Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice reglementează calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, stabileşte cerinţele minime pentru calitate şi consecinţele nerespectării acestora de către unităţile de distribuţie/furnizori.
Prevederile Regulamentului se aplică în relaţiile dintre unităţile de distribuţie/furnizori de energie electrică şi consumatorii de energie electrică sau solicitanţii de racordare la reţeaua electrică. Pentru Consumatorii ce dispun de mai multe locuri de consum prevederile Regulamentului se vor utiliza pentru fiecare loc de consum separat.
Prevederile Regulamentului nu se aplică:
a) în situaţii de forţă majoră sau condiţii meteorologice deosebite;
b) în cazul în care consumatorul, prin regimul de funcţionare a instalaţiei sale de utilizare, provoacă perturbaţii în furnizarea energiei electrice altor consumatori;
c) în cazul întreruperilor în furnizarea energiei electrice cauzate de limitările sau avariile din reţeaua de transport;
d) în cazul întreruperilor în furnizarea energiei electrice cauzate de terţi;
e) în cazul întreruperilor neprogramate cu o durată mai mică de 3 minute.


 

 AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

H O T Ă R Î R E

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciului
de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
nr. 292  din  23.06.2008

Monitorul Oficial nr.134-137/384 din 25.07.2008

* * *


Înregistrat
Ministerul Justiţiei
nr.584 din 21 iulie 2008
Ministru _________Vitalie PÎRLOG

 

În scopul asigurării respectării de către Titularii de licenţe pentru distribuţie şi furnizare a energiei electrice a obligaţiilor prevăzute în art.16, art.27, art.30, art.32, art.33, art.34, art.36 din Legea cu privire la energia electrică nr.137-XIV din 17 septembrie1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681), art.12 din Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19 februarie1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.366), art.20 din Legea cu privire la protecţia consumatorilor nr.105-XV din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.507), art.8 din Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.47), conducîndu-se de prevederile art.291 din Legea cu privire la energia electrică nr.137-XIV din 17 septembrie 1998, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice (se anexează).
2. Direcţia Juridică şi protecţia consumatorilor şi Direcţia Reglementări şi Licenţiere va monitoriza punerea în aplicare şi implementarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.
3. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.90 din 13 martie 2003, înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr.334 din 19 iunie 2003, „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.215-217, art.290).
4. Pînă la 1 decembrie 2008 unităţile de distribuţie/furnizorii de energie electrică vor elabora şi prezenta Agenţiei planurile de acţiuni şi volumul de investiţii necesar pentru obţinerea nivelului stabilit al indicatorului SAIDI pentru anii 2009-2013.
5. Nivelul nou al SAIDI va fi aprobat prin Hotărîrea Agenţiei după expirarea termenelor stabilite la pct.8 din Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice.

Directorul general al ANRE              Vitalie IURCU
Director                                                 Nicolae Triboi
Director                                                 Anatol Burlacov

Chişinău, 23 iunie 2008.
nr.292.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de
Administraţie al ANRE
nr.292 din 23 iunie 2008

 

REGULAMENT
cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice

 

I. DOMENIUL DE APLICARE

1. Regulamentul cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice (în continuare Regulament) reglementează calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, stabileşte cerinţele minime pentru calitate şi consecinţele nerespectării acestora de către unităţile de distribuţie/furnizori.
2. (1) Prevederile Regulamentului se aplică în relaţiile dintre unităţile de distribuţie/furnizori de energie electrică şi consumatorii de energie electrică sau solicitanţii de racordare la reţeaua electrică. Pentru Consumatorii ce dispun de mai multe locuri de consum prevederile Regulamentului se vor aplica pentru fiecare loc de consum separat.
(2) Prevederile Regulamentului nu se aplică:
a) în situaţii de forţă majoră sau condiţii meteorologice deosebite;
b) în cazul în care consumatorul, prin regimul de funcţionare a instalaţiei sale de utilizare, provoacă perturbaţii în furnizarea energiei electrice altor consumatori;
c) în cazul întreruperilor în furnizarea energiei electrice cauzate de limitările sau avariile din reţeaua de transport;
d) în cazul întreruperilor în furnizarea energiei electrice cauzate de terţi;
e) în cazul întreruperilor neprogramate cu o durată mai mică de 3 minute.

 II. NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII

3. În sensul Regulamentului, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
Serviciu de distribuţie şi furnizare a energiei electriceansamblul serviciilor prestate de unitatea de distribuţie/furnizorul de energie electrică conform condiţiilor licenţelor, ce include distribuţia, furnizarea energiei electrice şi prestarea serviciilor auxiliare.
Gol de tensiune – reducerea bruscă a tensiunii mai jos de 90% de la valoarea nominală, urmată de revenirea tensiunii la valoarea iniţială după o perioadă scurtă de timp în conformitate cu parametrii de calitate stabiliţi conform legii.
Supratensiune majorarea tensiunii într-un punct al reţelei electrice pînă la o valoare mai mare de 1,1Unom (tensiunea nominală) pe o durată mai mare de 10ms, care apare în urma comutaţiilor sau scurtcircuitelor;
Abaterea admisibilă a tensiunii abaterea normal admisibilă a tensiunii în punctele de racordare la reţeaua de distribuţie constituie ±5% şi abaterea limită admisibilă constituie ±10% de la valoarea nominală a tensiunii.
Condiţii meteorologice deosebite – situaţiile în care viteza vîntului şi/sau grosimea stratului de chiciură depăşesc valorile: de 30 m/s 20 mm respectiv.

 III. CONTINUITATEA ÎN ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

4. Unităţile de distribuţie de energie electrică sînt obligate să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor în conformitate cu nivelele indicatorilor de continuitate, stabilite în prezentul Regulament.
5. Unităţile de distribuţie înregistrează toate întreruperile în furnizarea energiei electrice a consumatorilor. Întreruperile neprogramate se vor înregistra în baza mijloacelor automatizate ale unităţii de distribuţie şi în baza apelurilor consumatorilor, înregistrate de serviciul 24 din 24 ore. În cazul lipsei echipamentelor de telesemnalizare durata unei întreruperi se va considera din momentul înregistrării acesteia la serviciul 24 din 24 ore la solicitarea consumatorului pînă la momentul reluării alimentării cu energie electrică. Întreruperile programate şi cele neprogramate se vor înregistra separat. Pentru fiecare din întreruperile neprogramate se va înregistra cauza întreruperii:
a) cauzată de forţă majoră sau condiţii meteorologice deosebite;
b) cauzată de instalaţiile consumatorilor;
c) cauzată de terţi;
d) alte cauze.
Informaţia despre întreruperi va fi prezentată lunar Agenţiei, în conformitate cu forma de raport prezentată în Tabelul 1 din Anexa la prezentul Regulament. Informaţia va fi prezentată în format electronic, confirmată prin semnătură digitală, sau în format electronic şi pe suport de hîrtie.
6. Pentru aprecierea continuităţii în alimentarea cu energie electrică la nivel de unitate de distribuţie, se vor calcula şi înregistra următorii indicatori generali:
(1) SAIDI (System Average Iterruption Duration Index) – Durata medie a întreruperii în reţea (unitate de distribuţie);

.                  n
.                   ∑ NCi × Ti
.                  i=1
SAIDI = —————
.                  NCt

unde:
NCi – numărul de consumatori afectaţi de întreruperea i în furnizarea energiei electrice;
Ti durata întreruperii i a furnizării energiei electrice, ore;
NCt numărul consumatorilor deserviţi pe parcursul perioadei de referinţă.
(2) SAIFI System Average Iterruption Frequency Index – Frecvenţa medie a întreruperilor în reţea;

.                  n
.                  ∑ NCi 
.                  i=1
SAIFI = —————
.                  NCt

unde:
NCi – numărul de consumatori afectaţi de întreruperea i în alimentarea cu energie electrică;
NCt numărul consumatorilor deserviţi pe parcursul perioadei de referinţă.
(3) CAIDI Customer Average Interruption Duration Index – Durata medie de restabilire a furnizării energiei electrice în urma întreruperii;

.                  n
.                  ∑ NCi × Ti
.                  i=1                  SAIDI
CAIDI = —————  ———
.                  n                     SAIDI
.                  ∑ NCi 
.                  i=1

