizat, care ţine cont de specificul de micro- şi nanocinetică a transferului umidităţii în produse. Se prezintă rezultatele cercetărilor experimentale, în care s-a atins un consum specific de energie de 1,9 MJ pe 1 kg de umidităţe evacuată. Sunt prezentate rezultatele testărilor uscătorului cu banda în care se utilizează generatoarele de microunde şi unde infraroşii.
Cuvinte-cheie: transferul umidităţii, mechanism de difuzie, barodifusie, nanocinetică.
10 MODELE DE CALCUL, CARE SUNT UTILIZATE LA MINIMIZAREA IMPACTULUI NEGATIV AL ENERGETICII ASUPRA MEDIULUI AMBIANT
Autori: OPREA Diana
Rezumat: Optimizarea sistemului energetic este o problemă ce de mulţi ani este intens studiată de oamenii de stiinţă. Această problematică poate fi studiată din diferite viziuni şi cu ajutorul diferitor programe de calcul. În lucrarea ce urmează este caracterizata una din metodele de calcul utilizate in Europa pentru modelarea, optimizarea sistemului energetic. Aceasta metoda se bazeaza pe criteriul micşorarii acţiunii sistemului energetic asupra mediului ambiant. Programul de calcul utilizat si caracterizat in lucrare este – GEMIS.
Cuvinte-cheie: poluare, gaze cu efect de seră, schimbări climaterice, surse regenerabile de energie.
11 CONSERVAREA ENERGIEI ÎN ŞCOLI
Autori: Bodrug N.S.Universitatea de Stat din Amur, Blagovescensc, Federaţie Rusă
Rezumat: În articol este studiată problema inspectării energetice în şcoli din regiunea Amur. Sunt considerate motivele supraconsumului de energie. Sunt prezentate măsurile care au fost efectuate în cadrul cercetărilor, direcţionate spre diminuarea consumului de resurse energetice.
Cuvinte-cheie: conservarea energiei, supraconsum de resurse energetice, ventilare, termostat, iluminatul.
12 SURSE NETRADIŢIONALE DE ENERGIE
13 ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE A PERFECŢIONĂRII PROCESELOR DE OBŢINEREA BIOGASULUI
Autori: Covaliov V.V., Ungureanu D.V., Covaliova O.V.
Rezumat: Este propus un concept nou şi modalităţi de ridicarea eficacităţii proceselor anaerobe de formare a metanului, sunt elaborate soluţii noi privind epurarea biometanului şi ridicarea randamentului lui în componenţa biogazului datorită opimizării tehnologiei, conversiei biochimice a amestecului СО2/Н2 şi introducerea microadausurilor stimulătoare.
Cuvinte-cheie: energetică producerii biogazului, biochimia metanogenezei, biohidrogen, biostimulatoare a fermentării anaerobe.

Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor