Directive ale CE

– DIRECTIVA 92/75/CEE A CONSILIULUI din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare şi informaţii standard despre produs, a consumului de energie şi de alte resurse la aparatele de uz casnic.

DIRECTIVA 2004/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş I A CONSILIULUI din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE.

DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C(2008) 7294] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2008/952/CE).

REGULAMENTUL (CE) NR. 106/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficienţa energetică a echipamentelor de birou (versiune reformată).

– DIRECTIVA 2009/28/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE (Text cu relevanţă pentru SEE).

– REGULAMENTUL (CE) NR. 640/2009 AL COMISIEI din 22 iulie 2009 de implementare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru motoarele electrice (Text cu relevanţă pentru SEE).

– REGULAMENTUL (CE) NR. 641/2009 AL COMISIEI din 22 iulie 2009 de punere în aplicare a Directivei 2005/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la cerinţele de proiectare ecologică aplicabile pompelor de circulaţie fără etanşare independente şi pompelor de circulaţie fără etanşare integrate în produse (Text cu relevanţă pentru SEE)