7. Indicatorii generali vor fi calculaţi anual, pentru unitatea de distribuţie şi separat pentru fiecare raion din teritoriul deservit de unitatea de distribuţie. Valorile indicatorilor vor fi prezentate Agenţiei în conformitate cu Tabelul 2 din Anexa la prezentul Regulament.
8. Unităţile de distribuţie sînt obligate să întreprindă toate măsurile necesare pentru a menţine valoarea anuală (de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie) a indicatorului SAIDI pentru întreruperile neprogramate ce s-au produs la nivelul de medie tensiune din alte cauze decît cele stipulate la pct.5 lit.a), b) şi c), în limita stabilită după cum urmează:
1) Anul 2009 – 12 ore
2) Anul 2010 – 11 ore
3) Anul 2011 – 10 ore
4) Anul 2012 – 9 ore
5) Anul 2013 – 8 ore
9. Unităţile de distribuţie sînt obligate să respecte următorii indicatori garantaţi de continuitate în alimentarea cu energie electrică a oricărui consumator:
(1) Durata unei întreruperi
a) durata unei întreruperi programate nu poate depăşi 12 ore, cu excepţia cazurilor de reconstrucţie capitală a liniilor electrice în care durata întreruperii programate nu poate depăşi 24 ore;
b) durata unei întreruperi neprogramate nu poate depăşi 24 ore în cazul în care este necesar de reparat sau înlocuit un sector avariat al liniei electrice (cîţiva piloni defectaţi sau căzuţi, defecte ale liniilor subterane în cablu sau un transformator de forţă);
c) durata întreruperii neprogramate, produse în perioada nocturnă şi cauzate de defecţiunile reţelelor de medie tensiune nu poate depăşi 16 ore;
d) în celelalte cazuri durata întreruperii neprogramate nu va depăşi 6 ore pentru mediul urban şi 8 ore pentru mediul rural.
(2) Numărul anual de întreruperi neprogramate
Numărul de întreruperi neprogramate în furnizarea energiei electrice oricărui consumator pe parcursul anului nu poate fi mai mare de:
a) pentru mediul urban – 6 (la nivelul de medie tensiune), 9 (la nivelul de joasă tensiune);
b) pentru mediul rural – 9 (la nivelul de medie tensiune) 12 (la nivelul de joasă tensiune).
(3) Durata anuală a întreruperilor neprogramate
Durata anuală sumară a întreruperilor neprogramate în furnizarea energiei electrice oricărui consumator nu poate depăşi:
a) pentru mediul urban – 36 ore;
b) pentru mediul rural – 48 ore.

IV. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI/UNITĂŢII DE DISTRIBUŢIE
PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE FURNIZATE

10. Unităţile de distribuţie/Furnizorii sînt obligaţi să livreze consumatorilor energie electrică, pînă la punctele de delimitare, la parametrii de calitate stabiliţi conform legii.
11. (1) Unitatea de distribuţie/Furnizorul va înlătura situaţiile legate de supratensiuni şi goluri repetate de tensiune, cauzate de defecţiunile utilajului reţelei de distribuţie, în termen nu mai mare de 24 ore de la primirea şi înregistrarea solicitărilor verbale sau scrise ale consumatorilor.
(2) Unitatea de distribuţie/Furnizorul va soluţiona, la solicitările în scris ale consumatorilor, problemele legate de depăşirea abaterii admisibile a tensiunii:
a) în termen nu mai mare de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării în cazurile cînd calitatea energiei poate fi restabilită prin efectuarea unor măsuri de profilaxie (starea contactelor electrice, redistribuirea sarcinilor pe faze, reglarea prizelor la transformatoarele de forţă);
b) în termen nu mai mare de 30 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării în cazurile cînd pentru a asigura calitatea energiei este necesar de a redimensiona elementele reţelei (schimbarea conductoarelor liniei electrice, majorarea puterii transformatorului de forţă);
c) în termen nu mai mare de 60 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării în cazul necesităţii modificării schemei de alimentare cu energie electrică a consumatorilor, cu construcţia unor noi linii şi/sau instalarea unor posturi de transformatoare suplimentare.

V. CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE DE
UNITĂŢILE DE DISTRIBUŢIE/FURNIZORI

12. Anunţarea întreruperilor programate
Unitatea de distribuţie/Furnizorul este obligat să anunţe consumatorii despre întreruperile programate. Informaţia respectivă va fi difuzată prin telefon, mass-media sau alte mijloace de informare în termenul prevăzut la pct.5.3. din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1194 din 22 noiembrie 2005, publicat în MO al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.1367 (cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de întreruperile programate). Consumatorii cu puterea de 100 kW şi mai mult vor fi informaţi în scris cu cel puţin 7 zile înainte de întreruperea programată. Întreruperile se vor programa, pe cît e posibil, la date şi ore care vor afecta cît mai puţin consumatorii.
13. Eliberarea avizului de racordare solicitanţilor
Termenul pentru eliberarea de către unitatea de distribuţie/furnizor a avizului de racordare solicitanţilor este cel prevăzut de art.27 din Legea cu privire la energia electrică nr.137-XIV din 17 septembrie1998, publicată în MO al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.681 (15 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării scrise la oficiul unităţii de distribuţie/furnizorului).
14. Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice
Termenul pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu un solicitant, potenţial consumator casnic, este cel stipulat în pct.4.12. din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1194 din 22 noiembrie 2005 (cel mult 2 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, iar cu un solicitant, potenţial consumator agricol, industrial, comercial, bugetar şi terţiar – de cel mult 5 zile lucrătoare). Solicitarea va fi satisfăcută în termenele menţionate numai dacă la data înregistrării acesteia, instalaţia de utilizare ce-i aparţine solicitantului este admisă în exploatare.
15. Racordarea la reţeaua de distribuţie a instalaţiilor solicitanţilor
Unitatea de distribuţie va racorda instalaţiile solicitanţilor la reţeaua de distribuţie în termenul prevăzut de pct.6.13 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1194 din 22 noiembrie 2005 (3 zile calendaristice din momentul semnării de către solicitant a contractului de furnizare a energiei electrice, efectuării plăţii pentru racordare şi îndeplinirii condiţiilor indicate în avizul de racordare).
16. Reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de distribuţie
Termenul pentru reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de distribuţie este de cel mult 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de reconectare, după cum este prevăzut în pct.9.20 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1194 din 22 noiembrie 2005. Cererea de reconectare se depune după înlăturarea de către consumator a motivelor ce au dus la deconectare şi achitarea plăţii pentru reconectare.
17. Examinarea solicitărilor scrise ale consumatorilor
Termenul de răspuns la solicitările scrise ale consumatorilor, cu excepţia celor stipulate la pct.11, pct.13, pct.14, pct.15, din prezentul Regulament este de 30 zile calendaristice, iar la cele care nu necesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întîrziere sau în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării.

VI. CONSECINŢELE NERESPECTĂRII DE UNITATEA DE
DISTRIBUŢIE/FURNIZOR A CERINŢELOR DE CALITATE A SERVICIULUI
DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

18. Pentru nerespectarea valorilor anuale ale indicatorului de continuitate SAIDI, stabilite la pct.8, Agenţia este în drept să reducă tariful de livrare a energiei electrice după cum urmează:
a) abaterea este între 0,5 şi 2 ore – 0,2%;
b) de la 2 la 3 ore – 0,5%;
c) 3 ore şi mai mult – 1%.
19. Nerespectarea, pentru 10% şi mai mult din numărul de solicitări înregistrate pe parcursul anului la fiecare din situaţiile descrise în pct.11 (1), pct.11 (2) a), b) şi c) a termenelor stabilite va duce la reducerea tarifului cu 0,5% pentru fiecare poziţie.
20. Nerespectarea, pentru 10% şi mai mult din numărul total de solicitări înregistrate pe parcursul anului, a termenelor stabilite la pct.13, pct.14, pct.17 va duce la reducerea tarifului cu 0,02%, pentru fiecare articol.
21. Pentru încălcarea termenelor stabilite la pct.15 şi pct.16, unitatea de distribuţie/furnizorul va plăti consumatorului/solicitantului o compensaţie în mărime de 25% din taxa de racordare/reconectare (după caz) pentru fiecare zi de întîrziere.
22. În cazul întreruperilor ce s-au produs din cauzele stipulate la pct.5 a), b), c) furnizorii sînt exoneraţi de sancţionare prin reducerea tarifului, însă sînt obligaţi să întreprindă toate măsurile pentru reluarea cît mai urgentă a alimentării consumatorilor cu energie electrică.

VII. REDUCEREA TARIFULUI ŞI PLATA COMPENSAŢIILOR

23. Reducerile tarifare, prevăzute de pct.18, pct.19, pct.20 se calculează de către Agenţie pentru fiecare an de activitate şi se iau în consideraţie la stabilirea noilor tarife la energia electrică.
24. Plata compensaţiilor se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare după depunerea de către consumator/solicitant a unei cereri scrise în adresa unităţii de distribuţie/furnizorului.
25. Consumatorii care dispun de echipamente de măsurare intelectuale, ce permit înregistrarea duratei şi numărului de întreruperi, vor folosi înregistrările acestor echipamente pentru argumentarea cererii de restituire a prejudiciilor morale şi materiale suportate în urma prestării serviciilor necalitative.
26. Compensaţiile calculate pot fi achitate consumatorilor sau pot fi considerate ca plată în avans pentru următoarea perioadă de facturare.
27. Prejudiciile morale şi/sau materiale suportate de consumatori în urma prestării serviciilor necalitative vor fi restituite de unităţile de distribuţie/furnizori în conformitate cu prevederile legislaţiei civile şi/sau clauzele contractuale.
28. Situaţiile legate de încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice, care au dus la defectarea aparatelor electrice ale consumatorilor, vor fi înregistrate şi soluţionate în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1194 din 22 noiembrie 2005.
29. Valoarea compensaţiilor achitate consumatorilor de către unitatea de distribuţie/furnizor nu se consideră cheltuieli justificate ale unităţii de distribuţie/furnizorului şi nu se includ în tariful la energia electrică.

 VIII. PREVEDERI SPECIALE

30. Unitatea de distribuţie/Furnizorul este obligat să înregistreze toate cererile, sesizările, solicitările legate de indicatorii de calitate a serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice şi să prezinte anual sau în alţi termeni stabiliţi de Agenţie rapoarte privind calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice. Rapoartele se vor întocmi în conformitate cu forma stabilită în Anexă.
31. Unitatea de distribuţie/Furnizorul este obligat să aducă la cunoştinţa consumatorilor săi cerinţele privind calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate prin afişarea extraselor din Capitolele III, IV, V ale Regulamentului în toate oficiile sale comerciale.
32. În planurile de investiţii unităţile de distribuţie vor prevedea instalarea sistemelor noi de telemecanică şi semnalizare de la distanţă, cît şi restabilirea sistemelor existente.
33. Agenţia va monitoriza respectarea calităţii serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice de către unităţile de distribuţie/furnizori şi va lua măsurile de rigoare în limita împuternicirilor sale stabilite prin Lege.
34. Rezultatele analizei rapoartelor anuale cu privire la calitatea serviciilor vor fi publicate pe pagina WEB a Agenţiei.
35. Unităţile de distribuţie/Furnizorii vor asigura păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de continuitate pe o durată de 6 ani.
36. Reducerile de tarif prevăzute la pct.18 vor fi aplicate de Agenţie începînd cu anul 2010, în baza valorilor indicatorilor, obţinute în anul 2009.

 

Anexă
la Regulamentul cu privire la calitatea
serviciului de furnizare a energiei
electrice la tarife reglementate

__________________
(unitatea de distribuţie)

Raport
cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
pentru perioada _____________________

 

Tabelul 1

Întreruperile în livrarea energiei electrice consumatorilor

Numărul consumatorilor deserviţi în perioada de referinţă (NCt): ____________, inclusiv:

casnici: __________________

alte categorii: _____________

Filiala reţelelor electrice (raionul)

Data
întreruperii
Denumirea staţiei
(sursei de alimentare)
Nr.
fide-
rului
deco-
nectat
Ora
între-
ruperii
Durata
între-
ruperii
(Ti), ore
Numărul
de consumatori afectaţi
(NCi)
Localitatea Cauza întreruperii
Ind.

Detaliat

casnici alte
categorii
Total


Întreruperi neprogramate

…. AT Accident rutier
…. AC Defect de izolator
…. AT Furt de instalaţii


Întreruperi programate

….
….
….

a) Tabelul 1 se va completa separat pentru întreruperile din reţeaua de medie tensiune şi pentru întreruperile din reţeaua de joasă tensiune
b) La completarea coloanei „Cauza întreruperii/Indice”pentru întreruperile neprogramate se vor folosi următoarele notaţii;
FM – situaţii de forţă majoră sau condiţii meteorologice deosebite;
IC – defecte în instalaţiile consumatorilor;
AT – acţiunile terţilor;
AC – alte cauze;

Tabelul 2

Nivelul indicatorilor continuităţii pe unitatea de distribuţie pct.8

Filiala reţelei
de distribuţie
(raionul)

Cauza
întreruperilor
Numărul de
consumatori
deserviţi
SAIDI SAIFI CAIDI
MT JT MT JT MT JT
Orhei FM
IC
AT
AC
Străşeni FM
IC
AT
AC
…. FM
IC
AT
AC
Total pe unitatea de distribuţie FM
IC
AT
AC

 

Tabelul 3

Indicatorii garantaţi de continuitate în alimentarea cu
energie electrică a oricărui consumator pct.9

Mediu urban Mediu rural
MT JT MT JT

pct.9 (1) Durata unei întreruperiÎntreruperi programateTotal    Lichidate în termen mai mare de 12 ore    Legate de reconstrucţii capitale    Lichidate în termen mai mare de 24 ore    Întreruperi neprogramate, în urma cărora pentru reluarea furnizării a fost necesar de reparat sau înlocuit un sector avariat al liniei electrice (cîţiva piloni defectaţi sau căzuţi, defecte ale liniilor subterane în cablu de medie tensiune) sau un transformator de forţă;Total    Lichidate în termen mai mare de 24 ore    Întreruperi neprogramate, produse în perioada nocturnă şi cauzate de defecţiunile reţelelor de medie tensiuneTotal    Lichidate în termen mai mare de 16 ore    Alte întreruperi neprogramateTotal    Cu durata mai mare de 6/8 ore
pct.9(2) Numărul anual de întreruperi neprogramateNumărul de consumatori, pentru care s-a depăşit numărul stabilit de întreruperi pe parcursul anului
pct.9(3) Durata anuală a întreruperilorNumărul de consumatori, pentru care durata anuală a întreruperilor a fost mai mare de 36/48 ore

 

Tabelul 4

Înlăturarea situaţiilor legate de încălcarea parametrilor
de calitate a energiei electrice pct.11

Solicitări privind situaţiile legate de supratensiuni şi goluri repetate de tensiune, pct.11 (1) Total
Soluţionate în termen mai mare de 24 ore
Solicitări privind abaterea admisibilă a tensiunii, pentru soluţionarea cărora s-au executat măsuri de profilaxie pct.11(2) a) Total
Soluţionate în termen mai mare de 5 zile
Solicitări privind abaterea admisibilă a tensiunii, pentru soluţionarea cărora s-au executat lucrări de redimensionare a reţelelor pct.11(2) b) Total
Soluţionate în termen mai mare de 30 zile
Solicitări privind abaterea admisibilă a tensiunii, pentru soluţionarea cărora s-au executat lucrări de modificare a schemei de alimentare cu energie electrică pct.11(2) c) Total
Soluţionate în termen mai mare de 60 zile

 

Tabelul 5

Calitatea serviciilor prestate de unităţile de distribuţie/furnizori

pct.12 Anunţarea întreruperilor programateTotal întreruperi programate Întreruperi programate neanunţate
pct.13 Eliberarea avizului de racordare solicitanţilorNumărul de cereri Numărul de avize eliberate în termen mai mare de 15 zile calendaristice Numărul de refuzuri
pct.14 Încheierea contractului de furnizare a energiei electriceNumărul de solicităriCasnici Alte categorii Contracte încheiate în termen mai mare de 2/5 zile lucrătoareCasnici (2 zile) Alte categorii (5 zile)
pct.15 Racordarea la reţeaua de distribuţie a instalaţiilor solicitanţilorNumărul de cereri de racordare Numărul de consumatori racordaţi în termen mai mare de 4 zile calendaristice Numărul de cereri de plată a compensaţiei Suma compensaţiilor plătite
pct.16 Reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de distribuţieNumărul total de consumatori reconectaţi Numărul de consumatori reconectaţi în termen mai mare de 2 zile lucrătoare Numărul de cereri de plată a compensaţiei Suma compensaţiilor plătite
pct.17 Examinarea solicitărilor scrise ale consumatorilor (cu excepţia pct.11, 13, 14, 15, 16, 17)Numărul total de solicitări scrise ale consumatorilor Numărul de solicitări la care s-a dat răspuns în 15 zile calendaristice Numărul de solicitări la care s-a dat răspuns în 30 zile calendaristice

__________
Agenţia Naţională Reglementare în Energetică
Hotărîre nr.292 din 23.06.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice //Monitorul Oficial 134-137/384, 25.07.2008


Concursul republican de desen „Securitatea electrică în viziunea copiilor”

 • Șeful IES înmânează premii câștigătorilor la concurs
 • Cu toată familia la ceremonia de înmânare a premiilor
 • Copiii nerăbdători să intre la Vivariu
 • Ceremonia de înmânare a premiilor
 • Cele mai fericite clipe pentru copii
 • Cei mai matinali premianți...
 • Câștigători ai Concursului
 • V. Coțofana, inginer-șef IES înmânează premii celor mai buni
 • Un set de șah pentru premianta locului II
 • Un premiu râvnit de orice jucător de fotbal
 • Un glob geografic din partea IES
 • Premiul binemeritat
 • O minge de fotbal pentru cea mai tânără participantă la concurs
 • Ia.Timciuc, șeful IES cu premianții la concurs
 • Furchet pentru cei mai buni
 • Emoții după vizita la Vivariu
 • D.Avtudov, șef-adjunct IES înmânează premii câștigătorilor